Берцуди — прививкализиб

ГIергъитигъунти чу­мал жумягIла ур­габ ДР-лизиб ко­ро­на­вирусла чейхъуси изайзи бир­кутала лугIи ахъбикIули са­би. Илдигъунти аги-кьяй­даличил бархбасахъи, иш­ди бурхIназиб журна­лис­­ту­на­ла Юртлизиб пресс-кон­фе­ренция бучибсири. Илизир бу­тIа­кьяндеш дариб ДР-ла арадеш мяхIкамбирнила шай­чибси Министерствола уп­рав­ле­ниела начальник Муслимат ХIясановани, рес­публикала чейхъути излумала центрла COVID-19 изайс хасбарибси от­­делениела за­ве­дующая За­ре­ма ТIа­гьи­ровани, ДГМУ-ла чей­хъути излумала шай­чиб­си ка­фед­рала доцент Са­ният Мя­­хIям­ма­до­вани ва рес­пуб­ли­ка­ла СМИ-бани.

«ХIейгеси биалра, чейхъу­си изайчилси аги респуб­ли­кализиб паргъатси саби или дикIес дирули ахIенра, сен­кIун гIергъити бурхIназиб зягIипти бахъбикIули саби. Гьаннала замана гьар бархIи 140-150 зягIипсилис больницализиб мер хIядурбирес чевкъули саби. Специалистунани жявлил балулри илгъуна бетарни, сенкIун адамтани дяхIликалаби дихули ахIенри, Хала бархIила байрумти чус дигуси тяхIярли дурадеркIиб», — рикIи Муслимат ХIясанова.
Дагъистаннизиб гьанналис 116 азирцад адамли COVID-19 изайзибад прививка барили саби. Амма, тухтуртала пикри хIясибли, жамигIятла цахIнабси иммунитет акIахъес багьандан, ил лугIи камли саби.
Адамтас прививка ба­рахъе­с, республикализир 86 пункт абхьили сари. Илдала дурарад ца мерличирад итил мерличи гечдирути пунктанира 40-цад лер. Прививка барес дигуси гьарил, илдазибад чидил-дигара пунктлизи укьес вирар, дарх паспортра, СНИЛС-ра, полисра касили.
Дагъистаннизи гьанна хIя­бал журала вакцина дашахъули сари. ИшхIейс нушаб илди 140 азир дархьили сари. Илдазибад гьарилла цацабехIтас заралла биэсти баянтира лерти сари, чидил-дигара цархIил дармара лертигъунти. Амма илди дахъал агара.
Специалистунани балахъни хIясибли Дагъистаннизиб пандемия бахъхIи кавлан, эгер бахъла цахIнабси иммунитет ахIекIалли. Ил багьандан прививка лебтанилра камси заманала бухIнаб барни дебали чараагарси саби.