Гъамси заманализиб…

Бамсриихъуси «Джа­­ми» базала кон­­­фе­ренц-зал­ли­­зиб­ РФ-ла СКФО-ла ва ЮФО-­ла Федерацияла п­ача­лихъла статистикала служ­­ба­ла мер­личирти ка­би­зунала руко­во­дительтала ре­гион­низибси со­ветла за­се­­дание бетерхур. Или­чир бу­тIа­кьяндеш дариб: ДР-ла Пра­ви­тельствола пред­се­да­тельла цаибси заместитель Нюсрет ГIя­ма­ровли, ДР-ла эко­номикала ми­нист­рла цаибси за­­мес­титель Арсен Рус­тамовли, Фе­дерацияла пачалихъла ста­тистикала службала ру­ко­водительла за­мес­титель Павел Смеловли ва цар­хIил­та­ни.

Илар хIердарибти суалтази­бад бекIлибиубсигъуна саб­ри «Лебил Россияла халкьла перепись 2020» хIя­ра­кат­ли­чи­ла. «Октябрь базличиб ил бехI­бирхьуси саби», — буриб Павел Смеловли.
Илини бурни хIясибли, ишдус дурабуркIуси перепись­ла бекIлибиуб­си­гъуна де­кIар­дешли бетарар ил электронный журали бетурхни. «Пачалихъла гIяхIдешуни» порталла икьайчибли гьарил Россиялизив хIерируси адамли иличир жигарла бутIакьяндеш дарес вирар. Сайтличи бухIнабухъи, чула баянти черделкIес лебтасалра имканбикIур.
«Коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбир­нииличил дархдасунти нушала республикализирти аги-кьяйдаличил бархбасахъи, бегIлара гьамадси ва урехиласи ахIенси тяхIяр саби или пикрибарибси саби ил. Илкьяйда адамти цализибад ца имцIали зягIипхIебиркур или гьанбиркули саби», — викIи П.Смелов.
Илдала дурабад, илини адамтас арадешла шайчиб ахтарди дураберкIес хIяжатси биъни­ли­чила ва август базличиб шила хозяйствола пе­репись дурабуркIниличилара буриб. Республикалис ил мягIничебсили бетарар, се­на­хIенну ишар имцIали дузахъули са­ри хIяйванти адилкьнила ва цархIилти АПК-ла кья­луби.
Сунела яргализиб, «Да­гес­танстат»-ла руководитель А.Эфендиевани хIяракат кIел бу­тIа­личи буртIниличила буриб: «Цаэсил бутIа июльличиб бехIбирхьуси саби. Ил бетурхар лебилра ЦIунтIила районнизиб ва цархIилти Дагъистанна гьарахъти муниципалитетунала районтазиб».