Илизир гIямру рурхъули дири

ЦагьатIи вацIала гьал­магъ къа­занна мякь­лав сайри, аш­кар­­ли, ил къазанчи сайри, су­не­­нира хинкI хIядурбируси.

ГIябдулла укили гербизурти къачагъунала кьукьяла гьала тIаш­ватур.
— Чи сая ил?— хьарбаиб ца­ли.
Багьеслири ил илдала халал виъни.
— Нуни хIушази се ибсири? Къушличи чилра макидая или бурибси ахIенрив?
— Бурибсиригу, рахли…
— «Рахлихъали» наб гIур аргъес дигули ахIенра.
— Дергълизивад чарулхъуси сай. Сунела шилизи ваэс къалабали виъни багьурра.
—Фронтовик? Патриот?
— ХIебалас, се фронтовик саялра, иша­ла дацI някъби сари, вещмешокра ага­ра.
— Дебала мискин увухъун.
— ГIягIнили бурги, ватадалри сунела мерличив!
— Левси мерличив кавшес дигусиригу…
— Чидил шилизвад саю?
— Илала лугъат гIярбукIан­та­ла саби.
— ГIярбукIла викIуду? ГIяр­бу­­­кIантикIун мискинти хIе­би­рар?
— Юх, ишала селра агара.
— Шинель гьатIи? Гъамли бугIяр­кабирар, нушаб ванати палтарра гIягIнити сари.
— Иличибад шинель убкасес кьалли дахъхIи кахIевлахIе!
Илира или, чебухъи кIелра къачагъли ГIябдулла кайкахъиб ва иличибси шинель чеббердиб.
— Гьу, гьанна ишис се бируси?
— Гьанна ил нушаб хIяжатли ахIен! Вашахъеная ит дургла кьадала удивяхI!
ГIябдуллани аргъиб, къача­гъу­нани сай кавшес аркули виъ­ни.
«Юх, илди вайнукьабас нуни кIан­тIи­деш­ чехIедиахъис! Кавшасли кавшас! Ну агарлира дунъяличир дила дурхIнала гIям­ру даимдирути сари. ГIяхI­гъубзнани ил­ди вершабас сен­нира чеббирцIу. Наб кьалли гIурра душмантачил ургъес ди­­гусиригу, се би­ру, набчи ба­кIибси урхI­личи хIякьян, хIят­­та де­цIигули биалра…» —пик­риу­хъун ГIяб­дул­ла ва, хапли тIа­­­шизурли, гIе­ла­вяхI ла­сяхъили, ахъли иб:
— ХIушалара сягIят сабиур, угърашуни!
Ханжултира чIяхIдарили, кIелра къачагъ иличи бирхъес хIядурбиубхIели, галгала удивси халалли вявбяхъиб:
— Гьари, тIашдизирая! Чарварая иша!
ГIябдулла сагали илдани пурпила гал­гала уди киб.
— ГIярбукIла шилизвад виадли, чидил кьамла сайри хIу? — хьарбаиб халалли.
— ХIед се декIардеша? Ну адам сайра…
— Вахъ терсмайкIуд! ХIед гIяхI­дешлис хьарбиулра. Чи би­кIара?
—ГIябдулла.
—Дудешлис чи бикIара?
—ГIябдуряхIма МяхIяммад.
— ВяхI! ГIябдуряхIманхъали нушала минала гIяхIли бирутиригу? – ил айзурли ГIябдуллачи гъамиуб, ибкьли хIер­вариб.
— ГьанхIеркулрав?
— Юх, нуни хIу валуси ахIенри.
— Нуни биалли хIу валуси сайри, гьанна гьаникади. Ай­ду­хIяжи ибси ули селра хIе­бу­рулив?
— Айдухъали балути ахIен.
— Асубирар… ХIукIун ит­хIе­ли хIехара урши сайри, — ил юл­дашуначи шуряхъиб. — Иш ну­шала минала гIяхIлала урши сай.
Цалилра дубхIехъиб. Илдас гIяхIял виаб, урхI виаб, авара агни кьалли итира багьесири.
ГIябдуллани селра-декIар гьанбикахъес вирули ахIенри: вебкIес хIя­ду­риуб­хIели, илала лерилра пикруми, миъ чер­тIибси хIеркIла удир шинван, шипI­дяргIили сарри.
— Ну хIушачи гIяхIлад ва­кIибсири дахъал дусмас гьа­лав, дудешличил варх… ХIу наб гьаникири, чеибси кьалли­ гьа­чамцун сайри. ГIур ну­ша къар­ши­хIе­­дикира. Ит­хIе­ли хIу, дурубра някъли­зи цIа­цIа­ба­рили, дудешла мякьла ус­­та­ха­на­лизи кайили левсири. Гьанна гьан­­­биркули ахIен, серил хIуни някьишбирусира лебсири…
— ХIуни се бирулри? Ил ватиулрив гъари? – хьарбаиб ца къачагъли.
— Ватиулра, сенахIенну гIяхIяй­чи някъ ахъбуцес хIей­рус. Нуни ишала бегIтала кьацI бер­кунси саби.
— Илкьяйда асухIебирар!
— АсухIебируси чис саби? Набзирив хIу или викIуси?
— Нушани цахIнаб каби­за­хъур­си низам булъули ахIен­рив?
— ХIу халал виублихьар, ил­гъуна ихтияр хIелара лебси ахIен…
— Нушачи балагь лябкьян…
— Ну мицIирли левай гIяхIял дурхIя кахIершахъис! – чIумали аргъахъиб халалли ва ханжал чIяхIбариб. – Чис дигули дила ханжа хIял багьес?!
— Балулрив, се бетарарал? Илини нуша пуждирура. Иша энкеведешникуни дурабиркур…
—ХIебиркур! — циила паргъатли, амма чIумали иб къачагъунала халалли. — Урух­ма­кIу­дая, илини милицияла хIян­чи­зарти бархьаллира, нуша даргес хIебирар. ИлхIейс къел-хIерзи дулъахъехIе… Итира иш къуш бархьбатес замана баили саби.
— Лусентази дигIяндирку­ти­ра­в?
— ПикрибирехIе… Ил се­кIал­ра тIентIлизи хIебала­хъе­хIе…
— Юх, ил бархьси ахIен! ХIу варсиублири, гьалав иткьяйда чIумаси, гьанна чинара хIела гъабзадеш?
Къачагъунала халал гъин­чIизур. Камсиван лехIка­хъили гIергъи, ил ряхIятли гъайухъун:
— Эгь, дила узби, гъабзадеш дикIул­раяв? Нушала гъабзадеш чинар диубти? Мурт диубти? ВацIа-кьадализи ди­гIян­дикили, дергълизи дукьес урухдиубти нушала се гъабзадеш дирути? Наб цIахбилзули саби. Нуша гапдикIес лерти ахIенра. Таман гъай! Пикридухъеная…
Гъай тамандирули, илини ГIябдуллас илавад арукьяхъес някъли лишанбариб.
ГIябдулласра селра имцIякь буреси кахIелун. Муртрил гIяхIялли калунси ил къачагъунала вегIбекIлара хапли хIяя чераргъибтиван кадизур. Сепайда гьа­тIи, дахъ кьанни чераргъилри кьалли!
Къагъбиубти къачагъунала къушличивад гьарахъикайчи, ил рах-магли гIе­лавяхI ласирхъули, ватихьиб. Чили ба­ла, мурт илдани илала къакълизи хIяр­хIя гIеб­­биахъул. ХIей­гулри илис, фашис­тунала хIярхIу­ба­зивад верцибсилис, гьанна къа­чагъунала ламартла хIяр­хIя­ли­зивад вебкIес.
«ГIе, адамла гIямру гьар минутлизиб къябкабиэс хIя­дурси чугурла назикси гиличи мешули дуили сари», — пик­ри­икIул­ри ил.

Дергъ леблисалра
цугли таманхIебирар
ХIянсавдахъули хIянби
Миллионтазир гIурра,
Лерал гIергIералгьули
Тупала кIух ва гьурра.

Каркардухъи гьар-чуйна
Рамчани чераргъалра,
Дургъби даимдиубти
Гъубзнала гъай иргъулра.

Илди гьанна аргъайчи
Иргъулра чарбулхъули,
Агь, дигиб ахъбуцили
Лебил арбукес хъули!

Наслулис гIергъи наслу
Руркъули гьунартачи,
Илди даимлис кавлан
Нушачил вахталичиб. Амир Гъази

ГIябдулла ГIябдуряхI­ма­­­нов­­лис гIур сунени къуллукъ­би­руси дявила-урхьула пехотала отрядлизи чарухъес бетхIеур. Ил Москвала областьла Наро­фоминск шагьарлизибси, сунес Сталинна резерв би­кIу­си 345 ибил са­мо­ходно-ар­тил­ле­рийский полк­лизив ветаур. Ил полкра Бе­лоруссияла 3-ибил фронтлизи кабурхусири.
Дергъ таманбиайчи ГIяб­дул­ла илав калун: илини къул­­лукъбируси полк Вос­точ­ная Прусиялизи баиб, илкьяйда Ке­нигсберг (Калинин) шагьар душман­та­зибад азад­балтахъули бургъули калун. Вильнюс шагьарличи гьужум ду­ра­бер­кIиб­хIели, ГIяб­дул­лани неме­цунала ца солдат ясируцибсири ва, илала баян­ти хIясибли, ХIунтIена ГIяр­мия­ла бургъан­тас немецунала гIяхIцад кьукья агар­ба­рес имканбакIиб. Полкла командо­ваниела шайзибад итхIели ургъан ГI.ГIяб­ду­ряхI­мановлис баркалла багьахъурсири.
Гьамадли ахIенри ГIябдуллас дявила хабурти гьандиркахъес. Ил викIули вири: «Дергъ» ибси девли уркIи кахбирахъули саби. ХIятта чедибдешлира ну разиварира или гьанхIебиркур, сенахIенну сегъуна разидеш бирара, эгер вегIла гъамти гьалмагъуни-гIярмицуни мякьлаб агара биалли, илди алхи биалли?..»
1945 ибил дусла октябрь баз сабаайчи иличил барх сабри дергъла гьалмагъуни: Северная Осетияла Эльхотоволизивадси ротала командир, старший лейтенант Газюмов; Дахадаевла районнизибадти кIишан Абубакарла МяхIяммад ва хъярбукан Ражаб Жанбулатов, Хайдакьла районна Санчила шилизивадси Залумхан МяхIяммадов, Украинализивадси Рамез ва гIяхIцад цархIилтира.
Гьачам полкла командирли ГIябдулла сунечи живариб.
— Гьалмагъ ГIябдуряхIманов, нуни аргъира, хIу Кубачила шилизивадси сай или?
— Бархьси саби, гьалмагъ командир.
— Мургьи-арцла устнала пагьму хIед букьурли баибсив?
ГIябдуллас командирла хабарагарси суал тамашабизур.
— Гьалмагъ командир, халати устадеш лер или бурес хIейрус, аммаки иш дуруб шел дус шинельла кисализиб камхIебарира. (Ил дурубра илини, къачагъунани кебасибсила мерличиб, хъулибад сагали барх касибси сабри), — илини устала ваяхI дурасиб.
— Дебали гIяхIси барилри: гьанна нушаб хIела устадешра хIяжатдикили сари.
— ХIядурлира хъарбаркь та­манбарес! – иб разили ГIяб­дул­­лани.
— Нушала полклизиб бахъал леб командиртира гIядатла бургъантира, сабира хъумхIертести шабагъатуначи лайикьбикибти. Илдас пешкешдирути ярагъличи, ки­тельтачи, цархIилти ваяхIличи хъум­хIертести дугьби делкIес гIягIнили сари…

(Хьарахъуд бирар)