ГьалабяхI башахъес имканбикIур

Каспийск шагьарлизиб урхьула дявила база бузес бехIбихьалли, нушала республикалис дебали гIяхIси саби. Илгъуна пикри ца дилацун ахIен. Иличил кьабулли саби бахъал политикуни, гIялимти ва гIядатла адамти. ХIушанира балуливан, нушала республика гьалаб дебали давлачебси ва дахъал дявила заводуни дузуси мер сабри. Совет хIукуматла замана чIянкIли МяхIячкъалала шагьарлизир верхIел завод дузутири. Илдигъунти чумал завод лертири Каспийсклизирра. ИшбархIи Дагъистан Россиялизирад дурхьути арцличи хъарли саби. БикIуливан, «дотационный» республика саби. Ил секIайчилра ну кьабулли ахIенра. Дила пикрили, нушала улкализиб кабизурси экономикала тяхIяр-кьяйда дарсдарес хIяжатли сари. Сегъунти кункдешуни алкIана нушала республикализиб ил база бузес бехIбихьалли?

Цаибилгъуна – адамтас хIянчила мерани алкIан. ИлхIелира чумал азир адамлис. База лушуси манзил шагьарлантас ва цархIилти мераначибад бакIибтас бузес имканбикIур. КIинайс, ил базализиб дявила ахIенну гражданский журала хIянчизартира хIяжатбиркур. Нушала жагьилтас ил базаличиб контрактникуни бетаэс ва чула гIямру флотличил дархдасахъес имканти алкIан. Дагъистан Республикала Правительствола председательла заместитель Рабазан ЖягIпаровла пикри хIясибли, Астраханьнизибад Каспи урхьула дявила база нушала республикализи гечбарибхIели, ил бяхIчибизличилси чебяхIси даражала багьудила заведение абхьес вирар. Нушала бахъал хабардерхурти морякуни лебти саби. БахъбикIар жагьилти-ургаб урхьула дявила санигIят касес дигутира. Илкьяйдали вирар цархIилти мер-мусаличибадтира дурхIни бучIахъес. ИшбархIи чумал кадетский корпус лер нушала шагьуртазир. Илабад дурабухъунти дурхIнани белчIуди даимбарес бирар.
Илкьяйдали нушала республикализирти заводунани чула бузери даимбаресра чебиркур. СенкIун сагаси базалис дахъал секIал хIяжатти сари. Гамурби ремонтдирути заводуни акIахъес, гIягIнидиркути ваяхI сагадирути, илдачи хIеруди бирахъес, лерти заводунази заказуни дедес вирар. Халати предприятиебала мякьлар диштIати алкIути сари. Вачар-чакарла бузерира ункъбирар. Нушала республикализи азирти дявила хIянчизарти гечбирути саби. Илдас хъулри, тукенти, школаби, дурхIнала унхъри хIяжатти сари. Илди лерилра секIай нушала республикала экономика гьалабяхI арку.
Дила пикрили, ил база абхьниличибли нушала республикализирти низам-кьяйдара имцIадирар. Москвали илгъуна халаси дявила база лебси мерличиб закон бузахъес ва урехи хIебиахъес имцIали хIеруди биру.
Астрахань шагьар урхьуличибад даршал километрла тяйдиси саби. Янила замана Волга хIеркI биргIуси саби. Пикриухъалли, дявила гамурбас урхьулизи дурадухъес шел-урегал сягIят хIяжатли сари. Янила манзил дурахIедухъи калесра асубирар. Сагаси мерличир илди чумал минутла духIнар чучи хъарси хIянчи чебетаахъили барес хIядурли дирар.