Чекабизурли дурадуркIули

Гьалабван «Да­гес­танская прав­да» газетала редак­ция­лизиб Дагъистан Рес­пуб­ли­кала багьудила ва гIил­муртала министрла цаи­бил за­меститель МяхIям­мад ГIя­би­дов, РЦОИ-ла руко­во­ди­тель Аскандар Мя­хIям­ма­дов, федеральный эксперт Вла­димир Анто­кольский ва ДИРО-ла ректор Гульнара ГIяхI­ма­дова республикала теле­ви­де­ниела, газетабала ва жур­налтала журналистуначил гьу­нибаиб. Илдани ишбар­хIи­лизир бучIантани дедлугути им­тихIянтала манзиллизир ди­ра­хъути сагадешуначила чебе­та­ахъили буриб.

ГIяхIлани дурибти баянти хIясибли, ишдуслизир 9-ибил класс таманаибти 33,5 азир дурхIяли ОГЭ ва 11 ибил класс таманаибти 14 азир выпускникли ЕГЭ дедлугути сари. Гьанналауб имтихIянти дедлугнила низам-кьяйда дуунти 11 ибил классла 29 дурхIя классуназибадли дураибтири.
«Нушани урус мезла им­тихIянтачир КИМ-ани дар­гира ва илди чиранад дакIиб­тил бел­гидарира, илди пайда­ла­дарибти бучIантала хIян­чурби уркасира, — буриб М.ГIя­би­дов­ли, — лябкьуси дуслизир ОГЭ-би лугухIелира видеола гIягI­ни­ахълуми пайда­ла­ди­рехIе».
Республикализир дурадур­кIу­ти имтихIянти ахтардидарес Донничибси Ростовлизибад хIеруди бузахъанти ва цархIилти Федерацияла даражала 56 эксперт бакIили саби. Илди Дагъистанна декIар-декIарти школабази башули са­би ва ахтарди дурабуркIули саби.
«Кавказла цалра регионнизир агара Дагъистаннизиргъунти 2-3 дусла духIнар диубти гIяхIла шайчирти дарсдешуни. Ил секIал бусягIятал чебаэсли саби ва уркIи разибирахъули саби. Гьайгьай, тяхIяр-кьяйда дулъути анцIбукьунира нушани белгидирулра, амма илди имтихIянтачи къячдилкути ахIен. Гьаларти дусмазиб бурули калунси «ДурхIнани тяхIяр-кьяйда дулъули, халатани илдас кумекбирули» ибси пикри ишбархIилизиб агарли уббулхъули саби», — буриб Владимир Антокольскийли.
ЦацабехIти выпускникунала хIянчурбачила баянти кахIесниличила бурули, гъайрухъун Гульнара ГIяхIмадова.
«9-ибил классла выпускникунала хIянчурби экспертунани детахъахъибти ахIен. Нушани белгибарира классуназибти гьарил дурхIяли бланкани касни. Гьарил вупускникла сай-вегIси комплект лебси саби. Организатортала гIяйибличирли яра бучIантани бланкани дирцIахъухIели, хIян­чурби дархахъили сари. Илкьяйдали цацабехIти выпускникунани чула хIянчурби касес биубли ахIен», — рикIи ил.
ОГЭ-личила баянти белгидирухIели, техникалашалти хатIаби дирахъниличила гьанбушиб Аскандар МяхIяммадовли.
Июньна 5-личир урус мезла ОГЭ-ла хIянчурби ахтардидирнила баркьуди бехIбихьибхIели, РИС ГИА-ла сунела сабил бузуси бетуц бузесаибсири.
Муниципалитетла шайзибадли разиагардеш багьахъуртала сагадан хIянчурби ахтардидирутири.
ИмтихIянти дедлугнилизир дузесаибти сагадешуначила журналистунани суалти хьардиулри ва илдас гIяхIлани чедетаибти жавабтира чардалтулри. Илкьяйдали, дусличи-дус школабазир имтихIянти дурцнила бетуц сагадешунала кумекличил гьалабяхI башули саби.