ДР-ла бекIличилси ихтилат

Сергей Меликовли «Интерфакс» агентствола суалтас дурусти жавабти гиб. Илдала ихтилатлизирад бекIлидиубтигъунти бутIни гьаладирхьулра «Замана» газета бучIантас.

БекIахъудила бяхIчибиз. «2022 ибил дусла ва 2023-2024-иб­ти дусмас гьала хили цалабирхъуси бюджет бекIахъудила ма­съул­тачи бяхIчиаэс дигахъаси. Мисаллис, наб дебали хIей­ги­би­зур ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчибас лугути арцличил бархбасунси анцIбукь: илдас 2010-ибил дусличирад 2 азир къу­рушцун лугули кали саби. ИшбархIи дергъла бутIакьянчис 2 азир къуруш лугес секьяйда вирара? Нушани республикала правительстволичил барх къалабали лайикьти документунази гIягI­нитигъунти дарсдешуни кадерхахъурра ва ишдусла июнь­ни­чирад дявила бутIакьянчибани гьар базлизиб кайсути арцла кьадар вецIнали имцIабирар. Гьанна илдас гьар базлизир 20 азир къуруш дашар.
Илкьяйда бахъал дурхIнала дегIти хъалибаргунас, чулахъунас ва социальный бяхIчибизла кумекличи хIерти цархIилти кьукьнас кумек гIеббаахъести тяхIурти далдуцилира дирар».

Арадеш мяхIкамбирни. «Пандемияличил дархдасунти ­анцI­бу­кьунани регионна арадеш мяхIкамбирахънила кьяли сегъуна даражаличиб сабил гIячихъли чебаахъиб. Илала дурабад, республикализиб чебяхIси багьудила бегIти тухтурти бахъал лебли биалра, арадеш къулайбарес багьандан, дагъистанланти регионна дура арбашули саби. ХIейгеси биалра, нушала арадеш мяхIкамбирахънила шайчибси кабизла гьабкьянаби хIярхIли бузули саби. Улкала цархIилти регионтазибра аги илгъуна биэс асубирар, амма нушала регионнизиб ил масъала ирзниличи цархIилван гъамдиэс кьас саби».

Багьуди. «Арзести масъулти дахъал лер багьудила ­бяхI­чи­бизлизирра – школабачибад бехIбихьили, инфраст­рукту­ра­личи баайчи. Сагаси школа саби, гьалабван тIашбатахъурси, ­ам­ма ишбархIила тIалабуначи балбиркули ахIен, илар дузахъути ваяхI булан. ИшбархIила илгъуна аги барсбиахъес багьандан, ис­полнительный хIукуматла федерацияла органтазиб бузути бархкьябачил бархбас кабизахъурлира нушани. Дагъистанланти улкала цархIилти регионтала адамтачиб вайтIа хIербирахъес асухIебирар. Нушала лертигъунти сурсатуназибад халаси хайри ба­кIахъес асубирар, эгер илди гIякьлуличил харждиралли».

Туризм. «Республикализи башути туристунала лугIи ­дусличиб-дус 20 процентлацад халабикIули саби.
2021 ибил дуслизиб илди гьатIира бахъбаили саби. Цаца­дехI­ти баянти хIясибли, майла 1-личибад 12-личи бикайчити ­бурхI­на­ла ургаб республикализи 90 азир адам гIяхIладли бакIили саби».