Дербентлизи архIя

Гьаларван, нуша редакцияла хIянчизарти, Дербент ша­гьар­лизи экскурсияличи дякьунра ва шагьарла Расул ХIямзатовла уличилси 20-ибил школализи гьардакIира.

Школала директор Дилара Яшаровна, нешла мезла мугIяллимли ил школализир дахъал дусмазир рузули калунси Хамис ХIясанова, ишбархIи Дербентла школализиб бучIути даргантас нешла мезла дурсри кадирхьуси мугIяллим ПатIимат Рабаданова ва цархIилти педагогуни редакцияла хIянчизартас дяхI шалали гьунибаиб. Нушаб дебали гIяхIбизур школала музей. Илар дахъал гьаларла ваяхI, школаличила ва илаб бузутачила белкIаначилти газетаби, журналти ва школалис савгъатдарибти жузи лерри. Редакцияла бекI редактор Арсен ГъазимяхIяммадовичли нешла мезла мугIяллимтас Баркаллала кагъурти дедиб ва дурхIнази дарган мез хъумхIертахъес бируси хIяракат багьандан баркалла багьахъур.
КIинайс нуша шагьарла дублабси «Лунь» экраноплан чебаэс дякьунра.
Гьайгьай, Дербентлизи вякьунси «На­рын-Къала» чехIебаили чарухъес вируси ахIен. Дякьунра нуша илара. ГIур шагьарла цар­хIилти жагати мерани чедаэсра гьар­да­кIира.
БархIехъла замана нуша гIяхIси гьавличил, жявхIелла шагьарличила гIяхIти пикрумачил ва разили тах шагьарлизи чардухъунра.
Нушала архIяличила тIинтIли кIинайс бурехIе.