Нушала рухIла давла

Мажалисла ца­и­бил шко­ла­ли­зиб 8-ибил клас­сла бу­чIанти-ургаб «Ну­ша­ла мез» би­­кIуси тема хIя­сиб­ли балбуц бе­терхур. Мажалисла ца­и­бил шко­ла­ли­зиб 8-ибил клас­сла бу­чIанти-ургаб «Ну­ша­ла мез» би­­кIуси тема хIя­сиб­ли балбуц бе­терхур. Балбуцличи жибарили лебри: дарган мезли назмурти лукIути шилизибти поэтуни, «Кайтаги» этноцентрла директор Зубайдат ХIясанова, районна «Хайдакьла зяхIматчи» газетала хIянчизар ва цархIилти культурала учреждениебала хIян­­чизарти, гIяртистуни, школабала бучIанти, мугIяллимти…

 ВатIайчи, нешла мезличи, хала бегIтала гIядатуначи, культураличи диги имцIадиахъес ибси пикри бухIнабуцили ду­ра­беркIибсири ил балбуц. Шадлихъ бетерхурси заллизиб биб­ли­отекала хIян­чи­зар­тани балкьаахъурси  жу­за­ла выставкара лебри. Илар гьа­­­­ла­ди­хьил­ри Хайдакьла по­э­тунани дел­кIунти ха­буртала ва назмуртала жузи, ил­дала су­ратуни.Гъайрухъунси З.ХIясано­ва­ни буриб: «Кайтаги» этноцентрлизиб «Хайдакьла урунжуни» бикIуси литературала жамигIят леб. Суненира бахъал поэтуни гIямрула дякьличи дураибти ва нешла мезли делкIунти назмуртала 50-йчирра имцIали жуз дуракаибси. Гьанна бусягIят ил жамигIятла бухIнаб гьала-гьала бехIбирхьути ва машгьурти 30-цад поэт леб. Илдала белкIли ва пагьмуртани халаси пай кабирхьули саби дарган мезла минала Хайдакьла лугъат гьалабяхI башахънилизи».Илкьяйдали З.ЖягIпарова ва Ж.Мя­хIям­мадова гъайбу­хъун. Илдани даргала фольк­лорличи пикри бяхI­чи­аахъес дурхI­нази тиладибариб. Шко­лабала бучIанти-ургар ил­­дани жура-журала абза­ни ду­ра­дер­кIиб, чузирра дурхI­на­ни жигарла бутIа­кьяндеш дарибти.  Илала гIергъи, дурхIнас су­ра­тунала презентация гьалабихьиб. Суратлизивси даргала поэтличи хIеръили, илала биография бурес гIягIнисири дурхIнани. Презентация таманбиубли гIергъи, бехIбихьудла классунала бучIантани «ДурхIя сирила каркьнила» сценка чебаахъиб. Балбуцла дазурбазир, дурхI­нани саркъахъили  даргала поэтунала наз­мурти ва далуйти делчIун.