Нешла мезла шадлихъ

ГIергъиси замана бегIлара че­лу­кьуси масъалали бе­таур­ли саби нешла мез мяхI­кам­дир­нила. Марлира, Дагъистанна миллатунала халкь, чусра хабаралра агарли, багьла-багьлали мез дубкIниличила пикрилра булхъули ахIен. Чина хIеръалра, чичил къаршивикадра, саби-ургаб урус мезли саби гъайбикIути, дарганти биаб, цархIилти миллатунала вакилти биаб. Мез хIедебкIахъес къайгъназиб саби школабала мугIяллимти, гIялимти, писательти, цацабехIти гьести гIямрула адамти, хала нешани ва хала дудешуни.

Ил багьандан школабазир, библиотекабазир мез мяхIкамдирнила масъулти ахъдурцули, илдас хасдарибти гьунибаъниби булан дура­дур­кIули сари. Наб бурес дигулра, ишди бурхIназиб Мя­хIячкъалала 56 ибил гимназиялизиб  бетерхурси миллатунала мезанас хасбарибси шадлихъ-гьунибаъниличила. Балбуц илкьяйдали ДАССР 100 дус биънилисра багъишлабарилри. Гьунибаъни дураберкIнилис сиптакарси сарри школала директор ГIязизова Раисат МяхIяммадсягIидовна. Гьарил миллатла мугIял­лим­тани, чули бучIахъути дурхI­нала бутIакьяндешличил, бал­буц ахъси даражаличиб бетерхахъес халаси къайгъибариб. КIарахъан мезли Расул ХIямзатовла назму саркъахъили белчIун ПатIимат ГIя­маровнани. Къумукъланта­ни, Багьаудин Аджиевла произ­ведение хIясибли, виш­тIа­си секьяйда сирила каркьусил сценка чебаахъиб, дурхI­на­зи­ра къумукъла мезличил назмурти дурахъиб. Булегила мезла мугIяллим Зенфира МяхIяммадовани Балхъарла палтарли бегIбиубти рурсбази жагати делхъ дарахъиб. Хадижат Мусаевани булегила мезли далайра зайбухъахъун. Булугунала деза (гимн) белчIун сари мугIяллимлира. Программа ункъли бетерхахъес халаси къайгъи дакIубариб лезгибала мезла му­гIял­лимти Калимат ГIяхIмадовани ва Зами­ра ХIяжиевани. Дила хаслира пикри чучи битIакIиб школала гIяхIтигъунти мугIяллимти Зайнаб Жаб­рагIиловани ва ПатIимат Ражабовани. Илдани бучIантази дарган мезличил наз­мурти делчIахъун. Буралли, школала ле­билра хIянчизартани балбуцлизир жигар­ла бу­тIакьяндеш дариб, ил лугIилизир – бехI­би­хьудла классунала мугIяллимтанира, Хамис МяхIяммадовани ва Мая Мяммаевани. Шадлихъ ункъли бетерха­хъес гьарилра секIал жагали хIядурдарилри. Лебтасалра дебали дигестили детаур, цIубаби гулмендиби чедяхъили, даргала рурсбани дарибти делхъ. Даргала анкъила къушум шалабарилри библиотекала заведующая Хамис Рабазановани баршибси гIямзилира. Илар лерри гьаларла, нушала халкьли дузахъули калунти тIалхIяна, хъа ваяхI, кIунби ва цархIилти секIал. Ил шайчи битIикIулри лебилра мугIяллимти, суратуни касахъес, гьарил ваяхI халбарес. Гимназиялизиб бетерхурси шадлихъ лебтасалра хъумхIертесили бетаур. Бурес чебиркур, тах шагьарла школабазибад наб дигуси, ну мурталра чули жирируси, гьарил бетуц гьарра шайчибад ункъли балкьарахъуси школа саби 56 ибил гимназия. ХIебалас, ил дила унраличиб сабхIелил, ила ну мурталра рашус. Школала директор дебали жавабкардеш дихуси, гьарил баркьудиличи чекаризурси, пергер хьунул адам сари. Илини ва мугIяллимтани, мурт чучи гьарракIаслира, гIяхIти гIяхIялдешра диру, жагаси ихтилатра дурабуркIу. Илдас дебали дигахъу поэзияличи лехIирхъес, поэтуначила гIуррара баянти дагьес, илди дурхIназира дяркъяхъес. Баркалла биаб хIушаб, хIурматла мугIяллимти. Гьаннала гIергъира даргала анкъи шалабирули, дурхIнази мурхьти багьудлуми кайсахъули, гьаладяхI дашеная!