Абзани детерхур

Гьаларван, Хай­дакь­ла районна спортла стадион­ничир муниципалитетла бекI­ла Кубокличи «Хайдакь­ла хIя­за­ни» бикIути абзани де­тер­хур. Илди дура­дер­кIиб­тири районна бекI ГIялим Те­мир­бу­ла­товла хъар­баркь хIя­сибли, ва ДАССР акIахъуб­хIей­чирад 100 дус дикнилис хас­да­риб­тири.

Абзани дурадуркIнила му­рад спортла миллатла жураби гьаладяхI ардукни, чеал­кIуси наслу даршдусмала гIя­датунала бетуцлизиб хала­баахъни, ил­ди арати гIямру дуркI­нила хIя­ракатлизи би­тIакI­ни саби.
Гьаланачи «Хайдакьла хIя­за­ни» ибхьнила балбуц бе­тер­­хур. Культурала, спортла, жа­гьилтала политикала ва ту­ризмала отделла начальник Мя­­­хIям­мадзапир ГIямамаевли лебтасалра гьарбизуни далгун.
Абзани тамандиубхIели, районна культурала Центрла гьалабси майдайчиб чедибикибти шабагъатлабирнила балбуц дураберкIиб. Чедибдешличил спортсменти мубаракбарес бакIилри районна бекI ГIялим Темирбулатов ва РФ-ла Пач­алихъла Думала депутат ГIяб­дулхIямид ЭмирхIямзаев.
Илкьяйдали ГI.Темирбу­ла­тов­ли машгьурси спортсмен-хай­дакьлан Шамил Кьасумов­ли­чилара буриб, сайра ил бар­хIи абзаначи вакIибси. Шамил ММА-ла шайчибси дунъяла Кубокла чемпион сай. Цаванзалантани илала сархибдешуначи пахрубирниличила гьанбушили, илис савгъат пешкешбариб.
Абзанала баянти хIясибли, чедидикиб: Жавгъатла шилизибадси команда, суненира цахIнабси командала 1-ибси мер буцибси (районна бекIла Кубокличил, 30 азир къурушла кьадарла арцличил, илкьяйдали лайикьти даражлумала дипломтачил ва медальтачил шабагъатлабариб); 2-ибил мер буциб ЧIибяхIнила шилизибадси командали, 3-ибил – Санчила шилизибадси командали. КIелра командалис дипломти, медальти, 20 ва 10 азир къурушла премияби дедиб.
Спортла гьарил журала абзаназир гьаларти мерани сархибтасра грамотаби, медальти ва арцла шабагъатуни дедиб.
Ахирличиб районна центрла ва шимала культурала юртанала гIяртистунани концертла программа чебаахъиб.