Зараллатили урдухъун

Республикала тах шагьарлизиб сут бар­хIи­личибад бехI­би­хьили наркотикуначи къар­ши­си балбуц дура­буркIули саби.

Лерилра шалубазибад ил масъала хIербарес ва дура­дур­кIути хIянчила тяхIяр-кьяйда пик­­ри­дарес багьандан шагьарла Администрация­лизиб, жами­гIят­лис урехи хIе­­би­ахъ­ни­ла ва руш­батчидеш­личи къар­шидеш дирнила Управ­лениела на­чаль­ник М.НухI­кьадиевла бекI­­деш­лиуб со­ве­щание дура­бер­­кIиб.
Илаб къалабати тяхIяр-кьяйда далдуцес гIягIнили биъ­ниличила аргъахъиб, се­на­хIенну шагьарлизирти уч­реж­дениебала ва хъулрала луцрачи интернет-сайтанала адресуни делкIи сари. Илди бегI гьалар чедаибтас ца ити делкIунти рек­ла­маби сари или гьанбикес асубирар. Амма, ахтардила баянтани чебиахъуливан, илди телеграмм-каналтачирти наркотикуни дир­цути адресуни урдухъи сари.
МяхIячкъалала ДР-ла шайчибси МВД-ла УКОН-ла отделла начальник ГI.ГIя­ма­ров­ли баян­бариб – 90 процентла кьадарлизир жагьилтала ургар тIинтIдирути наркотикуни «синтетический» журала сари.
ДР-ла шайчибси МВД-ла ведомстваби-ур­габси наркотикуни дурхахъниличи ахтарди дурабуркIуси отделениела начальник Н.Сейфудиновани бурни хIясибли, «син­­те­ти­ческий» наркотикуначи итмаданал бур­си­деш алкIули саби. Илди кьаркьай­зир багьлали тIинтIдирар ва дураэсра къиянни бирар. ЦацадехIти биалли бекI­лил дураэс хIейрар. Илдала урехи — кьаркьайчи сецадла декIси асар би­ра­рал хIебалнилизиб саби. ДекI­­ти излуми алкIахъули сари ил­дани.
«Дагъистан къаршили» би­кIу­си жа­ми­гIят­ла организация акIа­­хъубси ГI.ХIя­са­нов­ли ил­ди­гъун­ти сайтаначиб се бирулил бу­­риб: «Нушани МяхIячкъалала жа­гьилтала парламентла сайтличибси адрес хIясибли белкIунра. Илабси рекламализиб бурули саби кIел жумягIла духIнар адамли 180 азир къуруш арцла сар­хес вирниличила. ХIу­ша курьерли дузахъес тиладибирули са­­би, хIякьикьатлизиб биалли – хIу­шаб нар­котикуни дигIяндирес яра наркотику­ни исес чебиркур. Илдани адамти биргIябиргули саби. Им­цIатигъунтани паспортунала сура­ту­ни (копияби) дурхьули саби, вай­нукьабани ил­ди хIясибли урух­бирули, чус гIягIниси би­ра­хъу­ли саби».
ИмцIатигъунти белкIани Ер­мошкинна ва Николаевла уличилти кьакьурбазир даргили сари. БусягIятла манзил илди бел­кIанала мерани кадизахъурси карта хIядурбарили саби. БелкIани урису.
Илдигъунти далдуцуни гьар сут бархIи дурадуркIу, гьа­рил дигусилисра илдазир бутIакьяндеш дарес им­кан­би­кIур. Наркотикуначила се-би­алра балусини 64-12-16 те­лефонна номер хIясибли зянкъ­дяхъес яра «Дагъистан къар­шили» жамигIятла организацияла бяхIличи https://www.instagram.com/dagprotiv/?utm_source=ig_profile_share&igshid=4ily2qrft8d6 белкIес вирар.