Мурхьси умхьу саби

Хайдакьла районна культурала Центр­ли­зиб районна биб­лиотекала ва дурхIнала ис­кусствола школала хIян­чизартани театрла тема­личил бархбасахъи, жу­за­ла ва су­ра­тунала выставка дура­бер­кIиб.

Балбуц дураберкIиб районна центральная библиотекала ведущий специалистуни М.МяхIяммадовани, ГI.Темирхановани, пио­нертала юртла ва школьникунала чеим­цIаси багьудила педагог ПатIимат Са­лихIовани. Илкьяйдали илдас кумекбиуб «Хайдакьла район» МР-ла ад­ми­нист­ра­­цияла культурала, спортла, жагьилтала бар­кьудлумала шайчибси ва туризмала отделра.
Илгъуна балбуц дураберкI­ни­ла мурад саби искусствола ца бутIа саблин театрличила баянти гьаладихьни ва творчестволашал дурхIнала багьудлуми гьаладяхI ардукни, сценала сипатуначила ункъли багьахъни…
Районна администрацияла культурала, спортла, жагьилтала политикала шайчибси ва туризмала отделла начальник МяхIяммадзапир ГIяммаевли балбуц ибхьули буриб Россияла Президентла ХIукмуличил багьахъурси саби 2019 ибил дус театрла Дус саби или. Иличил бархбасахъи, районна культурала Центрли ва цархIилти организациябани дусла духIнар театрла искусстволис хасдарибти далдуцуни дурадуркIути сари.
«Ашкарливан, 2019 ибил дус театрла Дус саби. Нушала гьала тIашбатурси масъала саби театрличил дархдасунти кьиматчерти сархибдешуни мяхIкамдарни ва гьаладяхI дукни, театрла багьудлумачи жагьилти битIакIни. Илдигъунти масъулти арзес багьандан нушани районна багьудила отделличил, цахIнабси багьудила учреждениебачил ва библиотекабачил барх абзурли дуслизир дарес хIяжатти далдуцунала план хIядурбарира. Нушани концертуни, выставкаби, гIяртистунала устадешла дурсри дурадуркIес, театрлис хасдарибти палтурти чедиахъес, театрла гIяртистуначил, художникуначил гьунибаъниби дурадуркIес багьандан белгиси хIянчи дурабуркIулра. Наб дигулра театрла Дус нушала районнизиб ункъли бетерхурли. Илкьяйда биахъес багьандан нушани лерилра цIакьанира дяхIчииэхIе», — буриб МяхIяммадзапир ГIяммаевли.
Районна школабала бучIантани, дурхIнала искусствола школала бучIантани ва культурала Центрла гIяртистунани цалабикибтас театрла сценкаби, миллатла гIядатуни, Дагъиста халкьанала палтурти чедаахъиб, назмурти делчIун, декIар-декIарти миллатунала далуйти делчIун. Илкьяйдали илдани хIербикIути жагати делхъаначилра разибиахъуб.