Бузерила архIяли­ч­ил

Театрла Дусла да­зур­базиб, иш­ди бурхI­­назиб рес­пуб­ликализиб мягI­ничебси анцI­букь­личи – лу­тIи-хьул­чи­ли­чибадал сагабарибси ГIя­мар­ла Батирайла уличилси Дар­гала му­зы­кала-драмала театр ибхь­ниличи хIя­дур­би­кIули са­би.

Февральла 11-личир ДР-ла культурала министр Зарема Бу­таева бузерила ар­хIя­ли­чил теат­р­лизи рякьун. ЦIа дикили гIер­­­гъи сагабарибси театрла Юрт чебаиб, хIян­чизартачил их­­­тилатбариб ва шадлихъличи би­­­руси хIядурдешла хIян­чи­ли­чил тя­ниш­риуб.
З.Бутаевани театр хьул­чи­ли­чи­­бадал къулайбирнила хIян­чи 10 дусличирра имцIали ду­хъян­­ди­тIун, ва бусягIятла замана ахирличи диркули сари или буриб. Гьанна театрла Юрт ишхIелла тIа­­­ла­буначи бал­би­кахъили саби. Жа­­няхI, хIе­ри­кIу­си зал, палтархана ва цар­хIил­ти хъулри тамай са­га­­дарили сари. Заллизи 260 адам ка­­бурцути саби.
— Театрла Дусла дазур­базиб Даргала театр абхьни, Дагъистайс дебали мягI­ни­чеб­си балбуцли бетаэс гIягIниси са­би. Дигеси саби, гъамси заманализиб нушала республикала миллатунала театртала гIяхIти коллективтазибадси ца гIяхIти шуртIрачил гIеббуцибси Юртлизиб бузес бехIбирхьни.
Гьанбуршисра, ишгъуна ха­­ласи асарла балбуцличил рес­публикала театртала мара­фон бетурхуси саби. Ил дура­бур­кIуси саби лебил Рос­сия­ла театрла марафонничил цуг­бикахъили, — рикIи З.Бу­та­ева.
Театрла руководстволичил гьунибаъни ахирличи биркахъули, республикала культурала министрли шадлихъла бархIи февральла 27-личиб кабизахъурли биъниличила багьахъур.
Ил бархIи театрла коллективли лебилра гIяхIлас гIяхI­тигъунти спектакльти ва жу­ра-журала делхъ-далай кадер­ха­хъур­си, музыкала прог­рамма гьалабирхьу.
ДР-ла культурала Министерство