Матъал кумек гIеббаахъни

«Дагъистан» РИА-лизиб «Ара-сагъси ши» гIяхI­баркь­ла проектла руково­ди­тель­личил журналистунала гьуни­баъни бетер­хур.

«Ара-сагъси ши» (Здоровое село) проект­ пикрибарибси ва илис бекIдешдируси Агамов Загьир Хидирович Дагъистаннизив акIубси ва ишаб медицинала академия та­манбарибси сай. Илини «Урология» специальность хIясибли, Астраханьнизиб ординатура таманаиб. 2004-ибил дусличивад Москвала больницализив тухтур-урологли узуси сай. 2011 ибил дуслизив НИИ РАМН-ла гIилмула хIянчизарли уциб, 2013 ибил дуслизиб медицинала гIилмула кандидатла диссертация бетерхахъур.
«Ара-сагъси ши» проектла мурад саби рай­онтазибти ва шимазибти адамтас гIягI­ни­си тяхIярла медициналашал кумек гIеб­ба­ахъни. Ил гIямрулизиб бетерхахъес багьандан, Москвализибад бакIибти тухтуртала кьукьяли жамигIят-ургаб ахтарди ду­ра­буркIуси саби. ЗягIиптас ахъси дара­жала технологиялашалти операцияби хIя­жат­­дикалли, Москвализи бурхьутира. Лерил анализуни, хIеруди, хасси ахтарди ва гIер­гъити арадеш къулайбирнила тяхIурти ишарра Москвала больницабазирра матъал дурадуркIути сари», — буриб илини.
Ил балбуц дурабуркIес дус гьалаб бехI­б­ихьибтири. Гьанналис тухтуртала 4 гьунибаъни детаур: МяхIярамкентла районна Картасказмаляр, Агъулла районна Дулдуг, Тпиг, ЦIунтIала ва ЦIумадала районтала Бежтала мер-мусала, Дербентла районна Белиджила шимала адамтачил. Ил хIянчи цархIилти районтазибра даимбарили бирар.
Бакулевла уличилси институтлизивадси Дмитрий Маленковли ва Бежтала мер-мусала ЦРБ-ла бекI тухтур ГIяли Мажидовли бурни хIясибли, Дагъистаннизирра лебил улкализир кьяйда имцIали къаршидиркути уркIила тумала, инфаркт, инсульт, демдрила (рак) излуми сари. Тухтуртала бекIлибиубси мурад саби, гьарахъли хIербирути шимала адамтачи медициналашалси кумек чебетаахъес ва дахъхIила излуми (хронические) лерти зягIипти камбиахъес.
Загьир Агамовли 2019-2020-ибти дусмазир сунела хIянчиличир касибти кIел грант илдигъунти масъултас харждарес ва сай акIубси Дагъистаннизиб илгъуна гIяхI­баркьла балбуц дураберкIес кьасбариб. Гьалабван, коронавирусла чейхъуси изала тIинтI­биубси манзил, ил хIябал баз «ХIун­тIена зонализив» узули калунси сай.
Илини баянбариб, Москвала больницабазиб ва нушала республикализиб сунес кумекла някъ гьабалтути ва гIяхIбаркьла баркьуди гIеббуцес хIядурти бахъал адамти лебниличила.
Дила пикрили, дебали дигеси саби нушала цаванзалантани, чула ВатIайчила хъум­хIертули, илдигъунти далдуцуни дура­дуркI­ни. Пикрибарая хIушани се бетарарал, эгер гьарил нушала республикализив акIубли, цархIил мерличив узуси адамли илгъуна кумек гIеббиахъалли!?