Шадлихъла аги-хIяйзиб бетерхур

Нушала халкьлис ат­хIеб­ла хъуми далц­ни­ла хIянчи де­бали къиянти диалра, илди бай­рам­ла аги-кьяйдализир ду­ра­дур­кIу­­­ли дирар.

Илди хIянчи дехIдихьайчи, гIя­датли бетаурливан, разиси бай­рамра бетурхусири. Нушачиб илис «цаибил гъаршла» яра «хъубяхIрумала» байрам или бикIар. Адамтала гъай хIя­­сибли, ил байрам секьяйда ду­­­­ра­беркIалра, илкьяйда­ли риз­­кьира сархутири. Цаибил гъарш каахъес шили­зив халаси хIурматличил пай­далавикIуси, адамдешла чихъти къили­къу­нала вегI, гIяхI­ти хIял-тIа­би­гIят­ла, яшавлизив гьар­заси адамлис ихтияр бед­лу­гусири.
ИшбархIира ил байрамл­а гIя­датуни дузахъули лерал. Рес­­публикала гIяхIцад шима­зир хъубяхIрумала байрумти ду­ра­дур­кIули дирар. Нушала, МикI­хIила шилизибра, ил байрам халкьлис де­ба­­ли­ дигахъус­и ва ра­зиси аги-хIяй­чиб бетурхуси са­би. ГIер­гъити чумал дус, кадизурти тя­хIяр-кьяйда хIи­саблизи ка­сили, ил шадлихъ илцад-де­кIар эркинни дураберкIибси ахIен­­ри. Амма ишдуслизиб «цаи­­­бил гъаршла байрам» гьалаб кьяйдали­ ду­ра­беркIес пик­ри­­бариб. Адам­тас, чейхъуси изай барибси зарал пикрилизи касаллира, байрам бетерхахъес­ хIя­­­жатлири. Ил багьандан шила админист­ра­ция ва депутатуни апрельла­ цаличиб гъаршла байрам ду­раберкIес дурабухъун. Ил бал­­буц ункъли дураберкIахъес ха­­­­ласи къайгъи дакIубариб ва ку­­мекбариб шила хозяйст­во­ла Пачалихъла Унитарное пред­­прия­тиели, МикIхIила ши­­ла шко­­­лала коллективли ва ши­ла спортла школала хIян­чи­зар­та­ни.
Байрам ибхьули, шила администрацияла бекI ГIялибег ГIялибекович Сулайбановли ил балбуцла асарличила гьанбушиб, шила шантас ва гIяхIлас халаси баркала багьахъур ва хъубзарла хIянчила кьадриличила ва пайдаличила буриб. Лебилра байрамличир жигарла бутIакьяндеш дарахъес жибариб.
КIинайс илди шила гIе­лар­ти хъумачи бякьун ва илаб хIурматла хъубзара Уцуми Сулайбановлизи цаибил гъарш каахъес пурбанбариб.
Илкьяйдали хъубяхIрумала байрамличир декIар-декIарти хIязани ва абзани дурадеркIиб. Урчи дуцIдирнила, къаркъа иргьнила, някъ кабирхьнила, гьарахъдешличи дуцI­булхъ­ни­ла ва дахъал цархIилти абзани детерхур. Чедибикибтас савгъатунира дедиб. Илкьяйдали шила дайлабси майдайчиб концертра гьалабихьиб.