Ибкьли дузес чебиркур

Апрельла 5 нушачиб дарган мезла Бар­хIи­лизи хал­би­руси са­би. Илгъуна дигеси анцI­букьличил бархбасахъи, рес­пуб­­ликализиб хIер­­бирути даргантала рухIласи да­в­ла­ли бетаурси «Замана» газетала ре­дак­ция­лизи декIар-декIарти са­нигIятуни ду­за­хъути хIур­матла гIяхIли цалабикиб. Ил­ди сабри ДР-ла халкьла поэт Аминат ГIяб­дулманапова, Басират ХIусейнова, Р.ХIям­затовла уличилси Миллатла биб­лиотекала хIянчизар Са­лимат ХIя­жиева, даргала ра­диовещаниелизир ру­зу­си Са­ният Шапиева, «Гьал­магъ­деш» жур­налла редактор Кьа­ди ГIялисултIанов, дра­м­а­тург Раисат Ибрагьимова, дарган мез­ла мугIяллимти Зубайдат ХIу­сейнова, Нарижат Иб­ра­гьи­мова, Зайнаб Ра­ши­дова.

Нешла мез мяхIкам­дир­ни­лизиб ва гьа­­ладяхI дашахънилизиб бузути илдани ахъ­­буцибси масъалара дарган мез хIе­деб­кIахъести тяхIурти пикридарни ва даргала интеллигенцияла вакилти цабиахъубли, ил масъала гьунчибикахъни сабри.
Балбуцличир гьарилли чу­ла пикрум­и дуриб ва «Цадеш» бикIуси кьукья акIа­хъубли, чеалкIуси наслулизи дарган мез руркъяхъни жигарчеббарнилизиб ил бу­зе­саэс пикрибариб.
Ишдуслизиб «Замана» газета 100 дус бирнила шадлихъ дурабуркIуси саби. Или­чил бархбасахъи, редакцияла бекI редактор Арсен Юсуповли халаси къайгъи да­кIу­бирули сай декIар-декIарти далдуцуни дурадуркIес. Иш гьакIлисра илини челукьуси масъалари гьалабихьибси. ГIяхIланира ил иштяхIличил гIеббуциб ва гьар базлизиб газетала тарихличил ва мезла детуцуначил дархдасунти масъулти ахъдурцули, декIар-декIарти далдуцуни дурадуркIес пикрибариб. Илдигъунти далдуцуначи гIурра жибирути саби гIилмула, педагогикала ва цархIилти бетуцуназиб бузути адамти, даргала шелра районна къуллукъла хIянчизартазибадли цацабехIти, школабала бучIанти, студентуни.
Илкьяйдали, лебталалра пикриличи лехIдизурли, челябкьлализир дарган мез хъумхIертахъести тяхIурти далдурцниличила масъала гьалабирхьуси саби. Илдигъунти далдуцуни дурадуркIалли, белики, школабазир нешла мезла сягIятуни имцIадарес, миллатунала мезаначил дурадуркIути далдуцуни дурхIнас дигутили детаахъес мугIяллимтанира кьасбарес, жузи, газетаби ва журналти дучIес илдала иштяхI имцIабиэс.