Бузерили жагаварибси

Поэзияла Театрлизиб машгьурси ар­хи­тек­тор Албури Ал­ха­зов­ла хIянчурбала выставка бе­терхур. Илар А.Алхазовла проектуни, суратуни ва ша­багъатуни гьаладихьилри.

Балбуц МяхIячкъалала Администрацияла ва культурала Управлениела икьайчил тах шагьарла Музейли ва поэзияла Театрли дураберкIибсири. Или­чир республикала де­кIар-декIарти ведомствобала ва­килтани, жамигIятла хIяра­кат­чибани, Дагъистанна архитектортани, студентунани ва журналистунани бутIакьяндеш дариб.
Балбуц ибхьули, МяхIяч­къа­лала Музейла руководитель З.Дадаевани цалабикибти А.Алхазовла сархибдешуначил тянишбариб, илкьяйдали Дагъистаннизир юртани лушнилизи илини кабихьибси пайличилара буриб.
Алхазов Албури МяхIям­ма­дович акIубсири 1910-ибил дуслизив Сергокъалала районна ХIурхъила шилизив. 1924 ибил дуслизив Буйнакъсклизибси дубурлан мурул адамтала интернатлизи керхурсири. Ил белчIи гIергъи, педагогикала техникумлизиб ургабси даражала санигIят касибсири. 1930 ибил дуслизив Москвализив учIахъес вархьибсири ва Москвала архитектурала институтла фабрикала-заводла факультетлизив учIули, чебяхI­си даражала багьудиличил ве­гIиу­бсири. Машгьурси архитектор Г.Б.Бархинна бекI­деш­лиуб «Хлорный завод» бикIуси дипломла хIянчи кабизахъурсири. 1935 ибил дуслизиб институт ункъли хъараахъурсири ва сай учIуси вузла устаханализив узес вехIихьибсири, кIинайс — НКВД-ла проектунала конторализив. А.Алхазовла гIер­­гъиси лебилра баркьуди МВД-ла, КГБ-ла ва СССР-ла обо­­ронала Министерстволичил бархбасунсири. Илала проек­­туни хIясибли, Москвали­зир гIяхI­цад юртани делшун­тири.
ЧебяхIси ВатIа дергъ бехI­­­­­би­хьибхIели, А.Алхазов душ­май­чи къаршили дуравхъунсири. Дергълизир гъабзадеш да­кIударни багьандан, ил ХIун­­тIена Зубари, ЧебяхIси ВатIа дергъла цаибил ва кIиибил дараж­лумала ордентачи ва гIяхI­­цад медальтачи лайи­кьикиб­­сири.
Дергълис гIергъити, даршути дусмазив А.Алхазов СССР-ла оборонала Министерстволизив гьаланачи майорли, гIур полковникли гIяхIцадхIи узули калунсири. Илала бекIдешлиур хIядурдарибти проектуни хIясибли, 80-йчирра имцIали МВД-ла, КГБ-ла, СССР-ла оборонала Министерствола объектуни делшунтири. БегIлара мягIничебсили бетарули саби дунъяличибра цаибси ва халаси «Байконур» космодром. Илкьяйдали, дурала улкназир дявила объектуни, ЦIудара ур­хьула дублар ва Кавказла Минеральный шинанала шагьур­тазир санаторияла-курор­тунала комплексуни, И.Ста­­линна дача, Покровское-Стрешневолизир МВД-ла госпиталь ва больница, Москвала машинабала-гьундурала инс­титут тIашдатур. Буралли, Албури МяхIяммадовичла къайгъ­начирли сари Дагъистанна духIнарти къуллукъунала Министерствола (МВД) ва ДР-ла Правительствола юртани делшунти, республикала халкьла поэтуни ХI.ЦIадасала ва С.Стальскийла памятникуни, илкьяйдали ХIурхъила шилизиб ЧебяхIси ВатIа дергълизиб алхунти хIурхъантас хасбарибси памятникра кадизахъурти. Дахъалгъунти юртанала бяхIяначир А.Алхазов гьаниркахънилис хасдарибти уркьлира кадизахъурти сари.
А.Алхазов Дагъистанна цаибил архитектор сайри. Илини республикала сагаси архитектурала кабизлизи халаси пай кабихьибсири, МяхIяч­къа­лализир жагати юртани делшахъес хIяракат­ба­рибсири. Ил РСФСР-ла ва ДАССР-ла искусствобала урибси архитектор, жамигIятла хIяракатчи, СССР-ла МВД-ла урибси хIянчизар, архитектортала Союзла член вири.
«ХIурхъила шилизибад гIяхIцад машгьурти адамти дурабухъунти саби. Дагъистаннизибадти цаибил тухтур МяхIяммад ТIалхIят, чебяхIси даражала багьуди касибси цаибил дубурлан хьунул адам Жаннат ТIалхIят, цаибил архитектор Албури Алхазов ХIурхъила шилизиб акIубтири. XIX ибил даршдуслизиб Дагъистан Россияла пачалихъличил бархбикибхIели, нушала республика гьалабяхI башес кабиибсири, иличил къяйли ХIурхъила шира. Ит манзиллизиб акIубти дурхIнани Дагъистаннизир абхьибти урусунала школаби таманаибтири. Школабазиб ункъли бучIути дубурланти Санкт-Петербургла, Москвала, Томскла вузаназиб бучIахъес бурхьутири.
Дила шан Албури Алхазовла хIяракатличил МяхIяч­къа­ла­лизир МВД-ла, Правительствола гьарли-марли жагати юртани делшниличи ну дебали разилира. Дагъистанна тарихлизир мурхьти къел датурти шантачила хъумартес нушаб асухIебирар», — рикIи профессор, ДР-ла гIилмула рурибси хIяракатчи Эльмира ТIалхIят.
«ХIурхъила шилизив акIубси А.Алхазов ит манзилла бегIлара гIяхIси Москвала вузлизи керхес бажардивиубсири ва институт ункъли хъараахъурсири. Гьалаб Интернет бируси ахIенри, амма А.Алхазов мурадличи виуси, бузери дигахъуси адам виънили, Москвализивцунра ахIи, арагIебли СССР-лизивра машгьуриубсири», — викIи МяхIячкъалала Администрацияла бекIла заместитель Запир Алхасов.
Дагъистаннизиб чеалкIуси наслули чучибад гIибрат касести гIяхIцад адамти лебти саби. Дила шан Албури Мя­хIям­мадовичра илдала лу­гIи­лизивадси виъниличи пах­­рубирулра. Дагъистан­ни­зиб­цун­ра ахIи, илала дурабра машгьурбиубти, гIякьлу-дагьрила бузерилизи ахъибти адамти дурабухъунси ХIурхъила шилизир ну акIниличира, дебали разилира.