ГIядатуни «мицIирдарни»

Нушанира балуливан, Да­гъис­тан – да­хъал мил­ла­тунар республика саби. Илала гьарил миллат мезличилцунра ахIи, культураличибли ва гIядатуначибли де­кIар­булхъан. ГIяхIцад даршдусмазир нушала ха­­ла­ бегIтала гIядатунани адамла аргъайчи ха­ла­си асарбирусири ва Дагъистанна миллатуни ур­жа­хъу­тири. Дубуртар Улкала чидил-дигара ши­лизир ца чучицун хасти гIядатуни дирар. Биал­ра, илдала де­кIар­дешуначи хIер­хIеили, гIя­да­тунани Дагъистанна лерилра миллатунала ха­си­ятуни, илдала цахIнарти пикруми че­диахъули сари. Хала бегIтала дурхъати гIя­­датуни «ми­цIир­дарни» аргъбаибси масъа­лали бетаурли саби, сенахIенну илдани адамла хIял-тIа­бигIят ка­дизахъес, культурала даража ахъбуцес ку­мек­би­ру­хIели.

БикIули бираргу, галга хIячмачибли дебаси саби, халкь — вегIла тарихличибли ва гIя­да­туначибли или. Дагъистанна халкьла гIяда­туни, культура, тарих дебали давлачерти ва урхI­мешуахIенти сари. Ил багьандан, дурхъати гIя­датунала хьулчили бетаурси наслубачилси бархбас къяббердахъес асухIебирар.
ЧеалкIуси наслулизир халкьла пагьмуличи диги адикьни, хаслира някъла хIянчи бузахъниличи, дебали мягIничебси саби. Илгъуна баркьудили жагьил устнала пагьму гьалабяхI башахъесцунра ахIи, рухIла давла чебицIахъесра, илдази халкьла дурхъати гIядатуначил ва культураличил бархбасуни лерниличила аргъахъесра кумекбиру.
БусягIятла манзил ардякьунти даршдусмази мурхьли хIеризалли, нушала хала бегIти секьяйда хIербирибал чебаэс вирар. Жа­мигIят гьалабяхI арбукьниличи хIерхIеили, дубурлантани дурхъати гIядатуни кьиматладирули сари, илкьяйдали культура мяхIкамли бихIули саби. Бархьли буралли, ишбархIи гIяхIцад гIядатунала мягIничебдешра дуб-дубли бетихъули саби.
Амма илди «мицIирдарес» хIяракат­ли­зибти дубурлантира чебиур. Илгъуна пайдачебси хIянчи дурабуркIули, жигарчерли рузули сари хIурматла Заира ГIялибекова. Жагьли рирухIели илини нешлизирад някьишдирнила устадеш гIерасили, Сергокъалала районна культурала Юртлизир Мурегала жявхIелила някьишла тяхIяр-кьяйдаличи рурсби бурсибирули рузули сари.
Гьалабван, пагьмучерси З.ГIялибековала бекIдеш­лиуб устадешла дарс бетерхур. Илала устаханализир, музейлизирван, дебали жагати, някъбани дирбубли някьишдарибти гIяхIцад декIар-декIарти секIулти лерри: кIунби, гIянулби, чебуршанти, бурбуни кадирхьанти ва цархIилтира. Заирани бурни хIясибли, някъли секIулти дирнила гIядат «мицIирбарнили», наслубачилси бархбас къябхIебердахъес имканбикIули саби. Илкьяйдали, илини мурегантала урхIмешули ахIенти някьишличилара аргъахъиб. Илди булличи бул бушули бумхнила жураличирли (микротамбурный шов) цархIилтазирад де­кIар­дулхъули сари. Заирани 200 дусличибра им­цIа­ли биубси, сунесра дебали дурхъаси секIал чебаахъиб.
З.ГIялибековани сунени руркъути рурсбачил даим выставкаби дурадуркIу, адамти халкьла пагьмуртала бегIлара жагати, черикIла хIянчурбачил тянишбарес багьандан. Сергокъалала районна администрацияла жаняхIлизибра ДАССР акIахъубхIейчирад 100 дус дикнилис хасбарибси шадлихъла дазурбазиб илгъуна выставка бетерхур.
Гьарил миллатли вегIла гIядатунала хIурматбирули лебай, наслубачилси бархбасра къябхIевдар. МяхIкамли калунси ва нушачи баибси халкьла тарихла–культурала давлали чеалкIуси наслулис рухIла гIямруличи хасси бяркъ бедес халаси кумекбиру.