Хьунул адамла някъби

Автобусличиб чинарил аркьути кIел хьунул адам ихтилатбикIулри. Ца шагьарлан сарри, итил шилизирадси риъби багьеслири. Шагьарлан сунечи сари чекаризурли хIеруди бирусири. Илала дурхъати палтарли ва дяхI-някъла жагадешли адам гIяшикьвирахъулри.

Шилизирадси хьунул адам биалли, лебгIеб жагаси сипатлари. Илала палтарра илцад цархIил­та­лай­зирадли декIардулхъули ахIенри. Амма някъбачи хIеризурхIели, багьеслири ил бузерила адам риъни. Илди бамсриагарти някъбани адам пикрумала варачайзи гIелауршулри. Агь, сецад хIянчи хъардиркулира илдачи. Илдани хIебарибси сегъуна хIянчи леба? Хъали-цIализирти, дярхъ-гIяялизирти, авлахъличирти мурталра илданигу бекIдирути. Мургьи-арцла устнала ва цархIилти устадешла хIянчурби дархли мурул адамтачил къяйли дирулигу илдани. БиштIати абикьес ва илди бяркъличи бикахъес кьалли мурталра нешличи бирар хъарбиркути.
Жяв замунтазиб чула узбачил, дудешуначил ва муйлачил къяйли хьунул адамти бургъули калниличилара дахъал баянти лер. Хаслира дубурлан хьунул адамла някъби дирар паргъатдеш хIебалути. Дила хала нешла ва нешла някъбачи хIеррикIули мурталра пикририкIаси, улас, илдас гьачамалра паргъатдеш бикибсира или. Ил­ди илцадра кахIедурхути хIянчили дарсдиахъублири, хIятта бузерила ваяхI сартиван гьанарулри.
Нушала унраличир хъуми далцес рашули калунси гьести гIямрула хьунул адам рири, ва лац лушнила хIян­чира ункъли дали илини. ГIергъиси замана машинала руль бурцесра бурсидиубли сари дубурлан хьунул адамла някъби. Гъамси манзиллизиб илдани хIебируси сегъуналра хIянчи кахIевлан или гьанбикесли саби. Илкьяйда бетаалли, мурул адамлис селра барес кавлули ахIен, чIянкIли диванничи кайхьи бамс­ри­ихъули, телевизорличи хIерикIес ахIи. Илкьяйда хIер­бирутира камли ахIен гьанна.
РяхIятли ва кунктицун хIянчилизи ахъили хIериэс чис хIейгахъу? Гьайгьай, леб илкьяйда хIербиэс ба­лутира. Амма хьунул адам мяхIкамрирес, илала хIур­мат-кьимат дирес гьарил мурул адамличиб чебсигу. Илини азгъиндеш хIедиралли, сунела неш, рузи, рурси ва гIямрула гьалмагъ илцад инжитра хIебирар…