Выставкаби дурадеркIиб

ДАССР акIахъубла даршал дус диркнилис хасдарили, Хайдакьла районна цахIнабси багьудила учреждениебазир культурала ва багьудлуми тIинтIдирнила шайчирти далдуцуни дурадуркIули сари.

Мажалисла урга даражала школализиб «Дагъиста поэтуни ва писательти» бикIуси жузала выставка бетерхур. Илаб чеалкIуси наслулис халаси рухIла давла гIелаб батурти республикала машгьурти поэтуни-писательтала литература гьалабихьиб.
Выставкаличи нешла ва урус мезли делкIунти, республикала тарихлашалси гьуниличила, дурхъати гIядатуначила дурути, Дагъиста жагадеш, дубурлантала гъабзадеш ва пасихIдеш гапличил ахъли кьиматладарибти жузи гьаладихьилри.
Родниковый посёлокла урга даражала школализиб «Дила Дагъистан» би­кIу­си дурхIнала суратунала выставка ду­ра­беркIиб. Школала жаняхI бучIантала де­кIар-декIарти темаличилти суратунани жа­габарилри. Илдани гьарилличи халаси асар­бариб.
«Школабазир дурадуркIути лерилра далдуцуни Дагъиста автономия 100 дус биънилис хасдарибти сари. Илдала дазурбазир дурхIни республикала маш­гьурти адамтала гIямруличил, илкьяй­дали декIар-декIарти миллатунала гIядатуначил тянишбирар. Илдигъунти далдуцунани дурхIназир ВатIайчи диги адилкьа, ва ил­ди дагъистанлантачи пахрули бир­цIур», — викIи Хайдакьла районна бекI ГI.Темирбулатов.