БутIакьяндеш дариб

Жяв замунтазибадал Дахадаевла районна шимала адамти декIар-декIарти устадешличил машгьурбиубти саби. Гьарил шила жамигIятла чучи хасти санигIятуни дирутири.

ЦабехIли палтар дири, цархIилтани – тIалхIяна, хIябэстани – мургьи-арцла ваяхI. Бири ярагъла машгьурти устнира. Дахадаевлантани иш гьакIлисра «Дагъиста урунжуни» бикIуси декоративно-прикладное искусствола выставкализир бутIакьяндеш дариб. Ил бетерхурсири рес­публикала «Самородок» ибси ДАССР 100 дус биънилис хасбарибси проектла дазурбазиб.
Республикала машгьурти устнани илар чула хIянчурби гьаладихьиб. Районна шайзирад выставкаличир бутIакьяндеш дарибтазибадлири Дагъистайзир цацун лерси мегьла уста хьунул адам, Хъярбукла шилизирадси Жавгьарат МяхIяммадкьадиева ва Кубачирадси мургьила гьимиртачил някьиш дируси Фатима Кишова. Жавгьаратли сунела някъбани дарибти ханжулти, шушкни, турани, гьалабла замана пайдаладирули калунтигъунти ярагъ чедаахъиб.
Устнали цалабикибтас чула устадешличила баянти ­гьаладихьиб ва чула санигIятунала тарихличила хабурти дуриб.