ХIянчи агартас лугуси пособиела кьадарличила

Россияла Федерацияла Правительстволи 2021 ибил дуслизиб хIянчи агартас лугуси пособиела кьадар кабизахъур: бегIлара халаси пособие 12 130 къуруш, бегIлара камси – 1500 къуруш. ИлхIелира цаибти хIябал баз илини алапала 75 процент кайсу, амма илала кьадар бегIлара халаси пособиеличиб имцIали хIебиахъубли. КIиибти хIябал баз биалли, алапала 60 процент кайсу, амма 5000 къурушличиб имцIали хIебирар.

ХIянчи агарсилис лугуси пособиела бегIлара халаси кьадар 2020-ибил дусла мартличиб 8000-личибад 12130-йчи абаахъибсири. Ил кьадар итхIели заманалис кабизахъурсири, коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIути шуртIразиб. Амма кIинайс, 2020-ибил дуслизиб, пособиела ил кьадар гIяшхIебарили батахъес ибси хIукму дурасибсири.