«УрхIмешули ахIенти адамти-ургав виэс…»

Гьарил адамла сай-вегIси, су­не­ни чеббикIибси гьуни би­руси саби, вегIла пикруми де­тер­хахъес ва адамтас багалавиэс ибси кьас­­­личил. Илгъуна уркIила нигет­ли­чи­л бехI­бихьибси гIямрула гьунира, гьай­гьай­ра­гу, талихIчебсили бетра бе­тарар. Иш­бар­хI­и нуни бурес дигулра пагь­мучерси жа­гьил журналист Хасайбат Мед­жи­до­ва­чила, «За­мана» газетала бучIантас ил тя­ниш­си риалра.

Хасайбат Меджидова акIубси сари Хайдакьла район­на Чумлила шилизир, ин­женерла ва мугIяллимла хъа­либарглизир. Шилизибси Д.ГIя­либековла уличилси школа таманбарили, ил Дагъиста па­чалихъла университетла фи­лологияла факультетлизи ка­рерхур. Ил таманаили, Северный Кавказла халкьанала мезла отделениела аспирантурализиб белчIуди даимбариб. «БегIлара гIяхIси ДГУ-ла 2011 ибил дусла выпускник» ибси уличи лайикьрикиб.
2010-ибил дусличирад «Замана» газетализир рузули калун. ГIур ил «Халкьла пагьмуртала Юрт»-лизир багьахънибала шайчирси журналистли рузес шуррухъун. 2018 ибил дуслизир «Издательский дом Проджи»-лизир журналистли рузиб.
БусягIятла замана «Дагестанская прав­да» газетализир сабухъчерли рузули, Дагъиста пачалихъла журналистикала отделениела «Политическая журналистика»-ла магистратурализирра ручIули сари.
Илала дурабад Хасайбатли Интернетлизир жура-журала сайтани дузахъули сари, илди-ургаб биштIатас дарган мез дагьахъес хасбарибси бяхIра.
Хасайбат Меджидовала сархибдешунала халаси къяй леб, илини гьар журала кон­курсуначир бутIакьяндеш диру. Риш­тIа­­хейчирад рехIрихьили, илини наз­мурти лукIуси сари. 10-ибил класслизир ру­­чIухIели илала назмурти «Хайдакьла урунжуни» бикIуси жузлизир бегI гьалар дурадухъунтири. ГIур чуйнара литературала конкурсуназир, «Проза» номинациялизирра бутIакьяндеш дариб.
Хасайбат нунира, бамсри хIебалуси, жигарчерси, сархибдешуначир тIаш­хIе­рилзули гьаларяхI рашуси адам сарливан ралас. Илкьяйдали илини бутIакьяндеш дариб социальная журналистикала — «Журналисты пишут сердцем», «Я и мой малыш», сайтанала — «Я — гражданин» конкурсличир хIябал цаибти мер сархиб, халкьани-ургабси конкурс «Вместе в цифровое будущее», «Хорошие новос­ти России» конкурсуначир ва дахъал цар­хIил­талара лауреат ретаур. Илис ДР-ла культурала Министерствола шайзибад бар­каллала кагъар, печатьла ва багьахънибала Министерствола шайзибад ХIурматла Грамотара дедибтири.
Ишдус детерхурти «Герои пера», «Семья и будущее России» конкурсуназирра бутIакьяндеш дарили, ил финаллизи дурарухъун. Илини бутIакьяндеш дарибти лерилра конкурсуни, чула дахъдешли иша делкIесра хIейрар.
ГIергъиси, лебил Россияла ОНФ- ли дураберкIибси VI – ибил «Бархьдеш ва хIекьдеш» конкурсличиб Дагъистайзибадти шел журналист лауреат бетаур ва арцла шабагъатуначи лайикьбикиб, илди-ургар Хасайбат Меджидовара. Конкурсличи гьалабихьибси хIянчиличила нуни илизи чумал суал хьардаира.
— Хасайбат, ил конкурсличибси «Детский марафон по поликлиникам» макьалаличила се бурида, илаб сегъуна масъала ахъбуцибсири?
— БегI гьалабси яргализиб журналистуни бархьдешгIебли биэс гIягIнити саби. Нуни ил чебаахъира лебси кьяйдали. Илизиб бурили саби сегъунти къияндешуни дяхIяэс чебиркулил школализи аркьути дурхIнала бегIтани медосмотр дурабуркIухIели. Илди нуни якьинни чедаира дила урши школализи хIядурирухIели. Школабала сайтаначир документуни гьала хили кьабулдирниличила баянти лерти сари. Или биалра цабехIтани гьачам ита, гьачам иша биркули, сентябрь чесабиули баресил хIебалули бачабархилри, гьала хили бекIбиэс балкьхIеурли. Августла ахирличиб тухтурла кабинетла гьалаб, ярга сабаайчи тIашли инжитбирути биштIати дурхIни чебаира, буцIардешли аргъайзибад бархли булхъахъути. Ил багьанданра ил масъала дила пикрила дураб кахIелун, ва нуни иличила белкIунра, нуша-алав кадиркути ацIбукьуни ца шайчир датес хIерирули. Макьалабала асарбируси саби, хаслира хIякимти шикьбухъахъес, адамтала зугIлумачи пикри бяхIчиаахъес, илдала масъулти ирзнилис кункдешуначилти шуртIри алкIахъес.
— ХIуни гьаман конкурсуназир бутIа­кьяндеш дирулри, сели гьуцIрирулри хIу илдачи?
— Гьайгьайрагу, илкьяйдали бегI гьалабси яргализир вегIла устадеш ахъдуцес имканбикIули саби, цархIилти бутIа­кьян­чибала хIянчурбачилра цугдуцили. Илала дурабад аргъбаибти масъулти ахъ­дурцесра вирули сай илдачи пикри бяхI­чиаахъес: гьундури, хъулри, берк-бержла продуктунала багьни ва дахъал цархIилтира. Илди лерилра арзес хIей­аллира, авараагарли датесра асу­хIе­бирар. ИмцIаливан нуни гIяхIти мисалтачилти макьалаби лукIес кьасбирули рирус, вайти хабурти итира дахъалхIели. Сегъуна-биалра масъала ахъбур­цасли ил адамтачил бархбирхъули ри­русра, илхIели ил аргъесра арзесра гьамадли бирар. Хъар­хIе­рагарли, цацун шали хIе­буцес кьасбирис, адамтачи челукьути ма­съулти гьаргдарес, чедаахъес ва илдас кумек­риэс баралра бетаалли, разили рирус.
— ХIела сагаси хIянчила мерлаб наси­хIятчиби, кумекчиби лебу?
— Мар саби, халаси коллективлизив узули, лебтанилра ца хIянчи бирухIели, ку­мек­чиби агарли хIянчира бетхIерар, сен­кIун ил чумал адамла кьукьяли барх бируси саби. Наб гьарбизур, гьести гIямрула ус­­тадешчебти хIянчизарти лебни, чула са­­нигIят балути ва дигути. Газетала бекI ре­дактор Бурлият Токболатовани мурталра гьаларяхI рашахъес махрикIули рирар, мягI­ничерти насихIятуни луга. Надежда Тузовани, художественный литправщик сарливан, секьяйда текст гьалабихьалли гIя­хIсил иргъахъу. Жавабла секретарь Аслан МяхIяммадовли дебали чебетаахъили су­нечи хъарси хIянчи биру. Редакторла заместитель, культурала отделла куратор Ширвани Айгумов ва цархIилтира – мурталра кумекбарес хIядурти, чебетаибти хIянчизарти саби.
«Дагестанская правда» газета гьар бархIи дурабулхъуси саби, ил багьандан багьлабарес замана агара. ХIязлис ахIен бикIути: «ГьалавяхI вашес багьандан адамлис урхIмешули ахIенти адамти-ургав вирес чебиркур» или. СенкIун гьар бархIи бархкьяби-ургар нуша селичи-биалра бурсидирулра. Ишаб биалли, наб дебали гьарбизур, устадешчебти хIянчизартала кьукья лебни. Конкурсличиб чедибдеш сархни, гьайгьай, дигеси анцIбукь саби, амма ил дилацун сархибдеш ахIен, хIянчизартала кьукьяла бархси хIянчи саби. Илди агарли макьала декIарси бетари.
Хасайбат Меджидова шел гIилмула хIян­чила авторра сари. СанигIятлашалти ус­та­дешра ахъдурцули, конкурсуназирра бу­тIа­кьяндеш дирули, рузули ва ручIули секьяйда ба­жардириркулри ибси суайс Хасайбатли пиш­ряхъили иб: «Дила бегIлара мягIничебти ку­мекчиби – дила хъалибарг, мурул ва урши-рурси леб. Хьунул адамла бегI гьалабси чебла, хъали-цIа дуцили неш ретаурли гIергъи – дурхIнас бяркъ бедни, илди хIерудили гIеб­буц­ни, муруйс къуллукъбирни саби, хIянчи биалли – гIур. Дила хъалибарг саби — дила бегI гьалабти ле­хIир­хъанти, бучIанти, илдани саби наб кьимат кабалтусира».
Гьайгьайрагу, адамла гIямрулизиб бекI­ли­биубси кумек гIеббиахъуси ва къакъбяхъли бетаруси мурталралис вегIла хъа­ли­­барг саби. ХIу рузули калунси «Замана» газетала агьлула ва дила шайзирад, ахIерси Хасайбат, хIед гьатIира дахъал сархиб­дешуни, творчестволизир гьарбизуни дулгулра. ХIела уркIила хьулани ва кьасани де­терхаб, хъалибаргличил талихIчерли хIер­риахъес хIед чIумаси арадеш биаб.