Халкь гIеббуциб

Дунъяличиб кахси, чейхъуси изала дакIубухъунхIели, ну­ша­ла гIямру гIяхIцадла дарсдиуб. Коронавирус — халкь­личи чеба­кIиб­си балагь саби. Илини улкализир дахъал къи­яндешуни акIахъуб: гIяхI­цад адамти хIянчи агарли ка­лун, экономика усал­би­киб. Лебтасалра къиянси ман­зил, гIям­ру хIясибли декIар-де­кIарти адамти ца­ла­би­кили, хIяжатсилис кумек гIеб­­баахъиб. Ибкьти аги-кьяй­дализиб бегI­лара мягI­ничебси саби цалис цали кумекбирни, адамдеш дакIударни.

«Дагъистан» РИА-лизиб илала хIекьлизиб балбуц бетерхур. ДР-ла бузерила ва социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI башнила шайчивси министрла заместитель Зураб БяхIяммадов ва министрла насихIятчи ЖабрагIил Дайзиев журналистуначил гьунибаиб ва коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIуси манзил дураберкIибси хIянчиличила буриб.
«Лебил дунъяличи кьяйда, нушала республикаличира коронавирусла чейхъуси изай хIекьли халаси асарбариб. Гьаланачи илини бекIахъудила гIяхIдешуни гIердурцути кьялиличи асарбариб. Буралли, коронавирусла чейхъуси изала тIинтIхIебиахъес багьандан, тяхIяр-кьяйда далдуцибтири.
Пандемияла манзил хIянчи агарли кабиибти адамти, 3 дусличибад 7 дусличи бикайчити гIямрула дурхIни лебти хъалибаргуни гIеббуцес чеимцIати арц декIардариб. Дагъистайзир 90 процентла кьадарлизир дурхIнас арц дедибти сари. Илкьяйдали хIянчи агарти адамтира арцличил гIеббуциб. БусягIятла манзил хIянчи агарти адамтала лугIи гIяхIцадла камбиубли саби», — викIи З.БяхIяммадов.
Ж.Дайзиевли буриливан, коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбиубси манзил халкьлис халаси кумек гIеббаахъилри. Илала гъай хIясибли, колл-центр бузесаиб, суненира 40 азир адамла зянкъ кьабулдарибси, «Керамогранит Дагестан» АО хьулчили буцили, логистический центр ва гIямру-яшавла шуртIри усалти адамти хIисаблизи касибси организация акIахъуб. ЦахIнабси сияхI цалабирхънилизиб «Умуси уркIи», «Инсан», «Надежда» фондани икьаладиуб. Фонданачил барх организациялис 230 азир адам берк-бержла масаначил гIеббуцес имканбакIилри. Илдала дурабад, бизнесментанира меценатунанира халкьлис кумек гIеббаахъилри.
Балбуцличиб, илкьяйдали, ДР-ла бузерила ва социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI башнила шайчибси Министерствола 4,3 азир хIянчизар, ДР-ла жагьилтала къуллукъунала шайчибси Министерствола 1,5 азир кумекчи, жамигIятла организациябала, кумекла фонданала вакилти гIяхIбаркьла баркьудилизи ахъниличила буриб. Бурес чебиркур, #МыВместе бикIуси лебил Россияла хIяракатла дазурбазиб кумекчибани, чичилра бархбасуни кахIедизахъурли, хъулиб калунти адамтас хIяжатси кумек гIеббиахънила шайчиб халаси хIянчи дураберкIиб.