«Илис Ва­т­I­а­н дигахъи»

Гьалабван Ахъушала шила куль­турала КIялгIялизиб ДР-ла культурала урибси хIянчизар, поэт-сатирик ва шягIир МяхIяммад ГIяб­дуллаев (Писки) гьаниркахънилис хас­ба­рибси балбуц бетерхур.

Илизир бутIакьяндеш дариб поэтла гъамтани, юлдашунани, писательтани, журналистунани, Ахъушала районна культурала управлениела коллективтани ва илала назмурти хIясибли далуйти дучIутани.
Литературала балбуцла дазурбазиб выставкара гьалабихьиб. Иличир поэтла жузи, илкьяйдали илала гIямруличила ва творчестволичила бурути газетабала ва журналтала макьалаби лерри.
Ил адамла у Ахъушала районнизибцунра ахIи, илала дурабра машгьурбиубси саби. МяхIяммад ГIябдуллаевла заманалис, дигайлис, ВатIайс, хьунул адам-нешлис… хас­дарибти назмуртала авал сборник дурадухъун.
Цалабикибтала гьалав гъайухъун поэт ва СССР-ла журналистунала Союзла член, хIямшиман Муса МяхIяммадов. «Мя­­­хIяммад ГIябдуллаевла назмурти ва да­­­луйти, чула бетуц ва бухIнабуц хIя­сиб­ли, халкьлис гъамти сари. Пагьму илини биэс гIягIнисиван, сай лукIхIелукIес хIе­ви­­­­ру­сиван пикрибирулри. Назмула къяяни Писки МяхIла алавчарли лерти гьарил се­кIайзирад алкIулри. Ил багьандан илди бархьдешличирли декIарра дулхъули сари. Илини нушаб батурси литературала хазна, поэзияла букьур, гьайгьайрагу, чебетаахъили бяркъес гIягIниси саби. Илис дебали дигахъи ВатIан, халкь», — цIакьбарили буриб Муса МяхIяммадовли.
Балбуцличир цалабикибтас илкьяйдали поэтла гIямрулизирадти бутIни чеди­ахъути видеороликуни гьаладихьиб. Илала наз­мурти хIясибли пергер далуйти зайду­хъун.
«Ахъушала район» МО-ла багьахънибала ­политикала шайчибси Управление