Наслулис мягIничебси

Фашистунала гIяс­кур­тани алав­­­бу­циб­си Ленинград азад­­ба­­тахъ­­ни­личирад 75 дуc дик­ни­лис ба­гъиш­лабарили январьла 28-ли­­чиб МухIела ши­­ла биб­лио­текализиб бал­буц дура­бер­кIиб.

Шадлихъличи музабухъун хIурматла гIяхI­ли: Ахъушала районна администрация­ла бекIла заместитель Э.ХIясанхIусейнова, администрацияла багьахънибала политикала управлениела начальник ГI.ГIя­лимяхIяммадов, ДР-ла Халкьла Собраниела депутат Р.ЯряхIмадовла кумек­чи А.Алдамов.
Балбуц ибхьули ва гIяхI­лас баркалла балахъули гъай­­рухъун­ МухIела шила биб­­лиотекала заведующая Гул­барият Рашидова. Илини фа­шист гъармукабани алавбуцибси Ленинград нушала игитти халкьли азадбатахъни­ли­чила, улка душмантазибад берцахъес жан дедибти гIяхIгъубз­начила буриб.
Дергъла замана адамтас сегъунти къияндешуни дяхIяэс чебуркъубсирил, селизибад кьацI барили илди букутирил цалабикибтази гьанбикахъиб сунела ихтилатлизиб Э.ХIясанхIусейнованира.
МухIела шила бекI Ислам Муртазаевли буриб дяв­та­ла бутIакьянчибачила, улка фа­шист гъармукабазибад бата­хъес багьанданси кьяркьси дергъла майдайчибад чар­хIе­­бухъунтачила нуша­ла чеал­кIу­си наслулизи хъум­хIер­татес хIя­­жат­ли биъниличила.
Балбуцличир бутIакьяндеш дарибти школала бучIантанира дявила бутIа­кьян­чибачила, чу­ла хала дудешуначила, Ва­тIан батахъес бургъули, чулахъ­биуб­­тачила баянти гьаладихьиб.
Нушала тарихлизиб кабикибси, хъум­хIер­теси ва улкала халкьлис дахъал детахълуми диахъубси дергъ сабри ил. Илала мягIничерти бяхIяначил тянишбариб цалабикибти Му­хIела шила бекIла заместитель ГIяй­шат Чупановани.
ИшхIелила наслулис дебали кьадричебси балбуцличи саби жибарнилис баркалла багьахъур хIурматла гIяхIлани.