Нешла мез гьаладяхI дашахъес кьаслизиб

ГIергъиси замана гьа­рил секIал гьа­ла­дяхI дашули хьал­ли, вегIла нешла мезличи пик­ри бяхIчииути камбикIули са­би.

ЦацабехIти илди деткайхъур бикIулира бирар. Бурес кьалли сегъуна-дигара пикри вирар, амма бегIлара вайси, бегIтани чула дурхIнази мез хIедалахъни саби. Нешла мез бикIули хьалли, бахъалгъунти не­ша­ни чула дурхIначил урус мез­личил саби гъайбикIути. Ил­гъуна баркьуди илдани куль­туралашал гьалабяхI ар­бя­кьунсилизи ва дагьрила ахъ­деш иргъахъусилизи хал­би­­рули бургар. Культурара дагь­рира лертани бегI гьалабси яргализиб вегIлизира нешли дяр­къяхъурти мезличи чула дурхI­нира бурсибиру. ЦархIил сегъуна шайчив дурхIя мурхьти багьудлумачи вяркъес вируси, илини вегIла нешла мез да­лули хIейалли. Наб кьалли гьан­биркур даргала мезличир жагати мез дунъяличир чи­лалра хIедургар или. Пик­ри­­ба­раягу сецад жагали зай­ди­кIулил неш, урши, Ва­тIан, мар­деш, гъабзадеш, та­лихI, ургуба, вавни… ибти дугь­би. Илди ва цархIилти дар­ган дугь­би тикрардируцад ур­кIи шад­би­рули саби, гьав ахъ­би­ру­ли­ саби, алавси дунъя­личи ва гIям­­­руличи диги им­цIа­ди­кIу­ли са­ри…
Селичилра хIерхIеили, нешла мез гьаладяхI дашахъес къайгъилизибтира камли ахIен республикализиб. БегI гьалабси яргализиб илдигъунтала лугIилизиб гьанбушес вирар школабазиб бузути нешла мезла мугIяллимти. Учительти ва дурхIни мезличил дархдасунти далдуцунази мурталра алавбурцутазирадли сари МяхIячкъалала «Багьудила управление» МКУ-ла хIянчизар Рукьият Рабазановнара. ХIера, гьалабванра МяхIячкъалала «Цаибил номерла гимназия» МБОУ-лизиб илини шагьарла школабазибти нешла мезличил ункъли бегIбиубти ученикуни пагьмучебтигъунти мугIяллимти ва мезанала хIурматбиранти цалабяхъиб. Ил Дагъиста поэтунала школала программализир агарти произведениеби ученикунани ункъли дурнилис хасбарибси конкурс сабри.
Гимназияла руководстволи балбуц жагали бехI­­бихьиб. Булхъути ва да­лайбикIути дурхI­нани заллизи ка­биибти разибирахъулри. ГIур рес­публикала лерилра миллатунала мезанала вакилти классунази бякьун.
Дарган мезла конкурслизир бутIакьяндеш дарес цалабикилри тах шагьарла школабазибадти 12 урши-рурси. Илдани назмурти дучIухIели, уркIи пахрули бирцIулри, сенахIенну гьарил дурхIя къайгъилизиври гьалабси мерличи дуравхъес. Илкьяйдали гIяхIтигъунти 10-11-ибти классунала дурхI­назибадли чеббикIибтала уми гьандуршис. Илди саби 10-ибил класслизибадти цаибил мерличи лайикьрикибси 17 ибил номерла школала ученица Аминат МяхIяммадова, кIиибил мер сархибси 53 ибил номерла школализирадси Мадина ГIяммаева, хIябъибил мерличи лайикьрикибси цаибил гимназиялизир ручIуси ПатIимат Тукуева. 11 ибил класслизиб бучIути: 42 ибил школализирадси ПатIимат Мамаевани цаибил мер сархиб, 33 ибил школализивадси Мансур КьурбабяхIяммаевли –кIиибил ва 56 ибил школализирадси Зумруд ГIябдулвагьабовани – хIябъибил.
Цаибти мераначи лайикьби­кибти Аминат МяхIям­ма­довала неш­ла мезла учительница са­ри СягIидат БяхI­мудова, Па­тIи­мат Маммаевала нешла мез­ла учи­тельница Зубайдат ХIу­сей­нова сари. Илди кIелра учи­тельницани чули кабирхьуси предмет ункъли бални­ли­чибли ва нешла мез дурхIнази дяркъяхъес чула цIа­кьанира багьудлумира ахIерахIедирниличирли сари илдани бучIахъути ученицабани гьаларти мерани сархибтира. Илкьяйдали нешла мез дурхIнази ункъли руркъяхъули ва гьаладяхI дашахъес къайгъибиралли, илди детхIейхъниличи умутбихьесра вирар.