Бузерилис ва гIядатунас марси

Нуша децIдикIули дирехIе ну­ша-ургаб агартачила. Илди леб­тасалра якьинти хIя­лани сари: эгер чили-биалра нушала гIям­руличи асарбарили, кIинайс ха­ба­рагарли беткахъалли, нуша ил адамла анцI­кьилизи диркехIе, иличил дарх­дасунти хасти баркьудлумала хIекь­ли­зир шишимдикIехIе. Нушала бур­газиб ва уркIбазиб ил хасси адамла мер леб­си­личиб бацI­деш кавлан, ва нушала гIер­гъити гIямру гьан­би­куназир яра ил бацIдеш би­цIа­хъеси чи­чил-биалра къяйцI­лизир шал­гIер­дулхъан.

Амма ил бацIдеш бицIа­хъеси агара. Илдигъунти пикрумачи ну ва­кIи­ра дила гъамси адам, искусствола шайчивси вархкья БяхIянд Халадае­вич Мя­­хIям­мадов гIямрулизивад шал­гIе­ву­хъун­­хIели.
Илини Ленинградла театрла, музыкала ва кинематографияла институт «шула» кьиматуначил хъараахъур. КIинайс сценический хIяракатла шайчив машгьурси Иван Кохла бекIдешлиуб сархибдешличил аспирантурара таманбариб. СССР-ла дигусигъуна шагьарлизив калес ва узес вирусири, амма сунела халкьла марси урши кьяйдали, ил Дагъистайзи чарухъун. Даргала театрлизиб бузери бехIбихьиб. ДекIар-декIарти дусмазив ил вирусири гьавкьяси гIяртистли, театрла директорли, литературала бутIала заведующийли.
Къиянти шуртIри ва аги-кьяйда багьандан, ца курслизиб иличил барх бучIули калунти бахъалгъунтани театр уббатурхIелира, илини сунела мер сай гIяхIъулали хIебатур. Театр ахъси даражаличи абикахъес кьаслизив, директорла къуллукъличи, пагьмучевси ва халати устадеш лерси гIяртист-цакурслан живариб. Чили вирара илгъуна ганз кацIес? Нуни хIебалас, амма, дила пик­рили, чилилра хIейрар! Се­нахIенну БяхIянд се-биалра сагаси ва гIяхIси алкIахъуси адам сайри, гьаннала замана лерилра секIал дукьдулъути бахъбаибхIели.
Гъай агарли, БяхIянд культурала министрли ветаэс вири, яра Правительстволизир ахъти къуллукъуни дузахъес. Ил бузериличи дигила, нушала гIядатуни мяхIкамли дихIнила гIибрат сайри. Ил багьандан ил искусстволичибад гьарахъти адамтачил къалмакъарлизив вири.
ЦархIил курсличил дарх нуша сценала машгьурси уста Аркадий Иосифович Кацманна бекIдешлиур дучIули калунтира. Илди цазаманализиб бучIу­си курсла гIяртистуни – «Мургьила дяхI­­ликала!» фестивальла верхIна премия касибти сабри. Бузули саби илди Россия­ла бегIлара гIяхIси театрлизиб Санкт-Пе­тербургла шагьарлизиб – Академический малый драматический театр­­ли­зиб – Европала театрлизиб. Илда­­ла лугIилизиб леб Россияла бурибти, халкьла гIяртистуни Лев Додин, Игорь Скляр, Наталья Акимова, Игорь Иванов, Наталья Фоменко, Сергей Власов, Сергей Козырев, Наталья Колотова. Искус­ст­вола шайчибти узбас, хъа­ли­барг­­лис ва гъамтас пашмандеш балахъу­ли, лу­кIу­ли саби:
«Ишдуслизир нуша тяниш­диуб­хIей­чи­рад 45 дус дикиб, ва дебали декIли саби нушани цIакьси, кайзурси, мурталра разиси БяхIянд гIур чехIейъни аргъес. Ил гьарли-марси мурул адам, жигарчевси, Дагъистан Республикализир детурхути культурала далдуцуназир бу­тIа­кьяндеш дируси, сунела Ва­тIайс ва санигIят­ла­шалси чеблалис марси вири».
Илала нушала халаси улкала мер-мусаличиб искусствола шайчибти, гьарли-марти бахъал юлдашуни кали саби, ва нуша мицIирли лерай, нушала БяхIянд МяхIяммадовла шаласи сипат уркIбазиб даимлис кавлан.

ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла хIянчизартала шайзибад белкIунси —театрла художественный
руководитель, РФ-ла искусствобала урибси хIяракатчи
Мустапа Ибрагьимов