Премияличи лайикьси

БикIули бирар, арцантала дебали бугаси хIерли ахъдешличирад ванзаличир кадиркути анцI­бу­кьуни чедиути сари или. Тамаша ахIену? АхIен. Заклизи арцес гьалар илдани тIа­би­­гIятла жагадешуназибад кьуват кай­су­ли саби. Илкьяйда бетарули саби адам­та­чил­ра.

«Къуппа – анкъи дила ахIерси» бикIуси жузла автор ГIиса ГIямаровлира сай акIубси Къуппала ши, илала тарих, къуппакунтла дурхъати гIядатуни гьар шайчирад чедетаахъили, ункъли дяркъурти сари. Университет хъараахъурли гIергъи, гIяхIцад дусмазив шила школализив мугIяллимли узули, халаси хIурмат сархиб. ГI.ГIямаров гIям­рула хIял-хIя­кьи­кьат гIяхIил далуси, гъай бу­зуси дубурлан сай.
Россияла писательтала Союзла член, ДР-ла культурала хIурматла хIянчизар ГIиса ГIя­­маров ДР-ла писательтала Союзла председатель МяхIям­мад ГIяхIмадовличи гIяхIладли вякьун. Ихтилатлизиб М.ГIяхI­ма­довли «Къуппа – анкъи ди­ла ахIерси» би­кIуси жуз ду­ра­­бухъниличил ГI.ГIямаров му­бараква­риб ва творчестволи­зир гIур­рара сархибдешуни далгун. Илкьяйда, илини «Дар­гала халкьла мухIлила пагь­му» бикIуси сборник бел­кIа­­хъесра маслигIятбариб. ­ГIи­са ГIисаевичли илала пикри аргъбаибси биънилизи хал­бариб, сенахIенну гIямрула ха­лати адамти улх­ниличил барх мухIлила пагьмула им­цIа­си­гъуна бутIара беткайхъули саби.
Халкьла мухIлила пагьму жяв заманала халкь мурхьли пикрибикIес балниличибли декIарбулхъули саби. УркIи гьаргти ­халкьла далуйти, дурусли бурибси дев, пасихIти пик­руми дагъистанлантани мурталра ахъли кьиматладирутири. Илкьяйдали, илизир адаб-хIяяла чихъти къиликъунира духI­на­ду­цили сари: ВатIайчи диги, гьалмагъдеш, узидеш, игитдеш…
Халкьла мухIлила пагьму убла наслулацунра ахIи, бусягIятла заманара мицIирси рухI­ла давла саби. Ил челябкьлализиб сагаси нас­лу руркънилизиб гьаликIли бетарар. Илини чеал­кIу­си наслулизир багьудлуми чедир­цIа­хъу­лицунра ахIи, илдазир адаб-хIяяла къиликъунира адилкьа. Халкьла мухIлила пагьму нешла мез сари викIесра вирар, сенахIенну лерилра миллатунала халкьли ил вегIла мезличил саби цалабяхъибси. Ил багьандан халкьла мухIлила пагьму мяхIкамли бихIес чебиркур.
Нушанира балуливан, ГIиса ГIямаров Дагъиста тарих, культура, гIядатуни ва халкьла мухIлила пагьму бяркъурси адам сай. Сунела ахIерси Къуппала ва къуппакунтла дурхъати гIядатуни кадерхахъурли дураили сай «Къуппа – анкъи дила ахIерси» бикIуси жузра. Ил халаси хазна бухIнабси жуз саби викIалра, къяна бетхIерар. Илини сунела шанталацун ахIен пагьму бяркъурси, студентли вирухIели, илини, даргала цархIилти шимала халкьлара пагьму бяркъурсири. Дебали гIяхIсири, илис даргала халкьла мухIлила пагьмула жузра дураэс бетаалри. Илгъуна жузлира адамтала уркIбази гьуни бургниличи умут бирхьулра. Нушала жагьдешцунра ахIи, рухIла давлара барх арбихули, дуцIли ардашули сари гIямрула бурхIни. Илдигъунти жузи, рухIла давла чебирцIахъули, сагаси наслулизир адамдешла гIяхIтигъунти къиликъуни адилкьули, мицIирти бикьрумиван кавлути сари.
М.ГIяхIмадовли «Къуппа – анкъи дила ахIерси» бикIуси жуз ахъли кьиматлабариб ва, республикалацунра ахIи, лебил Россияла кьадрила премияличи гьалабихьес гIяхIсири ибси пикри буриб. Ил жуз рухIлашал мягIничебси биъни багьандан, М.ГIяхIмадовла пикри гьарли-марли дебали, бархьсилизи халбирулра.