МулебкIанти сен биргIябургути?

Гьаннала замана дубурланти сегъунти шуртIразиб хIер­бирули? Лер шими адам­та­ла хъулразир диэс хIяжатти шала, шин, газ лерли, шагьуртазиб кьяй­да къулайли кабиибтира, илди агарли хIер­бирутира.

Мисаллис буралли, Сергокъалала районна УбяхI МулебкIила администрациялизиб хIербирути адамтала хъулразир я газ, я сагати школаби, я гьарра шайчирад далкьаахъурти ФАП-ани, я шимазиб хIербирути жагьилти дурала мер-мусаличиб къяйцIхIебикIахъули, хIянчиличил гIеббурцути, хIукуматла организацияби агара. СССР-ла замана бахъал адамти бузули, чула хъа­либаргуни адикьес яшавбирути кол­хозуни тIутIудариб. Колхозунала мерличир, чизилра хьархIебаили, СПК-аби, ГУП-ани,МУП-ани, КФХ-аби акIа­хъуб. ЧIянкIли илаб бузули ца-кIел хIян­чи­зарцун саби лебалти. Колхозунала давлара, техникара, хIяйван-масра къел-хIерзи агарли деткахъиб. Илкьяйда биэс хIяжатси бургар или гьанбиркули, халкьра лехIкахъили калун.
ЦархIилти шимазиргъунти, шантас хIербиэс хIяжатти къулайти шуртIри (хъулразиб газ, къирли дуцибти гьундури, дурхI­ни бучIахъес сагати школаби) чула шилизир агниличи разиагаррикибси, Сергокъалала районна Миглакьасимахьилизир хIеррируси Рабазанова Зайнаб МяхIяммадовнани (баркалла биаб сунес) улкала Президент В.Путинничи 2015 ибил дусла мартла 12-личиб дугьабиз бархьибсири. Игъбарлисван, ил дугьабиз Президентличи баиб. Илини биалли, ДР-ла Правительстволичи чедир гьандушибти масъулти гъамси заманала духIнар бекIдарахъеси хIянчила график барахъес, ва илди хIянчи гIер­ду­цахъести арц декIардарахъес хъарбарибсири.
Амма гьалавла ДР-ла Правительст­вола Председательла заместитель Р.Юсу­повличи РФ-ла Президент В.Пу­тин­на хъарбаркь сен бет­хIе­бур­хахъуси ибси шантала шайзибад бел­кIунси дугьабизлис УбяхI Му­леб­кIила ва Миглакьасимахьила администрациялизи кадурхути шимази газ арбукес, Ванашимахьилизибад УбяхI МулебкIила шилизи аркьуси гьуни сагабирнила хIянчи тамандиахъес харждарес, республикала бюджетлизир арц агара или, къантIси жаваб бакIахъиб.
Илгъуна жавабличи разихIейкили, нуни РФ-ла Правительствола Предсе­да­тель Д.Медведевличира гIярза бархьиб­сири. Илабад сегъуналра жаваб бакIили бекIхIебиубли лебай, бюджетлизирад арц дилгIули или гIяхIцад хIякимти бухIнаибтири. Дубурла шимази газ арбукахъесра гьундурачир хIянчи дарахъесра декIардарибти арц чинар дирути, саби хIякимтани дилгIули диалли?
Республикала БекIли В.Васильев катур­хIели, иличира ДР-ла Пра­ви­тельст­вола Председатель А.Зду­нов­личира 150-цад мулебкIантала къул­басуначилси дугьабиз бархьибсири. Ил дугьабиз 2018 ибил дусла мартла 2-личиб «Черновик» газетализира кабяхъибсири. Сепайда!!! МулебкIантала бирхауди мар­хIе­бариб.
2012 ибил дуслизиб барибси проект хIясибли, 2013 ибил дуслизир Ва­на­ши­махьилизибад УбяхI МулебкIи аркьуси гьуни сагабирути хIянчи дехI­ди­хьибтири. Илар хIянчи дарахъес рес­публикала бюджетлизи 339,9 миллион къуруш кадикахъибтири. Лебри бузули декIар-декIарси журала техникара хIянчи дирути адамтира. Ванашимахьила шила дублаб тIашбатурси, илар дирути хIянчиличила балахъуси, уркьуйзи белкIири: «Начало работ: 21.10.2013г. Окончание работ: 25. 10.2015 г.» 2015 ибил дусла ургарти бузрачиб бииши, хапли ил объектличир дирути хIянчира тIашдизур, техникара хIянчизартира бетахъиб.
Илала гIергъи, набчи чилилра хъарбарибси хIебиалра, журналист сайливан, «Дагавтодорла» начальник З. Г.Хуч­ба­ровла заместительти ХIяжимурад ХIяй­дарбековличил, ХIябиб Нажмудиновличил, «Новое дело» ва «Черновик» газетабала редакцияла хIянчизартачил, ДР-лизибси ОНФ-ла руководительличил, ДР-ла Председательла заместитель, ДР-ла багьудила ва гIилмула министр Уммупазил ГIямаровачил, чедир гьандушибти масъултачи хIеруди барахъес ва сагали илар хIянчи дехIдихьахъес или къаршиикира.
«Правительстволи кумекбиру, дехI­дихьибти хIянчи дархькадатес асу­хIе­бирар» ибти ва цархIилти гIяхIти гъай дурулри, амма я «Дагавтодор»-ла гьундури дируси бригада, я мулеб­кIан­тала шимази газла турбаби тIаш­да­тур­ли, бузути хIянчизарти чарбулхъули ахIенри.
КIинайс биалли, УбяхI МулебкIила, Миглакьасимахьила, ХIурхъила, ГIяй­мау­махьила ва цархIилти администрациябала бургала къулбасуначил РФ-ла Правительствола Председательличира улкала Президент В.Путинничира хъарбаркь хIебирниличи разиагардеш балахъуси дугьабизра бархьибсири.
Илала гIергъи, республикала хIяким­та­чирад валлагь чедир гьандушибти масъулти арзес республикала бюджетлизир арц агара или, жавабти дашулри.
2019 ибил дусла июньна 20-личиб РФ-ла Президентла гьаргси линия бузескабиибхIелира, иличи дугьабиз бархьибсири. Ахирра 2020-ибил дуслизир «Ванашимахьи-УбяхI МулебкIи» гьуни сагабирнила хIянчи дехIдихьиб.
Итаб-ишаб къаршибикибти ца­цабехI мулебкIантани «ХIед дубуртази аркьуси гьуниличиб къирра, шимазирти хъулразиб газра селис хIяжатти, хIу шагьарлизив хIерирули виадли. ХIед се гIяхIдеш леба ита-иша вашули, лукIули, харжани дирнилизибад? Лебгу илдигъун­ти хIянчи дарахъес арц дедлугули, кабатурти хIякимти» бикIутира къаршибиркули саби. Илдигъунтази жаваб бедесра гьамадли ахIен. Шантас гIяхIдеш барес багьандан, вирути имканти пайдаладарес хIяжатси саби гьариллис.
БусягIятла замана, 10 километрла гьуни къирли буцили таманбирули, Ванашимахьила шила дублабси гуми сагабирули, хIянчизарти бузули леб. Баркалла биаб чус, кьанни биалра, хIянчи дарахъес арц дяхIчиаибти хIякимтасра, илаб бузути хIянчизартасра. Сергокъалала районна чеди шайчиб хIербирути адамтас дебали кьадричебси ва багаласи хIянчи саби ил. Амма проект «Ванашимахи-Нижнее Мулебки» бикIуси саби. 10 километрла гьуни къирли буцили, ХIурхъила шилизи ва УбяхI МулебкIила шилизи абаайчи бегIла къиянси гьуни мурт сагабируси? Илар дехIдихьибти хIянчи бекIхIедирули, 8 дус дикибгу. Гьачам лайкабакIили батурси хIянчи, гьамадли бехIбирхьуси ахIен.
Миглакьасимахьилизиб сагаси школа барес хIянчи дехIдихьиб. Илра разивикеси хабар саби. Икьяйда биалра, УбяхI МулебкIила шилизиб гьалабла, 30 ибти дусмазиб тIашбатурси, школала классунала куц-кабиз дебали дуркьдиубли сари. Эгер Сергокъалала районна бекI М.ГIямаровла къайгъиличил лерилра улкьайтира классуназирти ваяхIра сагахIедарибти диалри, илар дурсри дурадуркIесра гьамадли хIебири. Янила замана классуназиб биэс хIяжатси ванадеш рахлира хIебири. Гьанна ил школализир классуни ванадешличил гIердурцнила хIянчира детурхули сари.
Гапбареси ахIен БурхIимахьила урга даражала школала агира. ГIяшти ва диштIати классуни, гъярцIа ва цIяба жаняхI. Ил юрт школалис хасбарибси ахIенри.
УбяхI МулебкIила ва Миглакьасимахьила администрациялизирти шимази газ букес или 6-7 дус гьалар кадихьибти 22 километрла дягIути турбаби мярждиубли, заядирули сари. Ил хIянчи барес вехIихьиб-сири бизнесмен МяхIяммад Чунчиев. Илра республикала хIякимтани арцличил гIев­хIев­циб. Арц агарли илгъуна халаси хIянчи чилилра хIебирни ва барес хIейрни якьинси саби. Районна бюджетлизирра илдигъунти хIянчи дарахъес чедаахъибти арц агара.
Улкала Президент В.Пу­тин­ничи белкIунси дугьабиз­лис жавабли биахъубли, ДР-ла промышленностьла ва энергетикала министрла цаибил заместитель А.Арслановла къул­басличил, 2018 ибил дусл­а декабрьла 10-личиб жаваб ба­кIибсири: «ХIурматла Мух­тар ГIямарадзиевич! РФ-ла Пре­­­зидентличи белкIунси хIе­­ла дугьабизла хIекьлизиб ба­­лахъулра. ДР-ла Правительс­т­­­воли 2018 ибил дусла февральла 6-личиб кьабулбарибси 15 ибил номерличилси хIук­му­лизи «2018-2022-ибти дус­мазир ДР-ла ЖКХ-ла, промыш­лен­ностьла ва цархIилти ор­ганизацияби газличил гIер­дур­цуси программализи» УбяхI Му­лебкIила администрация­ла шими (22,5 километрла бу­хъян­дешла), Миглакьасима­хьи­ла администрациялизирти ши­ми (20 километрла бухъян­деш­ла) кадикахъибти сари. Сергокъалала районнизирти ши­мази газ арбукес дирути хIян­чи, ДР-ла бюджетлизир арц де­кIардарибхIели, дехI­дир­хьу».
2018-2019-ибти дусми­ра ардякьун. 2020-ибил дусра халаси замана агарли, шал­гIеб­бул­хъан. Дила пикрили, Дагъис­та Халкьла Собраниела депута­тунани ва Правительствола хIян­чизартани гьар дус сагаси дус­ла бюджет кьа­б­улбирухIели, му­леб­­кIан­та­ла шимазирти хъулразиб газ агниличила балули хIе­бургар. Илала дурабад, РФ-ла Президент В.Путинни 2015 ибил дусла мартла 15-личиб «…Че­дир гьандушибти админист­ра­циябазир дирути хIянчила гра­фикра барили, арцличилра гIердуцая» ибси ДР-ла Правительстволизи бедибси хъарбаркьличилара хъумкартурли са­­­би илдани.
Агарагу В.Путинна хъарбаркьлизиб «Ванашимахьи-УбяхI МулебкIи» гьуни сага­би­ру­хIели, байхъала гьуни (10 километрла бухъяндешла) шел дусла гIергъи барая, УбяхI Му­­лебкIила шилизи абаайчи къиянсигъуна гьуни хIушаб ди­гухIели барая ибси, яра газ­ли­чил шими гIердурцуси хIян­чи, бюджетлизир арц да­гьар­диуб­хIели, барая ибси хъарбаркь.
ГIур чум дус хIерли буэс хIя­жатси вара мулебкIантас къирли буцибси гьунира, хъулразир газра биубли, сагати школабира дарайчи??? Даргантала бурала лебси саби: «Вис­хIейсуси урши, нешли валххIелхули гушли кавлан» ибси. Иличила хъумартес асу­хIе­бирар УбяхI МулебкIила шимала хIякимтасра.

Выбортачила
Гьаларван Сергокъалала районна цархIилти шимазир кьяйдали, УбяхI МулебкIила ва Миглакьасимахьила шимала администрациябазирра шимала собраниебала ва районна собраниебала депутатуни биркIнила выборти детерхурлири. Депутатуни бетаэс дигути бахъал лебли уббухъун. Наб халкьли бикIибти шила собраниела ва районна собраниела депутатуни мубаракбарес дигулра. Диаб илдала бузерилизир шанти разибирести сархибдешуни.
ДЕПУТАТУНИ ХАЛКЬЛИ БИРКIУТИ САБИ, ЧУЛА ЧЕЛУКЬУТИ МАСЪУЛТИ ИРЗАХЪЕС БАГЬАНДАН. Амма гьанналауб бикIибти депутатунани ил шайчир дахъал хIянчи дарили хIедургар или гьанбиркулри. Агарара шимазир дарес хIя­жат­ти хIянчи? Дебали да­хъал лер. Сен цалра депутат ши­лизирти хъулразиб газ агниличила, школаби эскидиънили­чила, жагьилти, хIянчи ва бузери, агарли яшавбарес дурала мер-мусаличи арбашниличила, 8 дус гьалаб сагабарес бехI­би­хьили, шилизи лябкьуси гьуни лайкабакIниличила ва дахъал цархIилтира масъулти бекI­дарахъес хIу­ку­мат­ла, чедирти органтачи яра ДР-ла Халкьла Собраниела депутатуначи дугьахIебизурара?
Ца ишгъуна мисалра гьан­бу­шес дигулра. 2019 ибил дусла июнь­на 20-личиб РФ-ла Президент В.Пу­тинни хIя­ким­тани хIедарибти хIян­­чиличила ва челукьути ма­съул­­тачила адамти сунечи ду­гьа­­бизахъес дура­бер­кIибси гьарг­­си линияла замана, нуни хIя­­дурбарибси дугьабиз, Президентличи бар­­хьаахъес, шимазиб­ра ма­хьурбазибра хIер­бирути му­леб­­кIантачи бархьиб­сири. Цал­­ра я районна, я шимала ад­ми­нистрациябала депута­ту­нани ил дугьабиз, Пре­­зи­дент­личи хIе­бархьиб. ЧIянкI­ли марш­руткала шофёр Ся­гIид Ся­гIидовлира, Миг­ла­кьа­си­ма­хьила мугIяллим ГIяб­­­дул­кьа­дир ГIяхI­мадовлира, Мя­­­хIям­мад­сягIид Гебековлира сабри ди­ла жи гIеббуцибси. Илди я хIя­­кимти, я депутатуни хIе­биъ­ни­­ра балас.
Ца-чумал депутат цалабикили, шила администрацияла бекI калтнира бархьси хIянчи хIе­бургар. Ишдус шимала администрациябазиб ихтияр леб­ли буилри, устав барсбари­ли, шила администрацияла бекI шантази викIахъес.
Сергокъалала районнизи кабурхуси цалра администрациялизиб илгъуна барсдеш кьабулбарили хIебииши. Илгъуна ихтияр лебниличила ши­­­мазибти адамтанира балу­ли хIебурги. Ил хатIара ши­­мала ад­министрацияла хIян­­­чизар­та­чиб саби. Замана хъярхъ­ли шал­гIеббулхъуси са­би. Авал дусла гIергъи дура­дур­­­кIути выбортала манзил чула ихтиюрти пайдаладарес, дила пикрили, шантани хъум­хIер­ту.
Халкьли депутатуни бир­кIу­­ти, кисализи удостоверение кабихьили, къунзбикIахъес ахIен. Илди чус дебали гIяхIли, би­­­кIуливан, житас ниъван, депутатуни бетаэс дигухIели саби, шантани бикIибти. Шантала игьдибар марбарес бузниличила хъумартес асухIебирар, би­кIибти депутатунасра, сагали вир­кIуси шила администрацияла бекI­лис­ра.