Зубарличи шурухъи, хIерикIулри нушачи

«Дигай, пагь ва устадеш
Нагагьла цадалгалли,
Дунъя уркIбухъахъесил
Назму лукIа поэтли».
М.ХIямидов

Халкьлизиб ­бу­ру­ли бирар, ­ду­нъя­ла гьарил адам ­веб­­кIиб­­­хIели, заклизиб или­чил барх ца зубарира бил­шу­си саби или. Гьайгьай, адам акIубхIели, ил дакIура бул­хъули бургар. Дила пикри хIя­сибли, адам акIахъубхIели, Че­вяхI­­­сини илала хIурматлис зу­ба­рира пешкешбирули виэс. Леб адамти саби итил дунъяличи арбукьяллира, зак­лизиб сунела зубари хIе­би­шахъесли дунъяличиб шикь­­­­кабикIути. Адамла кьар­кьа­­ла, капайзи буцили, цIя­бил хIябла кабихьалра, илала рухI ил зу­ба­риличил дарх зак­­лизирадли ну­шачи хIер­ка­­дикIули даимлис кав­лули сари, чеалкIуси наслу бархьси гьунчибадли чебхIе­бал­кIа­хъес ба­гьандан. БегI гьалабси яр­­га­лизиб поэтуни илдигъунти ка­­ра­мат­дешла адамтази ка­бур­хути саби. Хаслира хIур­хъан МяхIяммад ХIя­ми­дов­гъунти биубхIели…
«Поездличив аркьули ну­ни мицIирси поэт чеваира», — ри­кIу­ли, дила рузикьарли халаси разидешличил ва пахруличил бурули рири. 10 дус риубси набра итхIели гьанбиркусири мицIирли лерай гьачамалра поэт чеваэс бикалри или. Чедирти классуназир ручIухIели, сегъунарил балбуцличи нуша комсомолти кибхIели, Дахадаевла районна центрли сабси Ур­карахъиб ГIяхIмадхан Абу-Бакар, МяхIяммад ХIямидов, Ильяс ХIясанов, Сулайбан Рабаданов, МяхIяммад-Расул Расуловли ва цархIилти даргала поэтуни-писательти, журналистуни чебаиб­тири гъайбулхъули. Гьай­­гьай, илдала жузи нуни иш­тяхI­ли­чил дучIутири ва иларти лерилра анцIбукьуни гIям­рулизир кадикибтиван гьанарусири, сенахIенну илцадра илди жагали сипатдарилрину. Ам­ма илдала гъайбикIнила устадешли ну тамай ясирруцира. Цалра дев, би­кIуливан, дугIхIеберхахъес кьаслизирри ва аъкаряхъили илдачи лехIризурлири. Илдачиб чебяхIти ва караматдеш лерти гIур адамти хIебургар или, гьанбиркусири итхIели. Секьяйда илдигъунти, пасихIти пикруми жагали каргьахъурли, дурес бирулил илдани ишдицад халкьла гьалар или, тамашарирусири. Дарган мезла мугIяллимли дарсличир илдачила набзи баянти дархли дурахъибтири. Илдала гьарил бурибси девличила ва кацIибси ганзличила илцадра иштяхIличил гьан­буршухIели, мугIяллим ГIял­лай ХIяжиевичлира бурибсири набзи хIуни илдала хIулбала хIерличил сурат касилри ва уркIила капарайлизи чула гъай делкIири или. Гьарли-марли ил викIусира бархьсири. Дила дагьрилизир илдани дурибти гъайли дахъал дусмазир гIяхIти къел-хIерзи калахъун ва илдала къугъати сипатуни мурталра дила хIулбала гьалар лагдилзутири. ДГУ-лизир ручIухIелира поэтуни-писательтачилси цалра гьунибаъни убхIебалтаси нуни ва чидил миллатла биалра илдачи мурталра хIерлира рираси. ИтхIели университетлизирцунра ахIи, илдани общежитиелизирра хъумхIертести далдуцуни дурадуркIутири.
МяхIяммад Халимбековичли, жавабласи хIянчиличив узули виалра, жагьилтачил ихтилатикIес мурталра замана бурги. Наб кьалли гьанбиркусири илцад пасихIдешла давла цалабяхъес багьандан ил дуги-хIери хIеили белкIаназивцун узули ургар или. ХIера, лукIуси адам цархIилтачил варх абзур бархIи узра узули, дугила гьанкI батурли назмуртира лукIули уили сай. БегI гьалав ил шанти-тухумтала вай-гIяхIличира музаулхъули вири кьалли. Чинад цIакьани кайсутира илдигъунти шягIиртани рикIаси ну итхIели.
Дагъиста халкьла поэт Мя­хIяммад Ха­лимбекович 1930 ибил дусла сентяб­рь­ла 28-личив Сергокъалала районна ГIяй­ма­у­ма­хьилизив акIубсири ва ишдуслизиб илала дусмала духем 90-йчи халбирули саби. Гьай­гьай, адамла гIямрулизиб ил манзил халаси ахIен. Амма илала творчествола гьуни хIясиббаралли, ил ман­зил хIяйнали ва гьатIира им­цIали бургар или гьанби­кесли саби. Дахъал сари илала пасихIдешла нурли лам­дикIути жузи. Адамтас мур­талра гьанбиркули бирар поэтуни бубкIути ахIен или. Мя­­хIяммад Халимбековичра сунени деркIибти дусмачи хIер­хIеили, жагьли левалсиван билзулри илала творчест­во дигантас, амма кьисмат поэтуначира ур­кIе­цIиагарсили уббулхъули саби. Илра Че­вяхIсини 2016 ибил дусла сентябрьла 25-личив нушачивадли арукиб. Бархьаначи буралли, поэт вебкI­ни­личи бахъал адамти шакра бир­кули хIебургар или гьанбиркур.
СенахIенну илала произведениеби заманала бетуцличи хIерхIеили, даимлис зайдикIути сари ва илди ми­цIир­ти сархIеливан адамла ур­кIилизи адицIути сари. Илкьяйдали МяхIяммад Халимбековичла шигIрула зубарти даимлис ша­ладикIулира кавлан. Поэт ми­цIирли сай, нушачил мурталра лякьирикIули сай ва сунела уркIила хIялани сахаватли учIан­нис гьаладирхьули сай.
ХIера, илала «Гумайла бикь­руми» бикIуси жузлизи се белкIил:
— «Гумай» бикIуси жуз балкьаахъес ну 7 дус узира. Илис делкIунти лерилра хабурти ва назмурти ца жузлизи кадерхахъес хIейрусили уббухъун. Иш «Гумайла бикьруми», «Гумайла» кIиибил бутIала ахир саби.
Нушала халкьла тарихлизиб гумайла кьадри халасири. Ил мурул адамтани чула акьуси замана шадси ихтилатли­зиб, масхуртазиб буркIуси мер­цун ахIенри. Гумайлизир ши­ла гIядлу-зегъала, низам-кьяй­дала челукьути масъултира пикридирутири.
Гумайлизир акIубти къантI­ти, амма халаси мягIна бухIна­буцибти, гьачам аргъиб­хIели, гIур гIямрулизир хъумхIертути хабурти, айтуби, буралаби, масхурти, багьираби халкьла ургар хъярхъли тIинтIдирутири, ца наслулизирад цархIил наслулизи диутири. Илди хьулчили дуцили делкIунти сари ишди жузазирти назмуртира, хабуртира…. Иларти белкIани къантIти сари. Набра гьанбикиб гумайла гIядат – къантIдеш, имцIякь гъай хIедирни, — ил дурхъаси гIядат бузахъасли, хаслира гъай гумайчила сархIели, бархьли бирар или.
Иш жузлизир дургидра
ГIяхIти ва гьархIейзурти,
Гьайгьайра, гьар жузлизир
Камагарли дирути.

Варъа бучес супIдиру
Азир вава мирхъили,
Чумра хабар нунира
Гумайзир аргъибтири.

Дигулра наб гумайла
Къаркъуби гъайдухъахъес,
Тарихлизи гIякьлули
ДелкIунти хIушаб дурес.
Тяп ил саби жузала мурадра. Ил саби наб дигусира. Эгер ил бартаахъес баралра бажардивикили виасли – дила игъбар саби.
Гьайгьай, гумай дубурлантани гIямрула дурсри кайсуси, разидеш ва децI адамтачил дарх дуртIуси дурхъаси мер саби. Ил дунъя леб поэтла жузазиб.
Жузи дучIусиличи дугьаилзули, поэт ишкьяйда викIули сай:
«ХIечи ишди жузачил
ГIяхIладли гьаввикIулра,
Гьалабриван гьаннара
ХIед уркIи гьаргбирулра.
ХIечи шадив лявкьулра.

…Илдазир чедиидра
Дила гIямрула гунзри,
Дургидра ну висути
Ва дукаркIути бурхIни.
Балад ахъибси гьуни.

…Гумай агар махьи, ши
БирхIебири даргазиб,
Ил гIядат бахъ гIягIнили
Саб гьанна гIямрулизиб».
ХIязлис ахIен поэтли ил тема ахъбуцибси. Гумай дубурла шимазиб бамсриихъуси мерра сабри, халатани биш­тIа­тас гIямрула дурсри кадирхьуси дарслира бетарусири. ПасихIти бухънаби илаб гъай­кабикIухIели гIямрула халатани илдала буруси гIеб­бур­цу­сири, жагьилтани гьарил буруси гIебисусири ва илданира биштIатази гIякьлу-дагьрила гье делгIутири. Иличиб жагаси се биэс бирара иш дунъяличиб? Илгъуна агилизиб такьсирти ва кIибяхIяндеш диэс хIедирар, гъабзадеш, патриот бяркъ лугни ва халатала хIурматбирни ахъси даражаличир дирар… Илгъуна караматдешла школаличила сари поэтла кIелра жуз. БегIлара дигеси, илди дубурлантала гIядатунала ва мухIлила пасихIдешла варачайзи сунела гIякьлу-дагьрила урун­жра бархиули сай хIур­хъан гIяхIгъабзани. Илини ва илдигъунти цархIилти шя­гIир­тани хIедучалли, нушала хала бегI­тала гIямруличила, гIя­да­туначила ва бетуцуначи­ла баянти, гIур чили биру илгъуна зурбаси хIянчи. Илкьяйдали поэтли дебали пайдаласи хIянчи бирнилис бикьруми сари илала ду­бурлантала гIям­ру­лизирад касибти па­сихI­дешла нурли лам­ди­кIути ва, би­кIуливан, мургьила хатIли дел­­кIунти жузи.
МяхIяммад Халимбековичла жузи дучIухIели, дила хIулбала гьалав ил шягIир левсиван билзули саби кайили гумайлизи, сунела бугаси хIерли лерилра Дагъиста дубурти ва дунъяла улкни чедидирхъули, уркIила капарайлизи иларадли дучибти рухIла давлуми цаладяхъили ва гIур някълизи ручкара касили, дугурбазир илди жузази варакьдирули бучIантачи сихIрула дуклумачир дурхьули, узули.
Поэтли гIямрула лерилра гIяхI­ти шалуби ахъли кьиматлади­рули сай ва адамлизир дал­хIей­кибти усалдешла ва кIибя­хIян­дешла къиликъуни далтIули сай.

«МухIли цацун сабхIели,
ЛихIи кIел сари хIела.
ХIебиалли хIу кIина
ЛехIизи, гьачам бура.
***
ИшбархIи барес вирул
ЖагIяйчи армахидра.
ХIуни барес гIягIниси
УрхIлис убмабалтадра.
***
ХIед дигуси се сабил
Душмайзи хIебагьахъес,
Багьи юлдашунази
Иличила хIебурес.
***
Гьариллис талихI бурхьу,
БикIар, зубрачибадли.
Амма ил баргес саби
Ванзаличиб умцIули.
***
Сецад жявли алзадра,
Бареси камхIебирар.
Акьули хIевъусила,
Хъали мискинхIебирар.
***
ЧIичIала хIербикIули
Бирар инса кьяшмачи,
Инса хIулби диалли –
ЧIичIалала бекIличи.
***
Савли хIу хатIаикни
ХIерейс багьадли хIуни,
Хъуммартид ил гьарбарес
Сабаайчи дуббатни…» —ви­­кIули сай поэт. Илдигъунти къантIти ва халаси мягIна бухI­на­буцибти дахъал назмурти лер илала. Илди илцадра къугъали ва каргьахъурли делкIи сари, гьачам жуз някълизи касалли, ил гIур кабихьес бизиси хурег бархьбатесгъуна саби. Илдани хIу мурхьси гьанкIлизивад чевиргъахъулри, дунъяличи са­гадан хIе­рил­захъулри, вайти пикруми пяхIярдарахъили гIяхI­­ти пикрумала айгъирли­чив хъярхъли мурадличи виахъул­ри. Гьан­налаур хIуни ка­хIе­сибти гIям­рула дурсри касес им­канти ал­кIахъули сари.
«Пигьалаличил ихтилат» би­кIуси назмулизив, хIера, ил сей­кIулил:
«ХIунтIенцIарти чягъирли,
Пигьала, хIу либхIлири.
Авидлизиб булхъули,
Чарван ласбикIулири.
Пигьала, хIу либхIлири.

Ахъбуцири чумлира,
Жагати гъай дурули,
Чархла азирра биркIан
Шадли датдулхъахъули,
Жагати гъай дурули.

Чумлира хIу бацIбарри
«Жан дерхъаб!» — вявикIули.
Амма, сенрил, жан сарри
Бахъла къантIкадирули.
Авид биштIабикIули…»
ХIера, секьяйда жагали сипатбирулил сунела пикри поэтли держла зарайчила буруси назмулизиб. Поэтли имцIаливан авал къяйла ахIи, шел къяйла кьани пайдалабирули сай, сунени буруси бекI мягIна цIакьбиахъес багьандан гIяхI­сигъуна къяй шуэсилли бетарахъули. ИлхIели учIанни иличи хасси пикри бяхI­чи­хIеили хIевъни балули.
«Ил саби наб калунси» иб­си назму сунела гIямрула гьал­магъ итил дунъяличи ар­ря­кьун­хIели белкIи бурги. Илизив поэт цундешлизив кьа­кьа­вакIили виъни чебаэсли саби:
«Тамаша, муэрлизив
Гьалавриван арцурра.
ГIинизлигIир гIянтIикIа
Набчи хIерли раргира.

Кьяшмауб кьалтинван саб
Вава-кьарла ургуба.
БерхIила нур савгъатлис
Дурхьули сари зубра.

Чархаралис булбулла
Далуйти сар зайдухъи.
Кьаркьала хIебемжахъес
ЦIуэри саб абухъи.

Чевсаргъирагу, чарх саб
Майъа хIеркIла шурайзиб.
ДагъсабикIуси хъулив
Ну сайра цундешлизив.

ГьаввакIирагу дура,
Дунъя саби кIилкIмазиб.
ДяхIиван лямцIдикIули
ХIяндеш сари бекIлизир.

Шукру, жагьдеш чардулхъни
Ца муэрлизиралра.
Илцун саби берцуди
Гьанна наб калунсира».
УчIанни гIячихъли чедиули сари ил назмулизир поэтла уркIила хIялани секьяйда сипатдарилил. Адам кьисматла кьяркьдешли кьа­кьа­ва­кIахъибхIели, муэрлизиб бархли берцуди баргес вирули сай. Илчибли багьесли саби сегъуна балагь-кьадар чедуркъалра адам мукIурвакIес асухIебирниличила ва ур­кIи­агархIейубли гьалавяхI ган­зи­кIес хIяжатли биъниличила. ХIязлис ахIенгу ил «ГьалавяхI» бикIуси назмулизив викIуси:

«ХIедра хабарагарли
ХIу дякькад ватихьилри,
Ил жапаси ва декIси
Бирни хIисабхIебарри.
ХIу дякькад ватихьилри.

…УркIила цIалири хIу
ГьалавяхI къужвирули,
Зубартири закличи
АцIахъес жидикIули,
ГьалавяхI гьуцIвирули.

…Амма уркIи саб гIурра
ЖибикIули: «ГьалавяхI!».
«Сен?» бикIуси назмулизив шягIир кьакьавакIили сай иш дунъяличир кадиркути кахти анцIбукьуначи:
«— Сен хIу лехIкахъилри, вяв-чIяр­­хIей­кIу­ли?
Дунъя севан сабил чехIе­биул­рив?
ИшбархIи ил севан, се хIяйчиб сабил
Марлира, иличи хIу кьабуллирив?…»
Поэт кагибси гIякьлуличил ва бугаси девличил дунъя гIяхIла шайчи барсбарес вирниличи вирхули сай. Ил багьандан гIялам халкьличи дугьавилзули сай нушала чеалкIуси наслула челябкьла берцахъес ва ишбархIила баркьудилизи ахъес хIяжатли биъни аргъахъес багьандан. Балули сай илкьяйдали поэтла дев алкунси шямгъуна биъниличила ва иличил гьалавяхI вашусини чедибдешуни сархес вирниличила. Ардякьунти дусмала тарихла бяхIяназир чумра мисалра лер пасихIкартани дунъя балагь-кьадарлизибадли берцахъибти ва илаб хIербирути адамтала гIямру къугъатили диахъес кумек акIахъубти…
М.ХIямидовла творчестволизиб дигайла темалира халаси мер бурцули саби. Илини учIан жиирули сай мурталра хIя­лалсили, дигайлис марсили ва адаб-хIяя ахъли кьиматладирусили виахъес. Сайра илгъуна хIейалри илини уркIи гьа­лаксаахъести ва вегIлара рухI умудиахъести назмурти гьа­­лахIедирхьи. Ил викIули сай:

«ХIечи ну вакIибсира
Савгъатлис уркIи хили.
ХIези хIябал гъай дурес,
ХIедурибти инсайзи.
Набчил дарх дакIили лер
Мусни-зубри, зубарти,
Бац-БерхIи, гьарилра жан
Дунъяла къакъличирти.

Илди хIед бикьрумили
Дархьиб Кьудратла вегIли.
Дила кьасани дархьти
Диъни тасдикьбирули.

Амма хIябал гъай дурес
ВиъхIейубра гьаннара.
Илдас кьадин хIед нуни
Дарган далай бучIасра».
Дарган далайла чихъдеш ва дурхъадешра чебиахъули сай авторли, сунела назмулизиб сунела уркIили черрикIибсилис бегIлара гIяхIси савгъат сабливан ил пешкешбирули. Дунъяла адамтала гьарил сархибдеш, илала уркIила малхIямдеш ва гьарзадеш поэтли, лайикьси кьиматра бедили, черяхIти диъни чебаахъес вирули сай. Ва илгъунацун гьунчибадли башахъес цархIилтира жибирули сай. Ил гьарли-марли дунъя шалабирути берхIила нургъуна сай ва ил нурлизиб адамти бизахъес караматдеш лерси гьурулгIян сай. Ил бегIлара халаси сархибдеш ахIену шягIирла?
МяхIяммад ХIямидовла произведениеби дучIухIели, багьесли саби ил дунъяла дахъал улкнази ваили виъниличила. Илини уркIи-рухIличи халаси асарбарести пикруми дурули сай тарихла халаси мягIни лебти далилтачила.
ЦацабехIтани вегIлагъуна санигIятла адамти батIес ва убяхIбарес дахъал авара дирули бирар. Амма МяхIяммад Халимбековичли ахъли кьиматлабирули сай ГIяхIмадхан Абу-Бакарла, Сулайбан Рабадановла, ХIябиб ГIялиевла, МяхIяммад-Расулла, Газим-Бег БяхIяндовла, Амир Гъазила ва цархIилти машгьурти поэтуни-писательтала творчество. Илра адамла уркIила малхIямдешла ва хIялалдешла лишан саби.
Чуйнара ил чевяхIси поэтла пасихIти гъайличи лехI­ризес игъбарбиуб наб, Даха­даевла районна ва рес­публикала газетабазир рузухIели. Иличил нушала «Замана» газетала хIянчизартира мурталра халаси разидешличил гьунибиутири. Бархьаначи буралли, ил чиди-дигара организацияла, мекъ-сяхIбатла ва гIяхIгъубзнала авидла д­и­­гуси гIяхIял сайри. БегIла гIер­гъи нушала редакциялизи ва­кIиб­хIели, илини журналистунас къугъати, хъумхIертести гъай дурибтири. Чинад балусири нушани нушала газета гIеббурцуси ва ил дебали дигахъуси поэт бегIла гIергъи виъни чейуси? ЧевяхIсини делкIунти кьадурти чилилра дарсдарес вируси ахIен кьалли, биралри инсантани чумра адамла кьисмат цархIил тяхIярли диахъиши… Сепайда… Нушаб калунси ил шягIир гьалжунтазив чеваргъаб ди­кIес­цун саби.