Кьасани детерхахъес урухмакIудая

Гьаннала замана бузес дигути адам­­тас сегъунти-ди­гара имканти лер. Илди пай­даладарили, бузути ва чула че­лябкьлаличила пикри­би­кIути гIу­лухъаби чебиу­хIели, ур­кIи разибирули бирар.

Тамашавиубра, МяхӀяч­къа­лала школабала цализив учIуси уршили гӀяргӀнала ферма абхьниличила бакьибхIелира. Сунела гIямрула камти дусмачи хIерхIеили, илала багьудлумачи ва гIякьлуличи тамашахIейэс-декIар вирару? Ибрагьим МяхӀяммадов 9 дус сай виубси, амма ил бажардиикиб сай-вегIси хозяйство абхьес, бузесаэс. ГIяргIнала хозяйствола бузери хӀябал баз гьалаб бехӀбихьибси саби. Гьанна илар 150 гӀяргӀя лер, чулира гьар бархӀи 30-лицад гидгари дирути.
Лебилра мякьлаб хӀер­бирути адамтани балули саби чинар асес вирарал гидгури. Ибрагьимлис кумеклис дузули сари Интернетлизибси реклама ва социальный сетани. Илини бутӀакьяндеш дирули сай багьудилашалси «Фабрика. Дети» проектлизир, суненира школабала бучӀанти вегӀдешла бузериличил, предпринимательстволичил тянишбирути.
Гьанна ил хӀяракатлизиб бузули саби лебилра МяхӀям­мадов­хъала хъалибарг. Дудешли Ибрагьимлис гӀяргӀнас дярхъ барахъес кумекбариб, нешли – пукьни, рузинира рирусигъуна кумек гIеббиахъули сари. Амма, 9 дус виубси дур­хӀяли гьала-гьала гӀяргӀни асес багьандан, чинарад арц касибал баянбирули ахӀен – вачар-чакарла шайчибси дигӀяндеш саби.
«Дила 75 азир къуруш лерри, нуни илди дила яхӀличил ва някъбани дарира. Секьяйда? Цаибилгъуна, наб акӀубси бархӀилис гъамтани лугулри, кӀиибилгъуна, хӀебурис, нуни илди дусмадли дурчулри», – викӀули сай гӀяргӀнала хозяйствола вегӀбекӀ Ибрагьим МяхӀяммадов.
Цаибил вягӀда Ибрагьимли Интернетлизибси багьахъни хӀясибли бигьун. Илкьяйда, хIябал баз гьалар «Курляндия» бикӀуси фермализир 50 гӀяргӀя дагьардиуб.
«Ибрагьимли илдас Америкала 50 штатла у дедиб. Ил гьаланачи, «ну дила Америка бахес дураулхъулра» вархли викIулри. Нушала хялис Теодор Рузвельт бикӀар. Ил гьалавси Америкала Президентла у саби. Илала дурабад, нушала гьаргалар 50 штатра лер», – рикӀули сари Ибрагьимла рузи Аминат МяхӀяммадова.
Штатунала уми тамандиуб­хӀе­ли, цархӀилти уми пикридарес чебуркъуб, амма хозяйстволизир 150 гӀяргӀя адаибхӀелира, илини илдазибад гьарил сунела у хӀясибли балули саби. Гьарил гӀяргӀяла сунела хасдешунира лер. БегӀлара дигуси арцан – Кривоклюв саби. Илини дахъал гидгури дирули сари. Фермализирти дегӀлара гьаларти 2 гидгари илинири дарибтира. ХӀе­рила замана баайчи Мя­хӀям­мадовхъала азбар-гӀяя­лизир гӀяргӀни далхути сари, гӀур биалли, сабухъ бучес, за­­мана биур.
Ибрагьим сунела вегӀдешла хIяракат бехӀбихьибси манзилличирад гӀяргӀнала хасдешуни дагьес гӀяхӀил бажардиикиб. Арцантала гӀилму дяркъниличибли сабухъра башули саби. БусягIятла замана гӀяргӀнала фермали дихути лерилра арц ил гьалабяхI башахъес харждирули сай. Челябкьлализиб Ибрагьимла пикруми лер бутӀри ва кӀанриби асес.
ХӀера, илгъуна виштӀаси бизнесмен лев Дагъистайзив. Иличила бакьибхӀели, буся­гӀя­тал гьанбикиб илгъуна хIяракат бузахъес бурсидешуни касес багьандан цаца­бехIти, дахъал арцра дедили, декIар-декIарти кур­саначи, дурсрачи башули саби. Ца сягӀятлис чумал азир къуруш дедлугули сари, амма сегъуналра пайда агара. ХӀерая, 9 дусла дурхӀяличи. Илис хIяжатхIебикибгу, арц харждирули, сегъунтилра дурсрачи, курсаначи вашес. Илала кьас-мурад лерри: арц дучиб ва бузери бехӀбихьиб. Халати адамтани дахъал гӀягӀниагар гъай дирухӀели, виштӀасили сунела бузери акӀахъуб. Ил гӀяхӀси гӀибрат саби лебилра чула мурадуни детерхахъес пикрибикIути адамтас. ВегӀлис дигуси хӀянчи иштяхӀличил бирули вяшикӀалли, сегъунти-дигара ахъанайтачи виур.