ХатIавиркулрара?

Ну медицинала ба­гьуд­­­­­­лу­ма­чил ве­гIиуб­­­­­си адам ахIен­ра. ГIядатла мугIяллимли узу­ли, гIямру деркIили, бусягIят пен­­­сияла сабухъ чIямсабирули, хIе­рирулра.

Хунжла кIел чайтан (чантай) лерти диънира гьарилли бала. ЦалихIи инсульт ка­бихьили, итиллихIи – инфаркт, вашусира. Илди къар­шидикибхIейчирад, медицинала дигалли диштIа-диштIати жузи, дигалли газетаби дел­чIунра. Америкалан, медици­нала гIилмуртала доктор-профессор Пол Греггла ишдигъунти дугьбира уркIилизи минадиуб: «Сецад къияйзи викадра, уркIиагармайруд, нуни ил хъараахъес вирус ибси пикри хIечил барх бихен».
ВецIал дусра-сера диркули дургар набчи инсульт къаршибикибхIейчирад. Российская газетализиб белчIун­си­ри 70 дус виубсини, инсультлизи викниличи хIерхIеили, Ленинградлизивад Москвализи хьурали вашули байхъала гьуни ахъили саби ибси белкI. «гьари, — каберхур пикри, — нуникIун вашули гьундури делкунти сари. ХIерилзас се бетарарал».
КаркардикIути кьяшмачи хIерхIеили, ца бархIи дуравхъес кьасбарира. КIелра някъ гьадуцили, хабчаб аждагьаван гьала тIашризур:
— Гьуя, чинари ил куцличил, кьяшмани бара сайригу ихIуси. УрхьхIерхьури.
— Кьасбарилра, хабчаб, вебкIаслира, аркьяс.
— ХIябилра варскъа хIей­адли, се рикIиша, — кIан­тIи­ракIиб гIямрула талхъан. – Аллагьли хIерваркьаби.
Ил бархIиличивад 10 километрличи бикайчи ар­хIя­личи машиналичи кайру­ли хIейрус. Иткъира гьар бар­хIи 5-10 километр ихъули, къун­зикIусира, аргъ-бархIила шуртIрачи хIерхIеили. Хъяшали вирухIели, бухънакабаибтазибад иргъули вираси, цIямкь дикили, адамти улхули бири ибти. Се сарил цIямкь чинабалра балусири. ХIера, илдигъунти цIямкьли гьаннара баргиб дунъяла халкь. Хъярбукан Хизри Юсуповла «Дарган-урус мезла» словарьлизив хал­тIикIулра, бускрантани бузахъуси цIямкь лебал. Баргира – ца хIярпла барсдешличил: цIямхъ – чума. Пандемия (коронавирус) бикIулигу гьанна. Хъарихъулра гIурра Х.Юсуповла «Урус-дарган мезла» словарьличи, 276 ибил бяхI, кIиибил тахта. Пандемия – дахъал областунала яра улкнала халкь барх зягIипбиркни.
ХIера, ил балагь иш­бар­хIи Россиялизира баиб. ГIяяр­берхур Дагъистанкадра.
Илала урехили, халкьла арадеш мяхIкамбарес багьан­дан, выбортира гIелайзи ар­­духибтири. Чумал баз, урчила кьяшмачи даршибти кья­шумван, улкализирти ба­зурти-тукентачи, кафеби-аш­ха­набачи мегь чедихьиб. Ил­хIелира, вебкIес хIейгадли, «сиди дома» белкIанани газетабала бяхIяни, телевизортала экранти гарчли дицIахъили. Гьарилла бахес канира балгес къакъра лерти диалли, «сиди дома»-ли учедуршув? ГIе, дубурлан адамли сен-биалра гIямал барес вирар. Шагьарла адам? ИлкIун тукенти-базуртани сай валхуси. Зигаръала имцIадиуб. Гушдешли бирар бецIлизира пукьа уббалтахъуси. «Ограничение снимается» ибси белкI гIяйкабиуб. Гьарилли сунеласун иргъули уббухъун ил белкI-буйрухъла мягIна. ХIякьикьатли чебиахъуливан, «ограничение снимается» белкIли вайла шайчиб асарбарили биэсгу викIулра. Сен илгъуна пикриличи атIира ишбархIи? Чинабалра гьанналис чехIебаира, хIебелчIунра дяхI-някъ кIапIдирути дяхI­ли­ка­лаби-някъликалаби агарли дашеная ибси. «Ограничениели» бетикахъиб иличи.
Чараагарси къуллукъ лебли, июльла 2-личив Уркарахъи укьес чебуркъуб. ДяхIра някъбира кIапIли кьакьакад ваткайхьилра. ЦархIилти илди агарли къунзбикIулри. Набчи тамашаличил хIербикIутиван бизур. ВяхI, гьанбикиб, сен ишди илцадра урехиагарбиубти? Ца гIяхIдеш, нуцун хIейахъесван, ца гIярбукIан хьунул адам (гIярбукIанти бекIличиб декIа-кIаз чебли бирар башути) школала гIямрула уршиличил дяхIликалабачил чебаибхIели, уркIи цакьадар ряхIятбиуб. Поликлиникала къапула гьала ветаибхIели, илабад дурабухъунти авал хьунул адам дяхIликалабачилри. Гъайла къантIа, кIелра някъла тIулбицада абикилри дяхI­ли­ка­лабачилти.
Чи гIяйиблизи урцуси сагадан, бара хихбиэс бехI­би­хьибси вирусли ганз гьарзабаралли? ВегIлизибад дигахъниличила сен бусягIят хъумкартурлира? Вирхеслив ил кьявга гьарахъбикниличи? «Белкъунси канили гушси канила цIум хIергъу», — бикIар нушачиб.
Гаши-дугIяра, излумала цIум­ра, къарциндешра дила чарх­ли чIямдарибти сари. Вир­хIейрус умутбихьес изала гьа­рахъ­бикниличи. Биалра, дяхI­ли­кала бихес гьамадли саби ви­русла гIянцIси цIум бизесичиб.
Районна жамигIятличи ду­гьаилзули, районна бекI Жаруллагь Рабадановичла тиладила дугьбира кисализи кадихьира: «АхIерти районна адамти, лерилра вегIлизирад дигахъутину, мяхIкамдеш имцIа­ба­рая, чараагарси къуллукъ хIебиалли, хъулирад дурамадулхъадая. Районна 23-цад шилизир вайси иза асурти дагьардиубли сари…»
Дила пикрили, иргъусилис илди гIякьлула дугьби даибти сари. Дила арадеш мяхIкамбарахъес къайгъили­зиб­хIели, сен ну ургIевли шикьикIусира?
Гьай-гIяйиб, гьай. Дигахъира ну хатIаикили. ХатIаикнила мах бихес гьамадли бири, коронавирусла гIемч-хъехIла мах бихесичиб.
Мазала кьапIагъуна биш­тIа­си Дагъистайзиб чумра алхун цIуба халат бихути. «Кьадар кьадарихIи, лихIи буцили, арку», — бикIар нуша­чиб.
Сагал трагедия бучIулра, АсхIяб-ази, ватурли ГIяли хIе­зив. ВикIулра уркIи гьаргли, урдатурли урези: «Мар-мар­ли викIус гьанна, сайри хIу Пуш­кин-узи».
Дагъистанкад къунзбухъун жаллад коронавирус, бускрантачира баиб илала агъула хъус. ХIяжар шикьли хIеркьасли, чедиикесра вирус. Коммунизмара калун нушачибад гьарахъли, адабла кодекс бигIун бицес арцлис дурхъали. Давлачебтас гьарзали сари лерил гьундури, мискинтасцун кьиркьирли хIермадикIаб гIятури. Ахирлизивра АсхIяб гьаниркахъулра хIушаб:
— ХIела Ахъри лебсину, гуш­ли малтад ца инсан, вемда­хъур­ли, велкъахъи, малтада цархIил ин­сан. Шанти, шараб дужули, ду­утирав руржули, шагьани-ша­ханала гIела­пад­ни ижули. Ши­шим-децIла мах декIли, шутразиб вирус – куртI­ли, яхIбирусив сецадхIи, дех бихуси дулекIли.