Сагати ихтиюрти

Конституцияла судла тяхIяр-кьяйда цIакьдарни.

Конституцияла судла сагати ихтиюртази кабурхуси саби Президентла хьарбаудла шайчибси хьулчилибиубси законна проект ахтардибарни.