ШягIир лехIкахъес хIейрар

Къябала дубу­ра­ван аван­данси чарх­ла вегI, ша­ла­­ти дяхIличир пасихIдешла нур ухуси, дебали духуси дар­ган республикала рухIласи дав­ла­ли сабси «Замана» га­зе­тала ре­­дакциялизи рах-маг­ли гьав­ви­кIули ви­рар. Ам­ма ШапигI Мя­хIям­­мадов гьа­­ча­­­мал­ра вацIли хIе­­шар.

Илини къугъати наз­мурти ва макьа­ла­би диху. Иш гьакIлис илини хибси типографиялизи бу­хес хIя­­дур­­­барибси «ГIямрула гун­з­ри» бикIуси наз­­муртала жуз­ли уркIи гьарли-марли ра­зи­би­ахъуб
Даргала машгьурси поэтла цагьатIи назмуртала жуз някълизи кайсулра. Наз­мурталара ибхIели, пагьмула урхьназир пасихIдешла рамчанани лусентиван адамла хIяланачи асарбарести ва дубурла урунжунаниван учIусила уркIиличи гьамадли гьуни бургути.
Наб Машрикьла машгьурти
ШягIирта дагьри кертIиб,
ГIямар-Хайям, Саади
Чуйнара гьунибаиб.
ХIера, сейкIулил дарган гIяхIгъабза. Илини даршани дусмас гьалаб кьалам някълизи касибти пасихIкартала «хатI» чедетаахъили дяркъурли, нушаб ишхIелла шигIрула дунъя гьаргбирули сай. Сецад поэтуни иш дунъяличи бакIили чула рухIласи давла адамтас пешкешбиралра, поэзияла урунжуни кадурхути ахIен. Илди замана арбашуцад дягIу ва гьарза дикIути сари. Илис бикьридеш дирули сари ШапигIгъунти шя­гIир­тани.
…Дубурла хIеркIван хъярхъли
БурхIни дуцIли аркьули,
ШигIрула белкI акIалли
Чарх бирар хIулбуркIули.

Пикрила гъарш гьархIели
Дигахъис мурхьбиубли,
Дила гIямрула ахир
СабхIели гъамбикIули.
Секьяйдали поэт сунела поэзияла дякьличив сабурли­чил гьалавяхI ган­зи­кIули. Или­ни сунела гIямру шин­­кья-кьа­ламличил цIацIали дарх­да­сахъни­ла лишан саби, багь­ла­деш агарли илдицадра къу­гъати тугъи алкIахъни. Илала наз­муртала сихIрула дунъялизи ухI­наверхалли, илавадли дуравхъес ахъри агарсиван гьанарули би­рар. Илдани илцадра учIусила ур­кIи ясирбурцули саби ва тамашала хIялани ал­кIахъули сари. Ав­торли гIям­ру­личила, адамдеш­личила, бархь­дешличила, дигайличила, тIа­бигIятличила,…ахъдурцути те­маби илцадра жагали гьарг­ди­рули сари, гьанбикесли саби ил­­цад гIякьлу-дагьрила мурхьдеш ца адамлизиб секьяйда ми­набиубсил или. Илала ду­ра­­бад­лира, илини гьамадли ахIенси санигIятра бузахъулигу. Ил чебяхIси даражала заведениелизив преподавательлира узули сай. Илгъуна санигIят бу­за­хъухIели ва адамтачил им­цIа­ли къаршииркухIели биэсра асубирар, илини илкьяйдали гIямру мурхьли далули ва илдас дурусси кьимат бедес илала имканти алкIули диъни.
ЧехIеили разидеш
ШалгIердухъун дурхIядеш,
Виубцадли харили
Гьунирдатурра жагьдеш.

Се лебхул хIебалулра
ГIямрули ухънадешла,
НукIун илав карцIлира
Кайрес шадси гумайла.
Поэтли дургъбала дусмазир дахъал къияндешуни дяхIяурти сари дудеш дергълизивад чархIевхъи, нешла кумекчили вирухIели. Амма кьисматли пешкешдрибти жагьдешличи разили сай ил, ва дигайла назмурти лу­кIес ум­сули ахIен. ХIебиалли илини хIя­лал­ти дигай дихьили сай ва та­лихI­чевли сай.
…Исбагьи дила шила
Къарширикиб наб хапли,
Жагьдешла хатI лукIули,
Къунзрухъи кьакьакадли.

ИлхIелири бегI гьалаб
ХIила дуцI хъярхъбиубси,
Дигайла гIяйирличиб
Наб гьарбиз лагбяхъибси.
* * *
Тяп лямцIла гIярчумагван
АрацIили хIерлизи,
Гьуни баргади гъайли
АрацIес уркIилизи.
* * *
Яшавлизиб агарси
Эркиндеш дигайлизиб
Биалра биур нушаб –
Гьарзаси дунъяла шаб.
Биур. ХIебаэс гьанна
Кьанни саб давла бучес,
ГIямрула бархIи сабну
ХIядурли гIелабикес.
Дигайла хIяланазив умутличил кур­тIи­кIес кьадарбиубсицун ил­кьяйда викIес вирар. «Гьести гIям­руличив виадлира, дигайли­чила лукIулригу», — бикIули бирар набзи викIули сай автор. Ур­кIи­лизир хIялалти дигайла урунжунира ламус-яхIла ахъанайтира, бекIлизиб халаси гIякьлура лер­хIелигу ШапигIли илдигъунти къу­гъати сипатуни ал­кIахъутира. ГIе, сунела гIям­рула бурхIни ардашуцад «карцIли» сай дубурлантала мурталра дигуси мерли бируси гу­майла кайэс. Илкьяйдали дубурлантала гIядатуни даимдирес имканти алкIниличила умут леб.
Сунени гIямру ункъли далуси ва дахъал вай-гIяхI чедаибси дубурланна жагьил наслулис дагаладиэсти дахъал гIякьлула дугьби ва насихIятуни лер илала назмуртазир. ХIера сейкIулил ил:
…УркIилаб гьими лебу
Дурасили лайбакIа,
Ил саби жагIяллизиб
Изала чархла биркIа.

Гьар савли гIяхIсиличи
Ганз кайцIули хIерирен,
Даг хIейубси ишбархIи
Сархес кьас хьурабирен.
Илди дугьби делкIунси адамли чис-биалра вайбарес яра бал­хIе­­б­икибси дев бурес хIей­рар кьал­ли. Сайгъунти гIякь­лу­чебти, цар­­хIиллис гIяхIдеш би­рес гьалакти, челябкьлаличи умут­чебти ва хIялалти бетаахъес жиикIули ахIену ил бучIантази? Илдигъунти­ багьадурти лебай иш ванзаличиб нуша игъбарли дархьдатурли ахIенра дикIес ну­шазиб ихтияр леб. Мар-марли ил­дигъунти багьадур­тачигу дунъяра тIашси.
…ЯхI, хIяя, ламус сяйти
ХIебирар дубурланти,
Ил давла агартачи
Дугьадилзан дубурти.

– ХIу дубурлан ахIенри
ЦархIилла мер буцилри,
ГIямрула бурхIни-дагьри
ДугIиули дуркIулри.
Илди дугьбани бикьридеш ди­ру­лигу­ дубурла лачинтази се­кьяйда хIер­биэс хIя­жат­лил гIеб­­бурнилис. Ша­­пигI Мя­хIям­ма­­­довгъунти пасихI­кар­­та­чи лехI­­­бил­­­залли, ил­дани дурути гIе­­ри­салли, жагьил­ти хатIахIе­би­ркур ва челябкьлали­зиб илдала гъабзадешла ха­бар­дур­хар.
…Гьунчирти бехIемцIуна
Хамтала далдуцуна,
Арц гьанни киллертани
Дирути баркьудлума.

Бухънаби ахIи жагьти
БебкIали арбихули,
Хъалибаргуни сари
УрцIа-цIуръадирули.
Илди тугъи биалли иш­хIел­ла кахти анцI­букьунани кьакьа­ба­кIа­хъибси ур­кIи­ла цIум-цIумъла сари. Автор цар­хIил назмулизивра чинаб се вайси бетаалра сай кьа­кьадешли кьа­­цIурц­ниличила де­цIикIули сай.
Дахъал дарести хIедарили кавлули сари ва шакалра хIе­ди­кили гIямрула бурхI­ни кадур­хули сари нушала. ХIера, ав­торли секьяйда сунела пикри бу­рулил иличила:
ГIямрулизи мурхьдиэс
Кьандирулра гьархIели,
Бараван черсаргъулра
ХIяндешли дяхъибхIели.
ЛукIуси адамла гIямру паргъа­тагарти сари. Хаслира поэзия гIямрула шалдализи халбирутани цар­хIилталичир имцIали че­диули ва дикьули дургар или гьан­бикесли би­рар. Поэтл­и адам рентгенниван сунела хIял-тIа­би­гIят­лизив, пик­ру­ми-кьа­са­на­зив чейу­­сиван билзан.
* * *
Адамли сецад дусми дер­кIал­ра, илис итил дунъяличи арякьи гIер­гъи илди дусми хIя­сиб­ли ахIен кьимат лугуси, илала баркьудлуми хIя­сибли саби. Ав­торла ишди ту­гъани илгъуна пикри гьатIира ду­русли ир­гъа­хъу­ли саби:
…ХIянбиубтира лебил
Дагьриличил хIебирар,
Алавтас гIякьлу бурес
Ил лебсилицун вирар.
* * *
ЦабехIти кавлухIели
Жармала сипатлизиб,
ЦархIилти хъумкартулра
Дунъя, хIу батниличил.
Адамла сегъуна-биаллира пагьму лебли биалли, ил ди­гIян­барес вируси ахIен. Далайла ус­та лехI­кахъили уэс хIейрар, илини бар­гили сабаб­ра далай зай­бул­хъа­хъа. Някъла ус­тадеш лер­си­ра акьу­ли хIе­въар, се-биал­ра бехI­­бур­цу…
Ил сейкIулил хIерди­зи­ра­я:
— Чархла хIялла хIукмурти
Сабурла байрахъуни,
Жузи – илди ахIену
Ахъиб гIямрула гьуни?
ХIерла, ганзла къел-хIерзи,
ГьанкI бемцIурти дугурби.
Жузи – илди ахIену
УркIила цIум, агурби.
Хъубзарли хъу балцули, бу­кIуй маза гIяйдикIахъули, му­гIял­­лимли дурхI­­­ни бучIа­хъули, тух­турли зя­гIипти сагъбирули … гIям­­ру арда­шути сари. Шя­гIир­­лира сунела ур­­кIила аги бирхъули сай:
…Арци хIеблис, дигайлис
Сагал хIябкуб уркIила,
Алавтас, шагьарлантас
Харидешлис пай дила.

ЗайдикIена лусенти
Ил тIама тIинтIбирули,
ИшбархIи шягIиртала
Биалра хIурмат гIяшли.