«Замана баили саби»

ЧебяхIси ВатIа дергъла замана районна ва шимала хIякимти бегI гьалаб военкоматлизи бякьи, гIяр­за­би лукIули дуили сари ва саби гIя­хIъу­лали улка фашистуназибадли азад­ба­­тахъес арбашули буили саби. ИшхIелла ман­зил­лизир Украинализир дурадуркIути дявила анцI­букьуназир бутIакьяндеш дарес Кудагула ши­ла бекI Жамалудин Рабазановлира хала ду­де­шунаниван улкала хъархIерагардеш ба­тахъес багьандан СВО-лизир бутIакьяндеш дарес, вягIда бигьи сай. Илиниван жавабласи баркьуди дураберкIес хIяжатсигу.

Дахадаевла ва Хайдакьла районтала дявила комиссариатлизи ил гьалавра СВО-лизир бутIакьяндеш дарес багьандан вягIда бигьес или дугьавизурхIели, илала гIярза кьабулбарибси ахIенри арадеш къулайли ахIен или.

ГIур илини арадеш къулайбарибсири. Илала гIергъи Жамалудин Рабазановли Россияла Федерацияла оборонала Министерстволичил вягIда бигьун.

Амма ил пикривикIусири хъалибарглизи секьяйда сунела баркьудиличила балахъуси или. Илис илди сунечила кьакьабикIахъес дигули ахIенри.

««ХIела манзил бакIили саби, узи» ибти гъайла мягIна ишхIелира бетахъили ахIен. Гьарил гIякьлучевси адамли аргъесра хIяжатси саби илди гъай заманала лишанти диъниличила. ХIебиалли, гъайличивадли баркьудиличи вакIес замана баили саби, бурули сай Ж.Рабазановли. – Лебтанилра гьанбиркахъули саби украиналан Анна Ивановала гъабзадешла баркьудиличила ролик. Ил хIунтIена байрахъличил кьакьализи дурарухъунсири Россияла солдатунас гьунираэс или. Амма ил хIеррируси шилизи ВСУ-ла бургъанти бухIнабухъунтири. Илдазирадли уруххIериубли, Анна Россияла чедибдешла лишанни ретаур. Илини дураберкIибси игитси баркьудили набчи хласи асар бариб. Гьанна западла цIакьани къайгъилизир сари Украинала кумекличил  нушала улкала тарих ганзбарес, илала игитдешла баркьудлумачила хъумартес. Амма илдала пикруми гьархIедилзан. СенахIенну нуша ВатIайс марти уршбира.

Бургъанти отпускуначи хъули башули саби ва гьатIира дергъла майдайчи чарбулхъули саби. Илдала гъамтачил ва тухумтачил ну гьунивиули вирус. Районна администрацияли ва нушала шила Советли илдас диубсигъуна кумек гIеббиахъулри, цалра адам пикрила дурав валтули ахIенра.

Гьачам бургъантала бегIтачил гьуни­ваибхIели, илдала хIулбазиб дигIянаси суал хIясиббарира: «ХIуни се бирулри ишаб?» ибси.

Гьанна нуни вягIда бигьира ва хъарбаркь хIясибли хIяжатси мерличи аркьулра.

Дила бахъалгъунти юлдашунани набзи хьарбиусири, Жамалудин, СВО-лизи укьес вягIда бигьирив или. Дила жаваб аргъибхIели, илдани дила някъ цIацIабирулри ва чедибдешличил хъули чарухъи дигниличила балахъулри. Илдас ва дила дурхIнас нуни гъай бедира, сеннира чедибдешличил чарулхъас или.

ВегIла пайдаагарти пикрумала асарлиув кахIели, цIакьсили виъни мягIничебси саби. Гьайгьайрагу, бахъалгъунти чула давла-масличила, хIянчиличила ва цархIилти къулайдешуначила пикрибикIули саби, амма «Офицеры» бикIуси советский фильмлизир ишдигъунти дархьти гъай лер: «Леб ишгъуна санигIят – ВатIан балтахъни». Юлдашуни, иличила пикридухъеная», — бурули саби Ж.Рабазановли.

Жамалудин Рабазановличил барх оборонала Министерстволичил вягIда къулбасбарили саби Хайдакьла районна шимала бурги ХIясанбек Мирзаевли ва Зиявтин ШихмяхIяммадовли.

ГьанбиркахъехIе, гьалабван СВО-лизир бу­тIакьяндеш дарес багьандан, улкала дявила ведомстволичил вягIда бигьи саби МяхIям­мад Хасбулатовли, Руслан Кьурбановли, ГIябдул­хIя­мид ГIябдурашидовли ва цар­хIил­тани.

 

Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба