ВатIан гьанни алхунси

ВатIан дигахъни, хала бегIтала гIядатунала хIурматбирни, улкала убла тарихличи пахрули вицIни – ВатIа гьарли-марси патриотла къиликъуни сари. Илгъунали вири иш белкIла игит Залбей Мусаев.

Мусаев Залбей Асадуллаевич акIубсири 1967 ибил дусла июльла 12-личив Сергокъалала районна Мургукла шилизив, советский гIярмияла офицерла хъалибарглизив. Илала дудеш шила школализив историяла мугIяллимли узусири, неш биалли – хъали-цIа, анкъи ванали бихьуси хьунул адам рири. 1981 ибил дуслизиб Мусаевхъала хъалибарг Къаякентла районна Первомайскла шилизи гечбиубсири ва З.Мусаевли сунела белчIуди илабси школализиб даимбарибсири. Школа таманбарили гIергъи, ВатIа гьалабси чебла ахъес гIярмиялизи арякьунсири. Илини Казахстайзиб мотортачилти ярагълизибад къяйкбикIутала гIяскуртазиб къуллукъбарибсири. ГIярмия ахъили, хъули чарухъунхIели, илала бегIти Оренбургла областьлизибси Сергиевка бикIуси шилизи гечбиубтири. Гьаланачи ил  узбачил варх узули калун, гIур, 1990 ибил дуслизив, Уфа шагьарлизибси МВД-ла чебяхIси школализи керхур. 1991 ибил дуслизив сунела шан рурси Райзанатличи хъайчикайиб. Илдала кIел урши акIуб. ЧебяхIси школа таманбарили гIергъи, Оренбургла областьлизибси Сакмарский районна уголовный розысклизив узахъес вархьибсири.

1996 ибил дуслизив МяхIячкъалала экологиялашалси милициялизи шурухъунсири. КIел дус илаб хIянчи барили, МяхIячкъалала Ленинский районна РОВД-лизив участковыйли узес вехIихьибсири.

1999 ибил дуслизиб Дагъистайзи къачагъунала ярагъладиубти кьукьни духIнадерхурхIели, Залбей Мусаев Кьарамахьилизив ва Чабанмахьилизиб вагьабиюнтачи къаршили ургъусири.

2000-2008-ибти дусми Дагъиста МВД-ла хIянчизартас хIекьли къиянтили детауртири. Вагьабиюнти илдачи гьарли-марли къаршили кабизуртири ва илдачи чябхъинти дурадуркIутири. Урехиласи хIянчилавад увайзахъес гъамти тиладибикIукъира, Залбей Мусаевли сунела къуллукъ акьубатурси ахIенри. ДухIнарти къуллукъунала Министерстволизиб 20 дус хIянчи барили ва майорла уличи айкили, 2009-ибил дуслизив пенсияличи арякьунсири.

Залбей Мусаев акьули уэс хIейруси адам вири. 2010-ибил дуслизив «Дагестанэнерго» ООО-ла ТЭЦ-лизив халасигъуна инспекторли узес вехIихьибсири. Чинав узалра илини сай гIяхIси хIянчизар сайливан чебиахъусири ва барх бузутала хIурмат сархусири.

Залбей Мусаевла хьунуй бурни хIясибли, ил гIяхIси мурул, дудеш ва хала дудеш вири, илкьяйдали – ВатIан дебали дигахъуси, ВатIан гьанни алхес хIядурси, улкала БекIла политика гIеббурцуси адамра сайри. Украинализиб бетурхуси Россияла дявила хасси балбуцлизир Залбейла кIелра уршилира виштIасигъуна узинира бутIакьяндеш дирулри. Асилти уршбала дудеш ва офицерла урши сайливан, Залбей Мусаев хъулив паргъатли уэс хIейрули, РФ-ла оборонала Министерстволичил вягIда бигьи, 2023 ибил дусла майличив сай гIяхIъулали СВО-лизи арякьунсири. З.Мусаевли къуллукъбируси дявила часть халасигъуна урши ГIяхIмадли къуллукъбируси мерличибад гьарахъли ахIенри ва, уршилис дудешличи гьавикIес имканбикIулри. Залбей Мусаев декабрьличив отпускличи хъули вакIес пикриикIусири, амма, кьисмат кьяркьсили уббухъун. Арбякьунси дусла октябрьла 27-личив, дявила чебла ихъули, З.Мусаев гIяхIгъабзала бебкIали алхун. ВебкIили гIергъи, Залбей Мусаевлис Гъабзадешла орден бедиб.

Залбей Мусаевла хьунул Райзанатли муруйс хасбарибси назмура макьалализи кабурхахъулра:

 

ХIу агарли дакIили

Сари жагати хIебра,

Вавнадяхъиб галгуби,

Дилкьули сар цIедешра.

ХIела хIябличи рашес

ХIедумсаргу кьяшмира,

Лами агарси цIали

Игулигу уркIира.

Кьакьадешлизиб саби

ХIу варкьиб гIязиз нешра,

ХIела ахIер рузбира,

ХIела кьабул гьалмагъра.

Дила чарулхъан или

Душманти кабушили

Чедибдешра сархили,

Ну пикририкIирагу,

Кьисмат кьяркьси уббухъун.

ДехIибала дирули,

Дуббуцари бурцули,

Аллагьличи вирхукъи

ХIу дила чархIевхъахъес

Сен кьадарбарибара.

П.Мирзаева