Матъал дурадуркIути

Дахадаевла районна лерилра мижитуназир ишди бурхIназир, дуцIрумла каникултала замана пайдалабарили, дурхIнази Кьуръан руркъяхънила ва дехIибала дирахъес илди бурсибирнила курсани детурхули сари. Илдигъунти курсанала кумекличил исламла хьулчни руркъули сари дурхIнани. Илди рухIлашал давлачеббирули саби, дурхъати текстанала ва гIяхIти гIядатунала дунъялизи бухIнайхъули саби.

Матъал дурадуркIути курсанала дазурбазир дурхIнани Кьуръан бучIнила бекIлидиубтигъунти бетуцуни руркъули сари, илдази белчIунсила мягIна иргъахъули саби. Илала дурабадлира, гьарил бусурмайс мягIничебсили бетаурси бетуцличи — дехIибала диресра бурсибирули саби. ДурхIни бучIахъули саби устадешчебти преподавательтани, чулира белчIуди тамашаласили, дигесили ва дурхIнас аргъес гьамадсили, пайдаласили бетаахъурси.

Ила дигусилис укьес имкантира лер. ДурхIнала цархIилти культурабачи диги имцIадирахъули сари.

Районна имам ГIябдулхIямид ИсмягIиловла гъай хIясибли, дурхIни илди курсаначи иштяхIличил башули саби.

«Илдала имканти лер исламла хьулчни дяркъес, гIярабла мез дагьес ва декIар-декIарти далдуцуназирра хIязаназирра бутIакьяндеш дирес. Курсанала гIяхIдешли дебали пайдалати ва тамашала занятиеби дурадуркIес дирулра. Илди дурхIнас дебали гIяхIдилзули сари ва чула динничилара пайдаласи культураличилара илдала багьудлуми давлачердирули сари», — бурули сай имамли.

БучIантанира балахъули саби илди курсанала кумекличил дахъал пайдалати ва тамашала секIал дагьес имканти лер или.

«Нушани белчIудила бетуцлизир нушала динничила, гIядатуначила, культураличила дахъал баянти дагьес дирулра. Илдигъунти багьудлумани нуша бархьси гьуникад дашахъес ва хIялалли хIердиахъес бурсидирулра. Нуша цагъунти пируми-кьасанала дегIти сарливан, дебали уржили дучIулра ва хIязтадиркьулра. Илгъуна тяхIярли нушаб халаси разидеш бихули саби ва ункъли дучIесра бажардидиркулра», — бурули саби дурхIнанира.