Усалдешла хабар тIинтIхIебирахъу

Дубурла гIяхIгъубзни чинаб биалра усалдешла хабар тIинтхIебирахъу, хала дудешунала игитти баркьудлуми тикрардирули, хIурмат-кьимат ахъдирахъу. СВО-лизир бутIакьяндеш дирути дахадаевлантани гъабзадешла баркьудлуми дурадуркIниличила баянтани чула гъамти, шанти ва дагъистанланти разибирахъули саби. Ишди бурхIназибра Уркухъла шилизивадси Зияудин Абубакаровлис ва илала дявила юлдашунас шабагъатуни дедиб. Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб Донецкла Халкьла Республикала БекI Денис Пушилинни.
«Ил мерличир декIар-декIарти манзилтазир дургъбачил дархдасунти тарихла анцIбукьуни кадикибти сари. ИшхIелла манзиллизибра фашизмаличи къаршиси дявилизиб нушала бургъантани игитти баркьудлуми чедиахъули сари. 1943 ибил дусла дуцIрумлизиб ишаб немецуначи къаршиси кьяркьси дергъ кабикибсири. 2014 ибил дуслизиб Донбасс багьанданси ополченцыбала дергъра кабикибси саби. ИтхIели, ЧебяхIси ВатIа дергъла замана, 10 дус гьалаб нушала бургъантани халаси къияйчил ил ахъдеш буцибсири. Ил баркьудила гIяхIдешличиблири кIинайс регион азадбатахъурсира», — бурули сай ДНР-ла бекIли.
«Авдеевка азадбатахъни багьандан» ибси медаль бедибси саби 2022 ибил дусла февральла 24-личибадли 2024 ибил дусла февральла 17-личи бикайчи илди мер-мусаличир кадикибти дургъбазир бутIакьяндеш дарибти бургъантас. Илдала лугIилизиб Зияудин Абубакаровлисра.
«Гьарил шабагъатлаварибси ургъанна бутIакьяндешличил гIяскуртала ункъли дурадеркIибти гIяхIцад далдуцуни лер. Душма техника агардарили сари, шими азаддатахъурли сари», — иб Д.Пушилинни, бургъантас баркалла балахъули.
ГьанбиркахъехIе, 2024 ибил дусла февральла 17-личир РФ-ла оборонала министр Сергей Шойгуни Россияла Президент Владимир Путиннизи багьахъурсири — Авдеевка азадбатахъниличила ва Россияла бургъантани шагьарла мер-муса чула ихтиярлизи дуцниличила. ИлхIейчирад кIел бархIи дикили гIергъи, Россияла ВС-ли Авдеевкала коксохимический заводла мер-муса азаддатахъуртири.
Улкала Президент В.В.Путинни багьахъурсири шагьар азадбатахъниличирли дявила анцIбукьуни даимдарес багьандан имканти гьаргдиубтири или. Путинни бурни хIясибли, бекIлибиубсигъуна сархибдеш саби — Россияла гIярмияли Украинала подразделениеби Донецкличирадли гьарахъдарни.
Хъулиб Зияудинничи нешра узира хIерли саби. Жяв-жявли чедибдешра сархили, илдачи чарухъабну сай.
Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба