Студентунала бутIакьяндешличил бетерхур

Дагъиста пачалихъла университетла филологияла факультетла урусла-дагъиста отделениелизиб даргала писатель, прозаик ва журналист Набигуллагь Кьурбанович Сулайбанов акIубхIейчирад 85 дус дикнилис хасбарибси конференция бетерхур.

Конференция бузахъи Дагъиста мезанала кафедрала заведующий, профессор, Дагъиста писательтала Союзла даргала секцияла руководитель М.Р.БяхIяммадовли.

М.БяхIяммадовли Набигуллагь Сулайбановла гIямруличила ва творчестволичила баянти дуриб. Ва илала жузала биштIаси выставка бариб.

Н.Кь.Сулайбанов акIубси сай 1939 ибил дуслизив Дахадаевла районна Уркухъла шилизив хIурматла учительла хъалибарглизив. Уркухъла урга даражала школа таманаили гIергъи Сергокъалала педучилище, гIур ДГУ-ла филологияла факультет хъараахъур.

Илала бегI гьаларти белкIани республикала «Замана» ва районна «Шила гIямру» газетабазир, «Гьалмагъдеш» журналлизир дурадухъунтири. Набигуллагь Сулайбанов школализив учIули левалли, лукIес вехIихьибсири.

Сергокъалала педучилище белчIи гIергъи, ил шилизи чарухъун ва 1959 ибил дуслизив учительли узиб. Амма камси замана дикили гIергъи, ил 3 дуслис гIярмиялизи къуллукъбарахъес арукибсири.

ГIярмиялизивад чариубли гIергъи ил «Ленинна байрахъ» газетализив корреспондентли узули калун. ГIур «Шила гIямру» газетализив редакторли ва Дахадаевла районна телевидениела директорли узиб.

2002-ибил дуслизиб илала сай-вегIси жуз дурабухъун, сунесра «УркIила ва рухIла жи» бикIуси. Илини ила аргъбаибти ва челукьути масъултачила, гIямрула декIар-декIарти шалуби ахъдурцути ва чула сагадешличил декIардулхъути хабурти, новеллаби, ва очеркуни кадерхахъур. Жуз даргантани дигиличил кьабулбариб.

Илала гьатIира верхIел жуз дурадухъун. Даргантас гIяхIдилзули дири Н.Сулайбановла «Дубурлан шагьарлизив» бикIуси рубрикалиур делкIунти макьалаби ва очеркуни.

Набигуллагь Кьурбанович «Мургьила перо» ва «Мургьила чIака» бикIути премиябачил Дагъиста журналистунала Союзли шабагъатлаварибси сай. Илкьяйдали Н.Сулайбанов Россияла писательтала ва журналистунала Союзунала членра сай.

Конференцияличир 3-ибил курсла студентунани илала хабуртачила чула пикруми дуриб: Ж.Шайхаматовани «Евдокия-ставшая горянка», И.ГIяликьадиевани «Узила мер буцесил», ва А.Мутазовани «Зянкъла багьа» хабуртачила.

Илкьяйдали набзира гъай гиб. Нуни Набигуллагь Кьурбанович гIяхIил валуси сай. Дила гIямрулизир иличил дарх кадикибти анцIбукьуначила хабурти дурира. Ил набчил къаршиикибхIели, масхурта угьусири, ва мурталра багьираби хьардиутири. Дила иштяхIдулхъули дири Набигуллагь-ази жагали даргала литературный мезличил гъайикIухIели.

Ил писатель, публицист ва журналистцунра ахIи, гIяхIси телеведущийра сай. Ну гьар бархIи илала передачаличи хIерли вирусири.

Н.Сулайбанов гIяхIцадхIи Дахадаевла районна бухънабала Советла председательли узули калун.

Набигуллагь Кьурбанович Сулайбановла белкIани чедаэс вирар республикала «Замана» ва Дахадаевла районна «Шила гIямру» бикIути газетабазир, «Гьалмагъдеш» журналлизир. Илкьяйдали лебилра Россияла халкьанала ишхIелла литературала «Художественная публицистика» антологиялизир, ДГУ-ла кумекличил дуракаибси Дахадаевла районна белкIла устнас хасбарибси «Литературала урунжуни» бикIуси жузлизир.

ХIурматла Набигуллагь Кьурбанович, хIу 85 дус виънила байрамличил уркIи-уркIилавад мубараквирулри. ХIед къаркъагъуна арадеш ва разити гIямру дулгулра. ХIела дурхIнани ва илдала акIубтани хIулуркIахъули калаби. БугабикIаб хIела кьалам.

МяхIяммадшапи Матаев