ДакIудирути къайгъни гьатIира имцIадиаб!

Июньна 11-личиб МяхIячкъалализиб «Россия – дила тарих» бикIуси тарихла парклизиб, Россияла БархIиличил бархбасахъи, бузерилизиб декIарбухъунти дагъистанлантас Россияла ва Дагъистан Республикала пачалихъла шабагъатуни дедлугнила балбуц бетерхур.

Саламла дугьбачил дугьаизурли, республикала БекI Сергей Меликовли заллизиб машгьурти цаванзаланти цалабикили саби или буриб. Илини багьахъурливан, нушаб Россия цIакьсили ва жагасили чебиэс, нушала тарихличила хъумхIертес хIяжатли саби. «Нушала вецIну цара Россияла Игит леб ва нушани илдачи пахрубирулра», — викIи ил. ДР-ла БекIли илкьяйдали даршути гIямрулизиб гьалабяхI башути, бузериличи дигичебти ва пагьмучебти адамтачилара гьанбикахъиб.

Шабагъатуни дедлугутала-ургаб лебри декIар-декIарти санигIятуни дузахъути дагъистанланти – бургъанти, культурала хIяракатчиби, мугIяллимти, бахъал дурхIнала нешани, кумекчиби, меценатуни ва цархIилти. Илдала лугIилизиб гьанхIебушес хIейрар нушала тах шагьарла мэр Юсуп Умавовла ура.

Россияла пачалихъла хIяракатчи, Дагъиста жамигIятла ва политикала машгьурси хIяракатчи, Дагъистан Республикала урибси экономист, экономикала гIилмуртала кандидат, доцент ва гьанна МяхIячкъала шагьарла мэр сайливан, илини сунела лерилра багьудлуми ва устадеш дяхIчиаили сари шагьарлантала гIямру гIяхIдулхъахъниличи. Амма илцадра жавабла къуллукъличив виалра, Ю.Умавовли дарган девличил ва даргантачил дархдасунти далдуцунира гIердуцес хъумхIертур. Тяп илгъуна бетаур ишдуслизиб бетурхуси лебил даргантала хIябъибил диктантличибра. Илар жигарла бутIакьяндеш дарили, цалабикибтала гьалав гъайухънила дурарад, машгьурси къадарлан даргантала пергер делхъла мявализира кавхъун. Сунела баркьудлумачил ва дугьбачил илини миллатла культура, нешла мез мяхIкамдарес чараагарли гIягIнили биъниличила аргъахъиб. ХIера, илдигъунти адаб-хIяяла къиликъуни ахIену, гьатIи, ишбархIи нушаб гьариллизир чедаэс дигуси? Гьайгьайра, сари.

Илгъуна разиси анцIбукьличил – пачалихъла шабагъат бедниличил бархбасахъи, «Замана» газетала хIянчизартанира Юсуп Жанбекович уркIи-уркIилавад мубаракирули сай. Гьаннала гIергъира тах шагьар къулайбиахъес, дагъистанлантала гIямрула шуртIри ункъдиахъес дакIудирути къайгъни гьатIира имцIадиубли, Дагъистан вавалибяхъяхъниличи дяхIчиаибти цIакьани кIиркадиубли дигулра. ХIела бузерилизир мурталра сархибдешуницун диаб!

Нушала корр.