ХIурмат бихIес балуси

Ишдус Ахъушала район акIахъубхIейчирад 90 дус диркули сари. Ил мягIничебси анцIбукьлис гьунидиуси манзиллизиб гапбарести, чучила дахъал гIяхIти дурести ва делкIести адамти Ахъушала шилизиб ва районнизиб бахъал леб. Илдазирад ца сари Сулайбанова Зумруд Запировна.

Бахъал халкьла бухIнаб халаси хIурмат сархибти бегIтала рурси сари Зумруд. Илала дудеш – МяхIяммадзапир Сулайбанов ЧебяхIси ВатIа дявила бутIакьянчи, Ахъушала, Лавашала, Дахадаевла районтазив жавабла къуллукъуначив узули калунси, пачалихъла шайзирад дахъал шабагъатуни касибси адам сайри. Неш – Загьидат МяхIяммадова, дахъал дусмазир районна культурала отделлис бекIдеш дирули рузули калунсири, «ДАССР-ла культурала хIурматла хIянчизар» ибси у илини районнизиб бегI гьалаб касибсири.

Мургьила медальличил Ахъушала цаибил школа таманбарибси Зумруд Сулайбанова ДГУ-лизи карерхур ва гIяхIти кьиматуначил белчIуди хъараахъурли, сари ручIули калунси школализир рузес рехIрихьиб. РахъхIиагарли ВЛКСМ-ла Ахъушала райкомла цаибил секретарь рариб. Ил къуллукъличиб районна жагьилти-ургаб халаси хIурмат сархибси Зумруд Запировна комсомолла  Дагъиста  обкомлизи шурратур ва обкомла цаибил секретарьли рикIиб.

Халаси хIурматла, ахъти жавабкардеш тIалабдируси хIянчи сабри ил, ва иларра З.Сулайбанова сунела духудешличил, кагибдешличил, бегIтани сунезир адикьурти дегIлара гIяхIти хIял-тIабигIятличил декIаррухъун.

1991 ибил дусличирад 2013 ибил дусличи бикайчи Зумруд Запировна республикала жавабла къуллукъуначир рузули калун. Илди-ургар сарри ДР-ла жагьилтала къуллукъунала ва туризмала министрла ва культурала министрла хIянчира, чулира халати жавабкардеш тIалабдирути.

Культурала министрли рузухIели акIахъубсири «Дагестанский аул» ибси музей, сунезирра Дагъиста дахъал миллатунала халкьла гIямрула тяхIяр-кьяйда чедиахъути баянти, ваяхI, някъла хIянчурби, искусствола произведениеби дучибси. 2013 ибил дусличирад Зумруд Сулайбановани ил музейла директорла хIянчи къелгIердикули сари.

Музейлизир студентуначил, поэтуначил, писательтачил, пагьмучебти адамтачил дахъал гьунибаъниби дурадуркIули дирар. Илдала кумекличил Дагъиста халкьанала гIяхIти гIядатуначил, някъбала устадешличил, гIерасести, даимдарести тяхIяр-кьяйдаличил тянишбирар.

Сари рузути дусмала рухIнар Зумруд дахъал шабагъатуначи лайикьрикиб: ХIурматла Грамотаби, Баркаллала кагъурти ва цархIилтира. Илди-ургар лер «Халкьанала Гьалмагъдешла», «Республикала гьаларти къуллукъуни багьандан» орденти, гIяхIцад медальти, «Дагъистан Республикала культурала рурибси хIянчизарла» у.

БегIлара халаси шабагъат биалли – халкьла хIурмат саби. ХалахIерерхурси, адамтачи дигили рицIибси Зумруд хIянчилизирцунра ахIи, хъалибарг къугъали бихIнилизир ва хIябал урши-рурси бяркъчебли халабаахънилизирра цархIилтас гIибрат сари.

ДурхIнала дурхIнани гьар бархIи разирирули, талихIчерли хIерриаби, ахIерси Зумруд Запировна.

П.Маллаева