Гьарра шайчирад пагьмучевси

Немецунала писатель Лион Фейхтвангерла дугьби ишкьяйда аргъесра вирар: «Пагьмучевси адам, лерилра шалубазив пагьмучевси сай».

Умалатова Равгьаният Бийбулатовна – санигIятлашалти устадешличил, пагьмуличил, секIал балниличил ва сунела адамдеш лерниличил декIаррулхъуси педагог сари. Равгьаният Умалатова 1984 ибил дусличирад «Сагаси Къаякентла СОШ» МКОУ-лизир мугIяллим сари.

Ил дурсрачир ва дарсла дурар дурадуркIути далдуцуначир дурхIнала пагьму гьаргбирули, рузар, илди арали гIямру дуркIниличи бурсикабирули, сагати тяхIурти ва педагогикала черяхIти технологиябира устадешличил пайдаладирули, рузули сари.

Равгьаният Бийбулатовнала организаторла устадешла гIяхIдешличибли дурхIназир белчIудиличи иштяхI акIахъесра гьамадли бетарули саби. Сунела мурхьти пагьмурти педагогли пайдаладирули рирар: районна, муниципалитетунала ва республикала даражала гIилмула конференциябачирра, конкурсуначирра, олимпиадабачирра. Гьар дус гьаргти дурсри ва биологияла классла дурарти хIянчурби дурадуркIу, барсур устадеш бедлугули, районна мугIяллимтас лекцияби дучIа.

Илала бучIантани гьар дус районна, республикала даражлумала олимпиадабачир чедибдешуни сарху, ЕГЭ-ла имтихIянтачирра черяхIти баллани кайсу – 90-чирадли духъи.

ТIалабкарси, сунела санигIят дигахъуси ил бучIанти, илдала бегIти, бархкьяби-ургар ва районна педагогунала цалабяхълизирра хIурматличил пайдаларикIули сари. Равгьаният Бийбулатовна «Дагъиста гIилмула-край руркъахънила центр» Дагъиста регионна жамигIятла организацияла член сари, «Краевед Дагестана» журналла редакцияла советлизи карерхурли сари.

«Современный учительский портал» кабизличиб илини сари-регIси сайт акIахъубли сари, сунечирра 990 пособие, программаби ва сари-регIти методикабала жузи гьаладихьибси. ДурхIни бучIахънилизир ва руркънилизир лерти сархибдешуни багьандан, илис «Дагъистан Республикала рурибси мугIяллимла» хIурматла у, районна конкурсла «Багьудила хIянчизар» номинациялизиб «Къаякентла районна дусла адам — 2017» ибти умира дедили сари.

«Къаякентла районна кьарла дунъя» жузла автор Равгьаният Умалатова лебил Россияла педагогунала устадешла «Современный учитель» конкурсла финалист ретаур ва улкала гIяхIтигъунти учительтала даршлихълизи карерхур, лебил Россияла санигIятлашалси «Педагог года — 2018» мажлисла конкурсличирра чедирикиб «БучIанти биологияла ГИА-личи хIядурбирнила тяхIяр-кьяйда» бикIуси хIянчи гьалабихьни багьандан, Дагъистан Республикала БекIла Грант сархиб. Илини Дагъистан Республикала БекIла Грантла арцлис«Долина сказок» бикIуси жуз дураиб, сабира Дагъиста шагьуртала ва районтала библиотекабази бархьибси.

Ил жузлизир гьаладихьили сари легендаби, къянала, тарихлашалти ва гIякьлу гIеббурути хабурти. Илди мурхьси мягIналичилти сари ва дурхIни бузериличи, гIяхIдешличи, бархьдешличи, халасила хIурматбирес, юлдашдеш дихIес бурсибиру.

Жузли учIан Дагъиста тарихличил, гIядатуначил тяниширули сай. Иларти къянала хабурти ва буралаби жузла авторли дарибти суратуначилти сари.

Октябрьличиб Р.ХIямзатовла уличилси Миллатла библиотекализиб Равгьаният Умалатовала жузала ва суратунала сари-регIси «Жагадешличил гьунибаъни» бикIуси выставка гьалабихьибсири. Балбуц дураберкIибсири республикалашалси «Самородки» проект хIясибли.

ТIабигIятли нушаб сунела савлила ва бархIехъла хIунтIеншалуби, зурхIябти ва аръа маркаби савгъатдирули сари. Нуша биалли мурталра чина-саррил гьалаклира, чина-биалра кьандиэс урухкIулра ва ил жагадеш чебиули ахIенра. Баягъи ил жагадеш Равгьаният Умалатовани сунела суратуназиб чебиахъули саби.

Дила пикри хIясибли, цахIнабли искусство – ил адамтала рухIла цадеш саби. Ва гьарилли ил сунеласун гьаргбирули саби. Равгьаният Умалатовала суратуни урхIмешуахIендешличирли тамашадилзули сари лебтасалра. Художникла дахъал шалубарси пагьмули республикализир багьуди ва культура гьаладяхI дашахънилизи пай кабирхьули саби.

ХIянчилизирад акьухIели Равгьаният суратрикIар. БусягIятла замана илини «ДигхIейгахъуси» ва «Разиси ахирличилти гIямру» бикIути романти лукIули сари. Илини илкьяйда цацахIели назмуртира цаладирхъу.

Равгьаният Умалатова Россияла журналистунала Союзла член сари. Илис «РФ-ла багьудила кьялила хIурматла хIянчизар» ибси хIурматла ура бедибси саби.

ХIела творчестволизир ва бузерилизир гьатIира дахъал сархибдешуни, сагати пикруми диаб, хIурматла Равгьаният Бийбулатовна!

Ислам МяхIяммадов,

ДР-ла Халкьла Собраниела эксперт, ДР-ла юстицияла Министерствола гьалабси жамигIятла Советла председатель, «Дагъиста краевед» журналла бекI редактор