Гьарбизуницун диаб!

Ургубамахьила школализиб бучIули саби Абакарова ПатIимат МяхIяммадовна ва ГIялихIяжиева Маликат МяхIяммадовна.

ПатIимат ва Маликат жагали суратбикIули, жура-журала конкурсуначир бутIакьяндеш дирули, гьаларти мераначи лайикьбиркули бирар.

«Терроризм агарси дунъя», «Наркотикуначи ва терроризмаличи къаршилира» бикIути конкурсуначи суратуни гьаладирхьули дирар. Илдани школала шайзибад ХIурматла Грамотаби, дипломти мурталра кайсу.

Илдас тIабигIятла, мицIирагла ва дахъал цархIилтира журала суратуни дирес дигахъу.

Рурсбани школализир детурхути шадлихъуначирра жигарла бутIакьяндеш диру. Илдани гIяхIти багьудлумачил бегIтира мугIяллимтира разибирахъу. ЦархIилтас гIибратлира бетарули саби рурсби.

Саби бучIахъути учительтала, халатала ва барх бучIутала хIурматбирес балути рурсби саби илди.

ХIушала гIямрулизир гьарбизуницун диаб ва, белчIудилизирти сархибдешуначи нушани пахрубиресли гьаладяхI дашеная!

С.ГIябдуллаева