«ГьалабяхI башахъес кьасличил…»

Культурала управлениела бузериличила чумал суал хьардаира халкьла пагьмуртала Юртла директор пагьмучевси, жавабкардешличил узуси, суненира лерилра детурхути далдуцуначир жигарла бутIакьяндеш дируси ХIяжимурад Мусаадаевлизи.

– Ириъ культурала управлениела хIянчизартани сегъунти далдуцуназир бутIакьяндеш дариба?

– Республикализир ва районнизир план хIясибли детурхути сари фестивальти, конкурсуни ва цархIилти далдуцуни.

Культурала ва туризмала управлениела хIянчизартани  республикализир детерхурти фестивальтазир, конкурсуназир ва ярмаркабазир жигарла бутIакьяндеш дарибтири.

Арбякьунси дуслизиб Салимат Мусаадаевани  МяхIячкъалализиб бетурхуси культурала Министерстволи ва РДНТ-ли хIядурбарибси, Расул ХIямзатов акIубхIейчирад 100 дус дикнилис дураберкIибси видео-съемкализир бутIакьяндеш дариб.

КIинайс районна культурала КIялгIялизиб  халаси шадлихъ дураберкIибсири, сабира Р.ХIямзатов акIубхIейчирад 100 дус дикнилис хасбарибси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Илаб халаси концертла программа лебсири, «Ахъуша» ансамбльли, Алан Кьурбановли, Шамил МяхIяммадовли, Хасбулат РяхIмановли пергер далуйти зайдухъахъунтири. Культурала КIялгIялизиб ВатIан балтахъанна БархIила байрамла хIурматлис ва март базличиб халкьани-ургабси хьунул адамтала байрамлис хасдарибти шадлихъуни детерхуртири, чузирра «Ахъуша» ансамбльли, Пирдауз ХIяжимяхIяммадовани, Кумсият ГIяхIмадовани, ЖумягI ГIялиевани, Шамил Гъуладтинскийли, ХIузаймат Ибрагьимовани, Мухтар БяхIяммаевли, Абакар Кьурбанадамовли жагати далуйти делчIи, делхъани дарили халкь дебали разибарибтири.

Март базличиб нуни бекIдеш дируси «Пагьму» бикIуси халкьла инструментунала ансамбльли республикала кьадрила «Дубуртала макьамти» бикIуси фестивальлизир бутIакьяндеш дариб ва I-ибил даражала Лауреат бетаурли, финаллизи дурабухъун. Илкьяйдали, март базличиб «Возрождение» бикIуси республикала кьадрила байрамличир культурала управлениела хIянчизартанира бутIакьяндеш дарибтири.

Районна культурала Юртла хIянчизартани Ахъушала музейличил барх «Стена памяти» бикIуси чеалкIуси наслулизир ВатIайчи диги адилкьнила балбуц дураберкIибсири.

Культурала управлениела хIянчизартала  районна  музейла хIянчизартачил халаси бархбас бузахъуси саби. Музейлизир детурхути жура-журала далдуцуначир нушани  гьаман бутIакьяндеш дирули дирехIе.

Майла 9-личиб Ахъушала шилизиб бетурхуси Чедибдеш сархибхIейчирад 78 дус дикнилис багъишлабарибси балбуцлизир культурала хIянчизартани жигарла бутIакьяндеш дариб. Дявила бутIакьянчибас хасбарибси памятникла гьалаб ВатIайс, бургъантас, декIар-декIарти далуйти делчIун, «ЦIуба къургъи» бикIуси постановка кабихьиб.

Культурала ва туризмала  управлениела хIянчизар Абакар Кьурбанадамовли Чедибдешлис хасбарибси  республикала кьадрила фестивальлизирра бутIакьяндеш дариб.писательлукIан, даргала литературала мезлис хьулчи кабихьибси МухIела шилизивадси Сагид ГIябдуллаев акIубхIейчирад 120 дус дикнилис хасбарибси 2-ибил тотальный диктантлизирра культурала хIянчизартани бутIакьяндеш дариб. Май базличир «Дубуртала макьам» бикIуси фестивальлизир «Пагьму» бикIуси ансамбльли бутIакьяндеш дариб ва «Халкьла ансамбль» ибси уличи лайикьбикиб.

«Ахъуша» ансамбльли ва Абакар Кьурбанадамовли  Россияла кьадрила выставкаличир бутIакьяндеш дариб ва жагаси концертла программа гьалабихьиб. Культурала хIянчизартани някъла хIянчурбала устадешла дурсри, Ахъушала районна дуббатуни, някъли дарибти ваяхI чедаахъиб.

Илкьяйдали, май базличиб бетерхурси лебил Россияла кьадрила «Вместе мы – Россия!» бикIуси халкьла пагьмуртала ва гIядатунала фестивальлизирра бутIакьяндеш дариб, ил бетерхурсири «Махачкала – Мурманск» бикIуси телемост барили.

«Ахъуша» ансамбльли дуцIрум «МОЙ ДАГЕСТАН» бикIуси фестивальлизирра бутIакьяндеш дариб. Илкьяйдали, «Горцы» бикIуси 21 ибил халкьани-ургабси фольклорла ва гIядатунала фестивальлизирра, илала гала-концертлизирра бутIакьяндеш дариб.

Хунзахлизиб бетерхурси республикала «ЦIуба къургъи» бикIуси байрамлизирра «Ахъуша» ансамбльли, ХIузаймат Ибрагьимовани, Салимат Мусаадаевани бутIакьяндеш дарибтири.

Июнь базличиб культурала КIялгIялизиб халаси шадлихъ бетерхурсири, сабира Россияла БархIила байрамлис хасбарибси. Шадлихълизир бутIакьяндеш дариб ва жагати далуйти делчIун культурала хIянчизартани.

Культурала ва туризмала управлениели жагьилтала политикала управлениеличилра халаси бархбас бузахъуси саби. Июньна 21-личибра нушани илдачил барх «ХъумхIертнила шямани» бикIуси балбуц дураберкIира.

Июль базличиб культурала ва туризмала управлениелизиб  халаси гьунибаъни бетерхурсири. Нушачи гIяхIладли гьарахъси мерличибад Донецкла халкьла республикализибад гIяхIли бакIиб. Культурала КIялгIялизиб халаси концертла программа чебаахъиб ДНР-лизибад бакIибси «Фламинго» бикIуси ансамбльли ва нушала хIянчизартани.

«Народов много – страна одна» бикIуси конкурслизиб назму белчIи, Салимат Мусаадаева 3-ибил даражала Дипломличи лайикьрикибсири.

Сентябрьличир  Дагъиста цадешла БархIила байрамлис  хасдарибти шадлихъуназирра, «Мой Дагестан – моя Россия» концертличирра, Дербент шагьарлизиб бетурхуси 6-ибил «Историко-культурное наследие России» бикIуси  мажлислизирра бутIакьяндеш дарибтири «Ахъуша» ансамбльли ва цархIилти нушала пагьмучебти хIянчизартани.

Ноябрьличиб МяхIячкъалализиб бетерхурси шила хозяйствола хIянчизартала БархIилис хасбарибси ярмаркализирра, культурала управлениела хIянчизартанира миллатла палтарличил бегIбиубли  бутIакьяндеш дариб. Илар Ахъушала районна миллатла дуббатунира, някъла хIянчурбира гьаладихьибтири.

Декабрьличиб Дагъиста тах шагьарлизиб 2023 ибил дуслизир дурадеркIибти конкурсуначиб чедибдеш сархибти шабагъатлабарибтири.

Ил шадлихъ хIядурбарибсири ДР-ла культурала Министерстволи ва халкьла пагьмуртала Юртли.

Илаб Ахъушала культурала ва туризмала управлениела хIянчизарти шел журала конкурслизиб шабагъатличи лайикьбикиб.

Гьаннала гIергъира нушачи хъарси хIянчи чебетаахъили бирули, культурала бузерилизи пай кабирхьули, нушала районна культура гьалабяхI башахъес къайгъибирули дузес кьас саби!

С.ГIябдуллаева