ДурхIначил ва бегIтачил ралгунси

ХIямшимала шилизирадси ХIяжиева ПатIимат Ибрагьимовна ХIямшимала шилизибси урга даражала школа таманбарили, 1980 ибил дуслизир Дагъиста пачалихъла  университетлизи дурала улкнала мезанала факультетлизи карерхурсири. Ил Францияла мезла учительницала санигIятличи регIриуб. ГIяхIти кьиматуначил университет таманбарили гIергъи, илини сунела бузерила гьуни бехIбихьиб Ахъушала урга даражала хIябъибил школализиб. Илаб илини ца дус хIянчи барили гIур Ургубамахьилизибси школализи шуррухъун.

ПатIимат ХIяжиевани 38 дус ил школализиб хIянчи бариб. Илдазибад 30 дус Ургубамахьила урга даражала школала директорли узули калунси МяхIяммадов МяхIяммадгIяли МяхIяммадовичла бяркъла шайчирси заместительли рузули калун. Жавабкарси, малхIямси, дурхIначи дигичерси, бучIантази бугьуди касахъес халаси къайгъи бируси учительница сарри ПатIимат.

– Наб дебали дигахъис Ургубамахьилизибти адамти. Илди цабалгунти, кумекличи музабухъес хIядурти халкь саби, – бурули сари ПатIимат Ибрагьимовнани.

ПатIимат ХIяжиева РФ-ла просвещениела Министерствола шайзирад, «Ахъушала район» МО-ла администрацияла шайзирад ХIурматла Грамотабачил шабагъатларарибси сари.

ПатIимат ХIяжиевани сунела гIямрула вархкья МяхIяммадсягIидличил барх урши-рурси абикьур. Уршили  политехнический университет таманбарили сай, рурсили  — ДГУ-ла биологический факультет.

МяхIяммадсягIидра школализив учительли узули сай.

ХIямшимала шилизиб илдала хъалибарг хIурматличил пайдалабикIуси саби.

ХIулкIули ва арадешличил гIямру деркIабая!

С.ГIябдуллаева