Дугени хIядурдирули

ГIергъиси замана шила хозяйство гьалабяхI башниличила, авлахъуначир дурадуркIути хIянчурбачила баянти дебали камли сари. Совет хIукуматла замана дусла лерилра манзилтазир колхозникунани ва совхозунала ялчнани дурадуркIути хIянчурбачила газетабазир, радио-телевидениелизир сецад-дигара багьахъниби дирутири. Гьайгьайрагу, итхIели абзлизи кабизурли, лебилра халкь сабухъчебли бузутири ва ризкьи, цIедеш, овощуни, ниъ, диъ ва цархIилти шила хозяйствола продуктуни сархнила шайчиб дунъяличиб машгьурбиубтири.

Дигеси саби, гьанна СПК-би ва цархIилти хозяйствоби акIахъубли, халкьли ванза бузахъниличила камли диалра баянти аргъес вирни. Ишди бурхIназир Дахадаевла районна Меусишала СПК-лизир дугени хIядурдирнила хIянчи жигарчерли детурхули сари. Меусишанти илкьяйдали диркьала мер-мусаличиб мицIираглис янилис дугени хIядурдирули, сакIубли бузули саби. Бажардичебти фермертани шила хозяйствола техника дузесаили, мурала тяйри дирули сари, илди кадихьес складуни далкьарахъули сари.

Районна шила хозяйствола отделлизиб балахъуливан, аграрный секторлизиб мягIничебси бетуцли бетарули саби илгъуна баркьуди, сабира муниципалитетлизибси шила хозяйствола даража гьалабяхI башниличила балахъуси.

«Диркьала мер-мусаличир дугени хIядурдирни, СПК-ла бетуцлизиб мягIничебси баркьуди саби. СенахIенну янила замана мицIираг дугениличил дуцIрумлизир гIердурцути сари. Илкьяйдали шила хозяйствола промышленностьла бекIлибиубсигъуна бетуц саби мицIираглис гIяхIси къуллукъ гIеббуцни.

Дугени хIядурдирнила баркьудилизиб техника пайдалабарнили хIянчи къалабали ва гIяхIси даражаличир хъараахъес имканбикIахъули саби», — бурули сай районна шила хозяйствола отделла руководитель МяхIяммад ГIябдуллабековли.

ИшхIелла манзиллизиб чебаэсли саби шила хозяйствола специалистунани авлахъуначиб белгиси хIянчи барни. Фермертала гьамадли ахIенси ва ибкьси бузерила бикьруми сарливан илар лер янилис хIядурдарибти дугени.

Илгъуна баркьуди хIянчизартала ибкьси бузерила ва уржибдешла гIяхIдешли саби заманаличиб дураберкIибсира.

Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба