Даим даргантачил рарх

Перзият Кьурбановна БяхIяндовани гIямрула бузерила гьуни сари акIубси Жангамахьилизиб, дурхIнази дарган мез далахъули, учительницали рузули бехIбихьибсири. Сунени касибти багьудлумачил, сабухъчебси бузериличил, уркIилизиб халаси кьасличил гьуни ихъули, бархIиличи-бархIи гьаларяхI рашули, Перзият Кьурбановна МяхIячкъалала горкомла кIиибил секретарьла, гIур биалли – Дагъиста правительстволизир министрла къуллукъуначи раиб.

ИшбархIи илини «Культурала рухIла давла» бикIуси жамигIятла организациялис бекIдеш дирули сари. Даргала жамигIятла гIямрулизир лерилра гIяхIла шайчирти далдуцуназир гьаркьяна сари. Нушала дурхъаси Идбагла(с.гI.в.)дугьби тикрардирули, ил рикIули сари: «БегIлара гIяхIси адам, халкьлис гIяхIдеш бихуси адам сай». Сари биалли, алавчартас гьар бархIи гIяхIдешуни дуртIули, хIеррирули сари.

Дагъиста халкьла писатель ГIяхIмадхан Абу-Бакар акIубхIейчирад 90 дус дикнилис хасбарибси, илала гIямруличила ва пагьмуличила буруси жуз Перзият Кьурбановнала сипталичил ва харжаначил дуракаибсири. Жуз нушала чеалкIуси наслулис бяркъра, багьудира, адамдешра дедлугуси, нушала культура, тарих, хъумхIертахъуси, халаси мягIна бухIнабуцибси савгъатли бетаур. Халкьлис илдигъунти, дурхъати савгъатуни дирули Перзият Кьурбановна лебтасалра гIибратли ретаурли сари.

«Наб се дигулрара или халкьлис гьанбикес асубирар, наб селра дигули ахIенра, ну жамигIятла гIямруличи авараагарли руэс рирули ахIенра», — илди гъай Перзият БяхIяндовани дурибтири, ГIяхIмадхан Абу-Бакар акIубхIейчирад 90 дус дикнилис хасбарибси, сунечи бахъал адамти цалабикибси гьунибаъниличир гъайрулхъухIели.

ИшбархIира ил халкьлис гьалар рашули, къияндикибсилис кумекбирули, даргала миллатла челябкьлаличи уркIи изахъули, культура ахъбуцес, гIяхIти гIядатуни халкьла духIнар дузахъули калахъес, сунезибад лябкьуси бирули, бамсниагарли рузули сари.

Иш даршдусла бехIбихьудлизир «Цаси Россия» партияличил рарх, Халкьла собраниела депутатла выбортачи аркьухIели илини белкIунсири: «ИшбархIи хIуша набчил диадалли, ну мурталра хIушачил рарх рирус». Перзият Кьурбановна сунела гъайлис къянахIериуб. Ил мурталра, нушачил, лебилра даргантачил рарх сари.

Муминат Хаттаева