Цаибси мер буциб

Хайдакьла районна Хунгияла шилизивадси ХIяжимурад Гъазиевли Москвала округла боксла шайчибси гIядатласи абзлизир бутIакьяндеш дариб. Абзани хасдарибтири СССР-ла спортла уста, Европала хIяйна чемпион  А.В. Абрамовлис.

Абзличиб ХIяжимурад Гъазиевли сунела битIакIлизиб цаэсил мер буциб. Илини буриливан, спортличи диги виштIахIелил акIубтири.

«Нушала районна биштIатала ва жагьилтала спортла школала тренер МяхIяммад Мирзаевла бекIдешлиув ну спортлизи ахъибсири. Амма бокслизи ну дудешли кибсира. Гьанна ил спортла жура наб дебали дигахъулра. БелчIудилизирти ва спортлизирти лерилра дила чедибдешуни дила бегIтала ва тренертала къайгъи саби. Халаси баркалла илдас, гьарил секIайзив ну гIевурцнилис» — викIи ил.

Хайдакьла районна администрацияла пресс-служба