Бузерилис баркалла

Арбякьунси жумягIлизиб ДР-ла Халкьла Собраниела депутат ХIябибуллагь МяхIяммадов ва жагьилтала парламентла депутат ГIялигъалбицI ХIусейнов ХIурхъила шилизивадси ургъан ГIямар МяхIяммадовла нешличил гьунибаиб. Дявила чебла ихъули дакIударибти гъабзадеш ва игитдеш багьандан, ГI.МяхIяммадовлис, «Родной Дагестан» фондли «Дагъиста Халкьла Игит» бикIуси шабагъатличи лайикьикахъиб. ХI.МяхIяммадовли игитла нешлизи «Мургьила Зубари» бикIуси медаль бедиб ва гIяхIгъабза айкьнилис халаси баркалла багьахъур.

Илкьяйдали  депутатуни гьунибаиб СВО-лизир бутIакьяндеш дирули алхунти – ГIяли ГIябдуллаевла ва Пайзуллагь БяхIяммадовла бегIтачилра. Чула ихтилатлизиб ХIябибуллагь МяхIяммадовли, игитунала бегIтас гьар бархIила гIямрулизир къаршидиркути къияндешуначила хьарбаиб. Сегъуна-биалра суал акIалли, бусягIятал сунечи дугьабилзахъес буриб. Сунела кумекчибазира илдачил бархбас бузахъес  тиладибариб.

ХIябибуллагь МяхIяммадов гьарли-марли дагъистанлантачи уркIи изуси ва халкьлис багаласи адам сай. Республикализир дурадуркIути жура-журала далдуцуначир илини жигарла  бутIакьяндеш дирули вирар.

Илигъуна сай ГIялигъалбицI ХIусейновра. Сунела жагьти дусмачи хIерхIеили, илини ишбархIи халаси мер бурцули саби жамигIятла гIямрулизиб. СенахIенну, ил мурталра къайгъилизив сай халкьлис багаласили виэс, Дагъистан гьалабяхI арбукес. Республикала игитуни, гIялимти, шIягIирти гьатIира машгьурбарес.

«М.Мажидовла уличилси культурала ва тарихла цахIнабик «Къяба-Дарго»-лизи хIердизахIелли, сай акIубси ХIурхъила шиличи, илала тарихличи ва культураличи уркIи изуси ГIялигъалбицI Мурадовичла бузери нушани чебиулра. Гьайгьайра, мекелли халаси разидеш саби чеалкIуси наслулизиб ВатIайчи дигили парчбикIути, илала тарих мяхIкамбирути багьадурти лебни.

ХI.МяхIяммадовлис ва ГI.ХIусейновлис чула гьамадси ахIенси бузерилизир сархибдешуницун диаб. Чихъси даражала бегIлара чедирти ахъанайтачи адацIахъес ва Дагъиста халкьлис марли калахъес Аллагь икьалавиаб.

П.Шахова